Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща сграда в УПИ ІІ, кв.6 по план на с. Токачка, община Крумовград”

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща сграда в УПИ ІІ, кв.6 по план на с. Токачка, община Крумовград” 

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14

Община Крумовград,  пл. „България” №5.

                  От общинска администрация Крумовград

Обява за лека кола

                                            

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, т.1, чл.90, ал.1 т.7 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решениe № 509 от Протокол № 35/25.08.2014 год. и  Решениe  202 от Протокол № 11/02.08.2016 год.на Общински съвет  Крумовград

О Б Я В Я В А

 

І.  Откривампроцедура на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

1. Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2. Предмет на търга: Продажба на ЛЕК АВТОМОБИЛ – частна общинска собственост – марка “ШКОДА модел Октавия”  с регистрационен   ДК № К 6544 АС, идентификационен  номер на превозното средство (шаси) №TMBBS21Z482229728, двигател №BXEA57485, цвят – светло сив металик, година на производство 2008 год., след претърпяна катастрофа, при начална тръжна цена – 2 600.00 лв. /две хиляди и шестстотин  лева/ с ДДС.             

3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в размер на 260.00 лв

4. Търгът ще се проведе на31.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на30.08.2016  г.     

7.  При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе на 07.09.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8. Тръжната документация за повторния  търг се  заплаща в касата на  ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска  собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 02.09. 2016 г.     

10.Оглед на леката кола може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 02.09. 2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.                                           

ІІ. Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ.Определям таксаза закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

           ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2отНРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост” дапубликуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…....../П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил:...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

Съгласувал:..................

А.Арсов,директор на дирекция „ОС”

 

                                                                        

Обява за набиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, предлагана в домашна среда от мобилен екип специалисти

ОБЯВА

Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект BG05М9ОР001- 6.002-0068 „Патронажна грижа + в община Крумовград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. обявяванабиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, предлагана в домашна среда от мобилен екип специалисти. 

Патронажната грижа се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти включващ: социален работник, медицински специалист, рехабилитатор, психолог и санитар в рамките на до 2 часа дневнос продължителност и интензитет, индикирани в индивидуалната оценка на потребностите на потребителя.

Потребителите на патронажната грижа по процедураBG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”са следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и в невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т.ч. с чужда и без чужда помощ;
 • Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID – 19;

Потребителите на патронажната грижа не дължат такса за получените здравни и социални услуги. 

Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца, считано от сключване на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление – Приложение № 1
 • Декларация – Приложение № 2;
 • Декларация за информирано съгласие – Приложение № 3.
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Документ за самоличност на законния представител или пълномощно при упълномощаване /ако е приложимо/;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора ненавършили 54 годишна възраст.

 

 

Лица, поставени под карантина във връзка сCOVID – 19 представят предписание от здравните власти, че лицето е под карантина.

Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в Общинска администрация Крумовград, Дирекция „Административно – информационно обслужване и протокол“ на адрес: гр. Крумовград, площад „България“ № 5. 

Срок за подаване на документите: от 26.03.2021 година.

Класиране на потребители на патронажна грижа ще бъда извършена след извършване оценка на индивидуалните потребности на кандидат - потребителите.

Класираните потребители на патронажна грижа ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

            Приемът на документи на кандидат потребители на патронажна грижа ще се осъществява през целия период на проекта за лица, при които е възникнала спешна необходимост от предоставяне на здравни и социални услуги.

За допълнителни въпроси:

Екип за управление на проекта - Дирекция „Образование и социални дейности.

Тел. за връзка: 03641 20-10 вътрешен 123, вътр. 145, вътр. 147  или 03641 20-05.

            АСЕН ХАДЖИЕВ

ЗА КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обява за подбор на длъжност Медицински специалист и Психолог по Проект „Подкрепа за независим живот”

Въввръзка с изпълнение наДоговор № BG05M9OP001-2.002-0181-С001между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява, подбор за служители на длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и ПСИХОЛОГ.

Подробна информация относно описанието на длъжностите може да намерите в страницата на Проект „Подкрепа за независим живот”.

Обява за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Наоснование чл. 44, ал.2 отЗМСМА  въввръзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 33, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 отНРПУРОИнаОбщинскисъветКрумовград  и Решениe№125 от  протокол6от 06.04.2016год.; Решениe№ 158от  протокол 8/09.05.2016год.иРешениe209от  протокол11 /02.08.2016год. наОбщинскисъветКрумовград.

