Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява подбор за длъжността медицински специалист – 1 щат /2 лица х 0,50 щ./ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за  длъжността медицински специалист – 1 щат /2 лица х 0,50 щ./ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра, фелшер или акушерка;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увруждания и възрастни хора;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги.
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Патронажна грижа в община Крумовград на община Крумовград.

 

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със сходен характер.
 1. Описание на длъжносттаМедицински специалист

 

 1. Предоставяне и събиране на здравна информация;
 2. Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;
 3. Медицински и здравни грижи и дейности;
 4. Здравни манипулации;
 5. Провеждане на обучение в областта на здравните грижи;
 6. Други дейности по писмено лекарско предназначение.
 7. Отговорен е за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на медицински услуги;
 8. Участие при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки член от целевата група;
 9. Участие в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, техните семейства, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 10. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхранане на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”.
 11. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

 • да прилага Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;
 • да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 03.10.2019 г. до 09.10.2019 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Медицински специалист” ще се сключи трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Продължителност на осигурена заетост до 30.09.2020 г., при непълно работно време – 4 часа на ден.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград“.

 1. Документи за кандидатстване:
 2. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 3. Документ за самоличност (за справка).
 4. Автобиография по образец – Приложение 2.
 5. Декларация по образец – Приложение 3.
 6. Декларация по образец – Приложение 4.
 7. Декларация по образец – Приложение 5.
 8. Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 9. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 10. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 11. Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.
 1. Ред за провеждане на подбора

Подборът ще протича в два етапа  - допускане по документи и провеждане на интервю. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок  ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на патронажната грижа.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

За повече информация:

Неждие Акиф – ръководител на проекта, телефон 03641/20-10, вътрешен 123 или 03641 20-05

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.

           

            инж. Абидин Хаджимехмед

ВрИДKмет на община Крумовград

Община Крумовград обявява подбор за длъжността психолог за предоставяне на услугите по: дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа” по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Операти

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за длъжността психолог за предоставяне на услугите по: дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа” по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;

· професионален опит не се изисква;

 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;

· да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“.

 

2. Описание на дейността „Психолог

 

Дейността предвижда осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства с цел изграждане на доверие, лесно приобщаване и разбирателство между децата. Детският психолог ще провежда диагностика на психическото състояние на детето, използвайки специализирани методики. С помощта на безопасни способи той ще се стреми да разбере от какво произлиза състоянието на детето. Детският психолог ще провежда развиващи занятия с деца в предучилищна възраст /памет, внимание, творчески способности/, осъществяване на подготовка на детето за постъпване в училище. В срещите си с психолога, детето ще развие навици за общуване, ще усеща своята ценност и ще повиши самооценката си. Ще се тренира успеваемостта, укрепването на паметта и вниманието. Психологът ще осъществява предварителна работа “на място”- в детски градини в общината, за намаляване на стреса и по-бърза адаптация към новата и нежелана среда; индивидуално обучение за преодоляване на проблемите: социални умения, езикова бариера (когато е необходимо); подкрепа за реално включване в живота на групата и в учебния процес по общата учебна програма след изтичането на периода на адаптация; работа с родителите на децата, които имат нужда от психологическа подкрепа; работа с останалите деца и всички родители за взаимно разбиране, приемане и взаимна адаптация.

3. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от24.10.2016 г. до 24.11.2016 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

4. Продължителност на осигурената заетост

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Психолог” ще се сключи трудов договор, при непълно работно времеи спазване разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост 21 месеца.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 

5. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.

2. Автобиография по образец docxПриложение 2.

3. Декларация по чл. 107 от КТdocxПриложение 3.

4. Декларация по образец – docxПриложение 4.

5. Документ за самоличност (за справка).

6. Копие на диплома за завършено образование.

7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).

8. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

6.Ред за провеждане на подбора

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно описаните по-долу критерии:

 1. специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
 2. квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки- 100

 

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

 

ВАЖНО: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Карта за предварителен медицински преглед
  3. Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

За повече информация:

Карамфилка Тюрдиева – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3

телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.

 

Себихан Мехмед

Kмет ма община Крумовград

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Шофьор по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Шофьор по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • Да са физически лица;
 • Да имат основно/средно образование;
 • Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС /автобус/.
 • Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишавани по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство.
 • Да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.
 • Да отговарят на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
 • Да притежават най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус.
 • Да са на възраст, не по-малка от 25 години.

 

 1. Описание на дейността „Шофьор”

 

 1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява гориво, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието на работа на двигателя, осветлението, спирачките, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.
 2. Получава пътен лист, заверени от механика на МПС.
 3. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.
 4. Описва в пътния лист данните за извършените курсове.
 5. При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на автобуса и при поява на неизправности и повреди взима мерки за тяхното отстраняване.
 6. След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива МПС и го представя на механика.
 7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 01.03.2018 г. до 07.03.2018 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Шофьор” ще се сключи трудов договор, при пълно работно времеи спазване  разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост 10 месеца – 1600 часа за целия период.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 1. Документи за кандидатстване:
 1. Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 101.03.2018г..
 2. Автобиография по образец docxПриложение 201.03.2018г..
 3. Декларация по чл. 107 от КТdocxПриложение 301.03.2018г..
 4. Декларация по образец – docxПриложение 401.03.2018г..
 5. Документ за самоличност (за справка).
 6. Копие на диплома за завършено образование.
 7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности
 8. Свидетелство за управление, валидна за съответната категория МПС.
 9. Удостоверение за психологическа годност по чл.152, ал.1, т.2 от ЗДП.
 10. Удостоверение за професионална квалификация.
 11. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

6.Ред за провеждане на подбора

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно описаните по-долу критерии:

 1. специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
 2. квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

                                                                                               

                                                                                                          Общо точки   - 100

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

ВАЖНО: Одобрения кандидат следва да представи следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявената длъжност:

 1. Свидетелство за съдимост
 2. Карта за предварителен медицински преглед
 3. Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

За повече информация:

Мелиха Байрам – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3

телефон за връзка: 0886987245

           Себихан Мехмед

Kмет на община Крумовград

Община Крумовград обявява Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временен открит паркинг на поземлен имот – частна общинска собственост

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 55 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград и Решение № 359 от протокол № 22 / 09.08.2021 год. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временен открит паркинг на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 39970.505.1085 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-96/30.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК; площ: 4068 (четири хиляди и шестдесет и осем) кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, актуван с АОС № 10203 от 10.06.2016 год. с начална тръжна цена 3 376,00 (три хиляди триста седемдесет и шест) лв. на месец, определена по методиката на Глава четвърта – „Определяне на наемни цени” от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за срок – до реализирането на подробния устройствен план, но не повече от 10 (десет) години.

2. Търгът ще се проведе на 30.09.2021 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І-ви етаж, гр. Крумовград.   

3.  Депозитът за участие в търга  е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България” № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 29.09.2021 г.

4.Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5.При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.10.2021 год. от 10:00 часа на същото място и при същите  условия. Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 06.10.2021 г.

6.Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България” № 16 до 17:00 ч. на29.09.2021 г. за търга, насрочен за 30.09.2021 г., а за повторния  търг: до 17:00 ч. на 06.10.2021 г.

           7.Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 29.09.2021 г. (при повторен търг съответно до 06.10.2021 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………….

       (СЕБИХАН МЕХМЕД)

Община Крумовград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

 

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 7, във връзка с чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград и Решение № 341 от протокол № 21 от 28.06.2021 год. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим  имот – публична общинска собственост, представляващ: терен от 4.00 (четири) кв.м. за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион – тип метална конструкция) по одобрена от главния архитект на Общината схема, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, в ПИ с идентификатор 39970.16.32 по КК и КР на гр. Крумовград, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-96/30.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вид територия: територия на транспорта, НТП: за местен път, с площ 8692 кв. м, стар номер 16.32, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 8.00 лв. (осем лева).

2. Търгът ще се проведе на24.09.2021 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І-ви етаж, гр. Крумовград.   

3.  Депозитът за участие в търга  е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България” № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 23.09.2021 г.

4.Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5.При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 01.10.2021 год. от 10:00 часа на същото място и при същите  условия. Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 30.09.2021 г.