                                          О Б Я В Я В А

І. Откривамна основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга:„Продажба  на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- Поземлен  имотс идентификатор39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м.покадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9031/25.06.2015 год.спървоначална тръжна цена 7 600 лв.( седем хиляди  и шестстотин лв.)  без ДДС.

- Поземлен  имотс идентификатор39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м.по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград, одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9032/25.06.2015 год. спървоначална тръжна цена 12 100 лв.(дванадесет хиляди  и сто лв.)  без ДДС.

           - УПИ /урегулиран поземлен имот/I-223 в кв.25 с площ от 2 133 кв.м.,   ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със ст.б.к. със застроена площ от 132 кв.м.,по ПУП на с. Поточница, одобрен със заповед № 488/ 06.07.1987 г., актуван с АЧОС № 9511/21.04.2016 год. спървоначална тръжна цена 32 000 лв. (тридесет и две хиляди лв.)без ДДС.”

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

           -За поземлен имот с идентификатор39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м.по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград в размер на760.00 лв

-За поземлен имот с идентификатор39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м.по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовградв размер на 1210.00 лв.

           -За поземлен имот с УПИ /урегулиран поземлен имот/I-223 в кв.25 с площ от 2133 /две хиляди сто тридесет и три/ кв.м.,   ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със ст.б.к. със застроена площ от 132 кв.м., по ПУП на с. Поточницав размер на3200.00 лв.

4.Търгът да се проведе на01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) исезаплаща в касатана ОбА и се получава в Дирекция “Общинскасобственост”, находящасе в стая  № 5,ет.2 наОбА,гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на31.08.2016 г.     

7. При неявяване на кандидати повторен търг  да се проведе на 08.09.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8. Тръжнатадокументация заповторния търг сезаплаща в касатанаОбА и сеполучава  в Дирекция “Общинскасобственост”, находящасе в стая  № 5,ет.2 наОбАгр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 07.09.2016 г.     

10.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 07.09.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.                                           

ІІ. Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ.Определямтаксазазакупуваненатръжнадокументация в размерна 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

          ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост”дапубликуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил:...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

Съгласувал:..................

А.Арсов,директор на дирекция „ОС”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6900 Крумовград  пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

             ДО

                                                                                     РЕДАКЦИЯТА НА

                                                                                     ВЕСТНИК    “РОДОПИ”

                                                                                     ГР. КЪРДЖАЛИ  6600

               Моля, да ни бъде публикувана във Вашия вестник,  приложената към настоящето писмо обява, която изпращаме и на Вашата  електронна поща от елктронна поща  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

             

           Приложение :  обява.

                                                                                                                       

 

 

                                      ВР.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /инж.АБИДИН ХАДЖИМЕХМЕД/

 

 

 

Изготвил:................  

М.Карапавлова, гл .спец в дирекция” ОС”

 

Съгласувал:................... 

А.Арсов,директор на  дирекция” ОС”

 

МК/МК

                                         

Обява за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост

         На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 от ЗОС,  чл.20, ал. 2  и чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  недвижим  имот - частна общинска собственост, представляващ:  Терен от 9.50 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион  № 4 с площ  от  9.50 кв.м., находящ се в  ПИ с идентификатор 39970.504.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  гр.Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от  6558  кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс,  актуван с  Акт за частна общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год. за търговска дейност, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 34.70 лв. /тридесет и  четири лева и  седемдесет ст./ без ДДС

 1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
 2. Търгът ще се проведе на 15.03. 2018 год. от 10.00 часав залата на ОбА –Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж.
 3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими), се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  14. 03. 2018 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 03. 2018 г.
 2. 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 03. 2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
 3. 6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.03.2018 год. на същото място по същото време  и  при същите условия.
 4. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване”  до 16.00 ч. на 03.2018 год.
 5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Обява за публични търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на части от недвижим  имот – публична общинска собственост, ведно с металните павилиони разположени върху тях

         На  основаниe  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.17, ал. 7 и чл.91 от  НРПУРОИ  и Решение № 151 от протокол № 9 / 27.07.2020 год. на  Общински съвет Крумовград

                            

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на части от недвижим  имот – публична общинска собственост, ведно с металните павилиони разположени върху тях, както следва:

 • Терен от 31.36 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион с площ  от

31.36 кв.м., представляващ  част от  Поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по КК и КР на гр. Крумовград / УПИ № І, кв.68 по ПУП/,  целият с площ от  6558 кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс, актуван с Акт за публична общинска собственост  № 6307 от 23.01.2014 год.,  за срок до 10 години  с начална тръжна  месечна наемна цена в размер на 116.00  лв. /сто и шестнадесет лева/  без ДДС.