6.Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България” № 16 до 17:00 ч. на23.09.2021 г. за търга, насрочен за24.09.2021 г., а за повторния  търг: до 17:00 ч. на30.09.2021 г.

           7.Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 23.09.2021 г. (при повторен търг съответно до 30.09.2021 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………….

       (СЕБИХАН МЕХМЕД)

 

О Б Щ И Н  А  К Р У М О В Г Р А Д

   На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 301 от Протокол № 19/28.04.2021 год. и Решение № 344 от Протокол № 21/28.06.2021 год. на Общински съвет  Крумовград

                                                           О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

 - Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с пл.сн. 3 в кв.14 (четиринадесети) с площ от 600 (шестстотин) кв.м. по ЧПУП на с. Звънарка м. Козино, утвърден със заповед № 540/02.08.1984 г., за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 14603/18.02.2021 г., с начална тръжна цена 3350.00 (три хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС. Начало на търга 10.00 часа.

 - Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) в кв. 3 (трети) с площ от 600 (шестстотин) кв.м. по ЧПУП на с. Орех, утвърден със заповед № 521 от 31.08.1983 год., за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 14399/20.04.2020 г., с начална тръжна цена - 3300.00 (три хиляди и триста) лв. без ДДС. Начало на търга 10.15 часа

-  Урегулиран поземлен имот (УПИ) V  (пети)  в кв. 3  (трети)  с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м. по ЧПУП на с. Красино мах. Раненци, утвърден със заповед № 363 от 26.06.1981 год.; за жилищно строителство,  актуван с АЧОС № 14606/ 18.02.2021 г., с начална тръжна цена - 3250.00 (три хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС. Начало на търга 10.30 часа.

- Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Лещарка мах. Черешарка с площ от 553 кв.м. ведно с разположената в него двуетажна жилищна сграда с дървен гредоред на подовата и покривна конструкция със ЗП-83 кв.м., актуван с АЧОС № 5572 от 10.12.2012 г., с начална тръжна цена- 3700.00  (три хиляди и седемстотин) лв.без ДДС. Начало на търга 10.45 часа.

 -  Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Сладкодум с площ от 4372 кв.м., актуван с АЧОС № 4420 от 13.09.2010 год., с начална тръжна цена- 8950.00 (осем хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС. Начало на търга 11.00 часа.

         2. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3.Търговете ше се проведат на 21.09.2021 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

         4.Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

            5.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 20.09.2021 г.

     

 

 

6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 28.09.2021 год. на

същото място, по същото време и при същите условия. 

            7. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 8. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  27.09.2021 г.     

 9.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 27.09.2021 г. след закупуване на тръжната документация.

 Участниците да носят документ за самоличност. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Община Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  К Р У М О В Г Р А Д

                                        

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решение № 331/ от Протокол № 20/25.05.2021 г., Решениe № 343 от Протокол № 21/28.06.2021 г.,  Решение № 381 от Протокол № 23/08.09.2021 г. и Решение № 400 от Протокол №24/ 14.10.2021 г.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

                                                                  О Б Я В Я В А:

 

            1. Публични търгове с явно наддаване  за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

          - УПИ  VII в кв. 6 с площ от 1200 кв.м. по ПУП на с. Голяма Чинка, утвърден със заповед № 4/02.01.1974 г., ведно с построената в него през 1987 г.: масивна триетажна жилищна сграда („Дом на специалиста“) със застроена площ 143,50 кв.м., актуван с АЧОС № 15 084/18.08.2021 год., с пазарна оценка – 38 800 (тридесет и осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, начало на търга - 10.00 часа.

- УПИ I с пл.сн. № 3 в кв. 18  с площ от 660 кв.м. по ЧПУП на с. Звънарка, мах. Зейка, утвърден със заповед № 220/27.05.1986 г., актуван с АЧОС № 14 400  от 28.04.2020 год., с пазарна оценка – 3 750,00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС, начало на търга - 10.15 часа.

         - УПИ III с пл.сн. № 1  в кв. 2 с площ от 530  кв.м. по ЧПУП на с. Поточница, мах. Витьовци, утвърден със заповед № 139/22.01.1985 г. и частично изменение на ПР, одобрен със заповед № 330/01.06.1989 г., актуван с АЧОС № 14848 от 27.05.2021 год., с пазарна оценка – 3 400,00 (три хиляди и четиристотин) лв. без ДДС, начало на търга- 10.30 часа.

          - УПИ I  в кв. 4 с площ от 580 кв.м. по ЧПУП на с. Вранско, мах. Папур, утвърден със заповед № 680/22.04.1966 г., актуван с АЧОС № 14597 от 02.02.2021 год., с пазарна оценка – 4 050,00 (четири хиляди и петдесет) лв. без ДДС, начало на търга - 10.45 часа.

         - Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Орех с площ от 235 кв.м., ведно с разположения в него – павилион тип метална конструкция със ЗП – 80 кв.м., актуван с АЧОС № 34/02.07.1997 г. с пазарна оценка 5300 (пет хиляди и триста лева) без ДДС, начало на търга - 11.00 часа.

         -  Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Стражец с площ от 2451 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда (обор) с дървен гредоред на покривната конструкция със ЗП-144 кв.м., актуван с АЧОС № 348/ 28.09.2004 г. с пазарна оценка 6400 (шест хиляди и четиристотин) лв. начало на търга – 11.15 часа.

         2. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3.Търговете ще се проведат на 21.12.2021 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

         4.Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция  „Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 /участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който ще участват/.

        5.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 20.12.2021 г.     

        6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.12.2021 год.на същото място, по същото време и при същите  условия.

         7.Тръжната документация за повторните  търгове се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

         8.Документите за участие в повторните търгове се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 29.12.2021 г.     

         9.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 29.12.2021 г. след закупуване на тръжната документация.

        Участниците да носят документ за самоличност. 

          Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА:……..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Община Крумовград обявява Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

     На основаниe чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 2  във връзка с чл. 91 от  НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А:

 

        1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

                  - Самостоятелен обект с идентификатор 39970.501.917.1.55, по КК и КР на гр. Крумовград, представлявящ: Гараж със застроена площ от 19.25 кв.м. находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 39970.501.917 по КК и КР на гр. Крумовград, с адрес: гр. Крумовград, жил. блок № 7, кв. „Запад“. Самостоятелният обект е актуван с АЧОС № 10 725/ 01.11.2016 г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33.03 лв. /тридесет и три лева и три стотинки/ без ДДС. Начало на търга от 10.00 часа.

                 - Самостоятелно обособена част с полезна площ от 40.80 кв. м. на първия етаж от масивна двуетажна сграда /магазин/, находящ се в с. Чал, общ. Крумовград,  за търговска дейност, актуван с АЧОС № 204 /09.02.2001г., при начална наемна цена на месец- 26.92лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС. Начало на търга от 10.15 часа.

2. Търговете ще се проведат на 20.12.2021 год. в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І- ви етаж, гр. Крумовград.   

3. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната  тръжна наемна цена, за всеки имот по отделно, който се внася в касата, находяща се в  стая 10,  ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България“ № 5  в  срок до 17.00 ч.  на 17.12.2021 г.

            4. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация- Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни  да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5.При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 29.12.2021 год. на същото място, по същото време и при същите  условия. Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 17:00 ч.  на 23.12.2021 г.

6.Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 17.12.2021 г. за търга, насрочен за 20.12.2021 г., а за повторния  търг: до 17:00 ч. на 23.12.2021 г.

            7.Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 23.12.2021 г. в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/ или 159.

                                                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА:………………………..

                                                                                                                                   /СЕБИХАН МЕХМЕД/

 

Общинска администрация – Крумовград, съобщава на гражданите, че обявените футболни мачове / полуфинал и финал/ по време на традиционния есенен панаир „Сеид баба“ ще се играят на 4 октомври /петък/, вместо на 5 октомври 2019 г. Началният час 16.00 ч. не се променя.

                                                                       О Б Я В А

            Общинска администрация – Крумовград, съобщава на гражданите, че обявените футболни мачове / полуфинал и финал/ по време на традиционния есенен панаир „Сеид баба“ ще се играят на 4 октомври /петък/, вместо на 5 октомври 2019 г. Началният час 16.00 ч. не се променя.

                 

                                                                                                       От организаторите

Общинска администрация Крумовград обявява

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Благоустрояване на част от прилежащото външно пространство на сградата на СУ „Васил Левски”, гр. Крумовград”.