 • Терен от 9.50 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион № 1 с площ от

9.50 кв.м., представляващ  част от Поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  гр.Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от  6558  кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс,  актуван с  Акт за публична общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год., за срок от 10 години,  с начална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 35.15 лв. /тридесет и  пет лева и  петнадесет ст./ без ДДС.

  1.Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

  2. Търговете ще се проведат на  10.11. 2020 год. от 10.00 и 10.15 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се в гр. Крумовград, пл. „България”  № 5, І-ви етаж.

           3.Тръжната документация  е в размер на 40.00 лв.(невъзстановими) за всеки имот поотделно, се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 17.11. 2020 год. на същото място по същото време и при  същите  условия.  

5.Документите за участие се приемат в  „Деловодството”, ет.1, пл.”България” № 16   до 16.00 ч.  на 09. 11. 2020 г.за търговете насрочени за 10.11. 2020 год.и за повторните търгове - до 16.00 ч. на 16.11. 2020 год.    

6.Оглед на имотите  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 16.11. 2020 г. в присъствието на служител от Общинска администрация гр.Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

7. Участниците да носят документ за самоличност. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:….……………….

МК/МК                                                                                                                    /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 133 от Протокол № 8/24.06.2020 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                            

О Б Я В Я В А :

 

Публични търгове с явно наддаване за  продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

1. ПИ / поземлен имот/ в урбанизираната територия на с. Перуника,  мах. Кутлово с площ от 560 кв.м., ведно с построената в него: полумасивна двуетажна жилищна сграда със ЗП-114 кв.м. актуван с АЧОС № 13 514/05.02.2020 г. с  начална тръжна цена  5300.00/пет хиляди и триста/ лв. без ДДС. Начало на търга – 10.00 часа.

2. ПИ / поземлен имот/ в урбанизираната територия на с. Рогач, мах. Праз с площ от 603 кв.м. ведно с построената в него:  полумасивна двуетажна жилищна сграда със ЗП - 81 кв.м., актуван с АЧОС № 13513/ 05.02.2020 г. с начална тръжна цена 6500.00 /шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.

Начало на търга – 10.15 часа.

3.  УПИ /урегулиран поземлен имот/  VІ  с пл.сн.№ 11 в кв. 2 с площ от 510 кв.м. по ПУП на с. Котлари, утвърден със заповед № 594/06.10.1986 г., ведно с построената в него: полумасивна жилищна  сграда със ЗП - 99 кв.м. актуван с АЧОС № 13512/ 05.02.2020 г. с начална тръжна цена 7000.00 /седем хиляди/ лв. без ДДС.

Начало на търга – 10.30 часа.

             4. Неурегулиран ПИ  / поземлен имот/ в урбанизираната територия на с. Дъждовник, с площ от 470 кв.м., ведно с построената в него, двуетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП - 70 кв.м., актуван с АЧОС 10 409/ 20.06.2016 год. с начална тръжна цена 4200.00 /четири хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

Начало на търга – 10.45 часа.

        1. Депозитът за участие в търговете  е  в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         2. Търговете ще се проведат на 02.11.2020 год. в гореупоменатите  часове в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

          3.Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4.Документите за участие в търговете се подават  в “Деловодството” до 17.00 ч. на  30.10.2020 г.     

5. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 09.11.2020 год.в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия и от същите  часове.

            6. Тръжната документация  за повторните търгове  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр.

Крумовград, пл. “България” № 16.

 7. Документите за участие  в повторните търгове се подават в „Деловодството” до 17.00 ч. на  06.11.2020 г.     

8.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 06.11.2020 г. след закупуване на тръжната документация.

9. Участниците се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА: СЕБИХАН  МЕХМЕД

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2 от ЗОС,  чл.20, ал. 2  във връзка с чл.91 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

 • Павилион тип метална конструкция (сграда за търговия) с идентификатор

39970.501.1041.1, със застроена площ  от 147 кв.м., разположена в Поземлен имот с идентификатор  39970.501.1041 по КК и КР на гр.Крумовград, общ.Крумовград, с площ от 177 кв.м., с адрес на поземления имот: ул.“Тракия“ № 1-А, с  начална тръжна  месечна наемна цена в размер на 441.00 лв. /четиристотин четиридесет и един лева/ без ДДС.  Начало на търга от 10.00 часа.

 • Самостоятелен обект с идентификатор 39970.501.911.55, по КК и КР на

гр.Крумовград,  представляващ: Гараж със застроена площ от 19.25 кв.м. находящ се  в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 39970.501.917 по КК и КР на гр.Крумовград, с адрес: гр.Крумовград, жил. блок № 7, кв.”Запад“. Самостоятелният  обект е актуван с АЧОС № 10 725/ 01.11.2016 год., с  начална тръжна  месечна наемна цена в размер на 59.75 лв. / петдесет и девет лева и 0.75 ст./ без ДДС.   Начало на търга от 10.30 часа.

  1.Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

  2. Търговете да се проведат на 22.02. 2021 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І-ви етаж, гр. Крумовград.   

           3.Тръжната документация  е в размер на 40.00 лв.(невъзстановими) за всеки имот поотделно, се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация,  съгласно определения размер в касата на  дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400 , BIC:STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 , BIC:STSABGSF

 

    / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4.При неявяване на кандидати, повторни търгове  да се проведат  на 01.03.2021 год. на същото място, по същото време и при  същите  условия.  

5.Документите за участие се приемат в Деловодството, ет.1, пл.”България” № 16   до 16.00 ч. на 19.02.2021 г.  за търговете  насрочени за 22.02.2021 год.  и   за повторните  търгове  до 16.00 ч. на 26.02.2021 год.

6.Оглед на имотите  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на 19.02.2021 г. в присъствието на служител от Общинска администрация гр.Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

7. Участниците да носят документ за самоличност и оригинално нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен - 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:….…………

МК/МК                                                                                                                        /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 55 от Закона за устройство на територията и чл. 17, ал. 7, във връзка с чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград и Решение № 333 от протокол № 20 от 25.05.2021 год. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, както следва:

1. Терен от 18 (осемнадесет) кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион с площ от 18 (осемнадесет) кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по КК и КР на гр. Крумовград (УПИ № І, кв. 68 по ПУП), целият с площ от 6558 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Крумовград, ул. „Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с Акт за публична общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 54.00  лв. (петдесет и четири лева) без ДДС.

Начало на търга от 10.00 часа.

2. „Бюфет за храни и напитки“ с полезна площ – 56.00 (петдесет и шест) кв.м. от сектор „В“ – Обслужваща част на сградата „Автогара“ с идентификатор 39970.502.1399.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 39970.502.1399 по КК и КР на гр. Крумовград, актуван с АПОС № 4498 от 25.08.2011 г. за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 175.00 лв. (сто седемдесет и пет лева) без ДДС.

Начало на търга от 10.15 часа.

3. Терен от 92 (деветдесет и два) кв.м. за разполагане на преместваем обект за обслужване, по одобрена от главния архитект на общината схема, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ в кв. 82 по ПУП (ЗРП) на гр. Крумовград, заемащ част от поземлен имот с идентификатор 39970.505.321 по КК и КР на гр. Крумовград, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, целия с площ  от 2 515 кв.м., за срок от 10 години. с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 184.00  лв. (сто осемдесет и четири лева).

Начало на търга от 10.30 часа.

2. Търговете ще се проведат на 17.08.2021 год. в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща в гр. Крумовград, пл. „България” № 5, І-ви етаж.

3.Депозитът за участие в търга  е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България” № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 16.08.2021 г.

4.Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400 ,  BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 ,  BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5.При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 24.08.2021 год. на същото място, по същото време и при същите  условия. Депозити за участие в търговете се внасят в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 23.08.2021 г.

6.Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България” № 16 до 17:00 ч. на 16.08.2021 г. за търговете, насрочени за 17.08.2021 год., а за повторните  търгове: до 17:00 ч. на 23.08.2021 год.

           7.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 16.08.2021 г. (при повторни търгове съответно до 23.08.2021 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция „Общинска собственост и икономика”, стая № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………….