 

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуващи санитарни помещения в „Обществена пералня“ в сграда на КСУ-Крумовград, община Крумовград”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14

Община Крумовград,  пл. „България” №5.

                  От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на улица от о.т. 539-535-536 до о.т. 537, кв. „Запад“, гр. Крумовград”.

 

Инвестиционното предложение цели създаване на устойчиви ползи за цялото население на община Крумовград и повишаване на привлекателността за живеене в района.

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

Водоснабдяване на махалите „Орел“, „Чучулига“, „Стеблово“ и „Багрилци“, село Багрилци, община Крумовград“.

 

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград – гр.  Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на улица „Ахрида“ в участък от о.т.267 до о.т. 378 - инженеринг”

 

 Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  гр. Крумовград, пл. „България” №5.

         

От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство – паметник на културата, гр. Крумовград, УПИ ІІ-269, кв.26, ПИ с идентификатор №39970.502.269 по КККР на гр. Крумовград“

 

  Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или

Община Крумовград,  гр. Крумовград, пл. „България” №5.

                     От общинска администрация Крумовград

Обява

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИVІ-936 иVІІ-940, квартал 8, по плана на град Крумовград”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково,  ул.Добруджа №14  и/или

Община Крумовград,  гр. Крумовград, пл.България №5.

                            От общинска администрация Крумовград

Обява

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Разширяване строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на  с. Подрумче, община Крумовград”.

 

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14

Община Крумовград,  пл. „България” №5.

                  От общинска администрация Крумовград

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА В НУЖДА „ACCESS FOR ALL“ – ОБЩИНА КРУМОВГРАД

      Община Крумовград в качеството  на бенефициент по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 1. 1. Домакин - 0,5 щатна бройка за период от 14 месеца.

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-           Образование: средно.

-           Компютърни умения - Word, Excel, Интернет      

-           Професионален опит - не се изисква

 Необходими документи:

-           заявление за кандидатстване;

-           декларация по ЗЗЛД /по образец/;

-           декларация по чл.107а от Кодекса на труда

-           автобиография /по образец /;

-           копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-           копие от диплома за завършено образование;

-           други приложими документи.

Описание на длъжността:

Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности; води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали; отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи; контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация; прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за продажбата на излишните;изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на няколко етапа:

 • подбор по документи
 • интервю
 • Допълнителна среща /при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно вземане на решение.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в деловодството  на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 5 в срок до 17.00 ч. на 23.11.2018г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 9 в сградата на Общинска администрация Крумовград.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

- zipПакет от документи за кандидатстване – екип на социалното предприятие

Обява до заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Текущ ремонт и оборудване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж - Крумовград”

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14

Община Крумовград,  пл. „България” №5.

                  От общинска администрация Крумовград

Обява до заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Реконструкция на улица „Изгрев“ от ОТ141 – ОТ140 до ОТ139 в град Крумовград”.

 

Инвестиционното предложение цели подобряване на транспортно – експлоатационните характеристики на улицата.

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на обществена сграда с места за настаняване „Хижа Свежест“, в УПИ – І, кв.73 с идентификационен №39970.501.955 по КК на град Крумовград”.

 

Инвестиционното предложение цели изграждането на модерна, естетически издържана и функционална сграда, която ще се намира в парковите градски части на гр. Крумовград. Новата конструкция ще бъде на три нива и ще се състои от ресторант с покрита веранда и места за настаняване с рецепция към тях.

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

Обява до заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - ІІІ”.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - ІІІ”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или

Община Крумовград,  пл. „България” №5.

Обява за изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

pdfОбява за изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи05.08.2021г.

Обява за изготвени проекти за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи и регистрите към тях в землищата на селата Вранско, Горна Кула, Дъждовник, Егрек, Овчари, Полковник Желязово, Сърнак и гр. Крумовград

pdfОбява за изготвени проекти за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи и регистрите към тях в землищата на селата Вранско, Горна Кула, Дъждовник, Егрек, Овчари, Полковник Желязово, Сърнак и гр. Крумовград17.09.2021г.

Обява за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

 ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски”, гр. Крумовград”.

 

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map