       (СЕБИХАН МЕХМЕД)

Обява за публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост

      На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл. 37, ал.1 от ЗОС и чл.30,  ал.1, т.3, чл. 87, ал.1 т.4 и чл.91, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград и Решение 774 от Протокол № 42/25.07.2019 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

О Б Я В Я В А:

 

         Публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижими имоти-  частна общинскасобственост, представляващи :

          - ПИ с идентификатор 39970.501.3077 с площ от 492 кв.м. по КК и КР на  гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: V,  актуван с АОС № 12390/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 450 / шест хиляди четиристотин и петдесет лв. без ДДС .

        -  ПИ сидентификатор 39970.501.3078  с площ от 347 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: VІ,  актуван с АОС № 12391/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 4 450 / четири хиляди четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС.

        - ПИ сидентификатор 39970.501.3079  с площ от 319 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: І,  актуван с АОС № 12392/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 4 250 / четири хиляди двеста и петдес/ лв. без ДДС.

        - ПИ сидентификатор 39970.501.3080  с площ от 492 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: ІІ,  актуван с АОС № 12393/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 450 / шест хиляди четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС.

         - ПИ сидентификатор 39970.501.3081  с площ от 463 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: ІІІ,  актуван с АОС № 12394/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 000 / шест хиляди/ лв. без ДДС.

         - ПИ сидентификатор 39970.501.3082  с площ от 383 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: ІV,  актуван с АОС № 12395/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 4 950 / четири хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС .

        - ПИ сидентификатор 39970.501.3084  с площ от 480 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІІІ,  актуван с АОС № 12396/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 600 / шест хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС .

       - ПИ сидентификатор 39970.501.3085  с площ от 469  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІV,  актуван с АОС № 12397/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 300 / шест хиляди и триста / лв. без ДДС .           

      - ПИ сидентификатор 39970.501.3086  с площ от 480  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ІХ,  актуван с АОС № 12398/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 600 / шест хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС .

    -  ПИ сидентификатор 39970.501.3087  с площ от 878  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: Х,  актуван с АОС № 12399/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 12 200 / дванадесет хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

    -  ПИ сидентификатор 39970.501.3088 с площ от 885  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІ,  актуван с АОС № 12400/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 12 220 / дванадесет хиляди двеста и двадесет / лв. без ДДС. 

    -  ПИ сидентификатор 39970.501.3090 с площ от 809  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІІ,  актуван с АОС № 12402/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 11 130 / единадесет хиляди сто и тридесет/ лв. без ДДС.

      - ПИ сидентификатор 39970.504.1376  с площ от 5463 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение съкс заповед : КД-14-09-44/26.02.2013 г. на Началник на СГКК- Кърджали.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен , складов обект.  Номер по предходен план: квартал: 93, парцел: УПИ  V,  актуван с АОС № 5932/ 26.04.2013 г. с начална тръжна цена 108 200 / сто и осем хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

     - ПИ сидентификатор 39970.501.3051  с площ от 342 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  І, актуван с АОС № 4467/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 4400 /четири хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.

    - ПИ сидентификатор 39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  V, актуван с АОС № 4471/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 4600 /четири хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

    - ПИ сидентификатор 39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  VІ, актуван с АОС № 4472/08.02.2011 г. с начална тръжна цена  4600 /четири хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

    - ПИ сидентификатор 39970.501.3057  с площ от 391 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  VІІ, актуван с АОС № 4473/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 4600 /четири хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

 1. Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
 2. 2. Търговете ще се проведат на 17.09.2019 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.
 3. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 16 .09.2019 г.     
 2. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 24.09.2019 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите  условия.
 3.  Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на    20.09.2019 г.     
 4.  7.Оглед на имотите  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 20.09.2019 г. след закупуване на тръжната документация.
 5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

        Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА:….……………….

                                                                                                                             /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година

О Б Я В А

На основание  Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград

Председателят на Общински съвет - Крумовград

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на

община Крумовград за 2018 година.

         Публичното обсъждане  на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на

община Крумовград за 2018 година  ще се проведе на 16.07.2019 година

/вторник  / от 14.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград.

         Материали по отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград за 2018 година са публикувани на адрес: www.krumovgrad.bg

                                                       

                                      Председател на ОбС-Крумовград: Метин Байрамали

Обява за публично обсъждане на проекто- разчета  на община Крумовград за 2023 година

О Б Я В А

 

На основание  Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград

Кметът на община  Крумовград

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на проекто- разчета  на община Крумовград за 2023 година.

         Публичното обсъждане  на проекто - разчета на община Крумовград  за 2023 година  ще се проведе на  06.03.2023 година /понеделник/ от 15.00 часа

в залата на Общински съвет - Крумовград.

         Писмени предложения за разчета за  2023 година на община Крумовград могат да се направят до 06.03.2023 година в деловодството на община Крумовград и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

     zipВижте материали по проекто разчета тук24.02.2023г..                                                  

Кмет на община Крумовград:

/Себихан Мехмед/

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград

         На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 759 от Протокол № 41 от 02.05.2019 год. на ОбС- Крумовград

О Б Я В Я В А

 

     Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

 1. Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ в землището на с. Бук, община Крумовград, съгласно Заповед № КО-556/12.07.2019 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.152 по КККР, № на имота по КВС 008152, Местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 2.155 дка, акт за общинска собственост № 12644 от 13.05.2019 г., граници на имота: ПИ с идентификатор 06906.8.153 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.146 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.148 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.149 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.150 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.301 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.151 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.154 по КККР с начална конкурсна цена на декар, в размер на 17.00 лв. (седемнадесет лева);

 1.2. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.153 по КККР, № на имота по КВС 008153, Местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Неизползвана нива(угар, орница)“, категория „VIII“, площ 1.502 дка, акт за общинска собственост № 12645 от 13.05.2019 г., граници на имота: ПИ с идентификатор 06906.8.146 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.136 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.148 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.152 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.154 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.156 по КККР, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 17.00 лв. (седемнадесет лева);

 1.3. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.155 по КККР,№ на имота по КВС 008155, Местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 0.844 дка, акт за общинска собственост № 12646 от 13.05.2019 г., граници на имота: ПИ с идентификатор 06906.8.154 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.301 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.156 по КККР, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 17.00 лв. (седемнадесет лева);

 1.4. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.144 по КККР, № на имота по КВС 008144, Местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Неизползвана нива(угар, орница)“, категория „VIII“, площ 1.140 дка, акт за общинска собственост № 12641 от 13.05.2019 г., граници на имота: ПИ с идентификатор 06906.8.136 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.140 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.143 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.147 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.146 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.145 по КККР, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 17.00 лв. (седемнадесет лева);

 1.5. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.145 по КККР, № на имота по КВС 008145, Местност „КЪШЛА ЯНЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 0.903 дка, акт за общинска собственост № 12642 от 13.05.2019 г., граници на имота: ПИ с идентификатор 06906.8.136 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.144 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.147 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.146 по КККР, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 17.00 лв. (седемнадесет лева);

 1.6. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.147 по КККР, № на имота по КВС 008147, Местност „СЕРИЩЕ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 0.375 дка, акт за общинска собственост № 12643 от 13.05.2019 г., граници на имота: ПИ с идентификатор 06906.8.145 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.144 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.143 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.149 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.148 по КККР, ПИ с идентификатор 06906.8.146 по КККР,с начална конкурсна цена на декар, в размер на 17.00 лв. (седемнадесет лева);

 1. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).
 2. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.
 3. Конкурсът ще се проведе на 02.08.2019 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж с часове, както следва:

4.1. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.152 по КККР на с. Бук - 09.00 часа; 

4.2. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.153 по КККР на с. Бук - 09.30 часа;

4.3. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.155 по КККР на с. Бук - 10.00 часа;

4.4. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.144 по КККР на с. Бук – 10.30 часа;

4.5. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.145 по КККР на с. Бук – 11.00 часа;

4.6. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.147 по КККР на с. Бук – 11.30 часа;

 1. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет.3 на Общинска администрация гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 , BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 01.08.2019 г.

 1. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 01.08.2019 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 16.30 ч.  на 01.08.2019 г.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на 01.08.2019 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            
 2. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 01.08.2019 г.  след закупуване на конкурсна документация.
 3. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 09.08.2019 г.от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, при същите условия.
 4. Конкурсната документация за повторния конкурс се заплаща в касата на ОбА – Крумовград и се получава в Дирекция „Стопански дейности и икономическо развитие“, находяща се в стая №1, ет.2 на ОбА- Крумовград, пл.България №16.
 5. Документите за участие в повторния конкурс се подават при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/ до 17.00 часа на 08.08.2019 г.
 6. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 08.08.2019 г. след закупуване на конкурсна документация.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                        

                                                                         СЕБИХАН МЕХМЕД

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map