Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Инвестиционни предложения

21.03.2024г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Основен ремонт на път KRZ 1213 /III-509, Кукуряк - Токачка/ - Пашинци - Бук - Лъжичник от км. 0+000 до км. 5+560“21.03.2024г.

08.03.2024г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:  „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Крумовград, област Кърджали“10.03.2024г.

 

19.02.2024г.

На основание чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до Кмета на Община Крумовград и/или до Директора на РИОСВ – Хасково в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
 

12.02.2024г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на път "HKV2101 / HKV2109/ Маджарово - Граница община /Маджарово - Крумовград/ - Бряговец“

 

29.01.2024г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Благоустрояване на част от градски парк“ – УПИ I /ПИ с идентификатор 39970.501.956/, кв.73, пл.сн.№956 по ПУП на гр. Крумовград

24.01.2024г.

 

05.01.2024г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за обект: "Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград и довеждащи комуникации"05.01.2024г.

 

08.12.2023г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:  „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград и довеждащи комуникации“08.12.2023г.

 

05.12.2023г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк на УПИ I, кв. 73, пл. № 956 по ПУП на гр. Крумовград"05.12.2023г.

 

01.12.2023г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Физкултурен салон в двора на Основно училище "Христо Ботев", находящо се в УПИ I, кв. 13, с. Гулийка, община Крумовград

 

21.11.2023г. 

pdfУведомление за постъпило инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ "Чинка-3" (57,6 дка), землище с. Голяма Чинка, община Крумовград", с възложител "Гугуланови" ООД

16.11.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи" ,  разположена в УПИ IV1426, кв.110, находящ  се в ПИ 39970.502.1468 по КК и КР на град Крумовград, община Крумовград.

 

pdfПолучена информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение:„Изграждане на пункт за изкупуване на черни и цветни метали, съхранение и транспорт на ИУМПС“, с възложител: Ивайло Иванов.03.08.2023г.

На основание чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до Кмета на Община Крумовград и/или до Директора на РИОСВ – Хасково в 14-дневен срок от от датата на настоящото съобщение.

04.07.2023г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Пристройка и преустройство към съществуваща съблекалня на спортен център Крумовград“, УПИ I-272, кв. 76, представляващ ПИ 39970.502.272 по плана на гр. Крумовград04.07.2023г.

03.07.2023г.

Получено Решение № ХА-ЕО-93/2023г. на Директора на РИОСВ – Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на обект: „Водоснабдяване на село Перуника, община Крумовград“, с възложител: община Крумовград

15.06.2023г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изграждане и благоустрояване на улица от О.Т. 443 през О.Т. 552, 554, 556, 557, 558, 559 до О.Т.560, и от О.Т.558 до О.Т.562 в гр. Крумовград”

02.06.2023г.

Получена информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение:Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славяново-Малево-Пясъчево“ Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славяново-Малево“ от ВЕЦ Студен кладенец до п/ст „Харманли“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

На основание чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до Кмета на Община Крумовград и/или до Директора на РИОСВ – Хасково в 14-дневен срок от от датата на настоящото съобщение.

29.05.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов от гр. Крумовград, за реализирането на обект: „Изграждане на пункт за изкупуване на черни и цветни метали, съхранение и транспорт на ИУМПС”.

                                    

15.05.2023г.

pdfУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изграждане на надстройка на обслужваща сграда за спортен център с многофункционална зала, разположена в УПИ I, кв. 76, гр. Крумовград“, община Крумовград15.05.2023г.

24.04.2023г.

docУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“, община Крумовград

24.04.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“, община Крумовград

18.04.2023г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славяново-Малево-Пясъчево“ Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славяново-Малево“ от ВЕЦ Студен кладенец до п/ст „Харманли“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

06.04.2023г.

docУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изграждане на обществена сграда с конферентни зали в УПИ I -169, кв. 28 по ПУП на с. Полковник Желязово”06.04.2023г.

06.04.2023г.

docУведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Основен ремонт (Рехабилитация) на общински път KRZ 1215 Горна Кула - Долна Кула от км 0+000 до км 5+000“ I-ви етап06.04.2023г.

13.03.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:  "Изграждане на улици в с. Странджево от О.Т. 4 до О.Т. 15; О.Т. 12 до О.Т. 21; О.Т. 28 до О.Т. 29; О.Т. 15 до О.Т. 43; О.Т. 43 до О.Т. 55; О.Т. 55 до О.Т. 40; О.Т. 80 до О.Т. 99; О.Т. 89 до О.Т. 79; О.Т. 99 до О.Т. 87; О.Т. 79 до О.Т. 87; О.Т. 83 до О.Т. 52" - 13.03.2023г.

 

22.02.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на улица от о.т. 2508 до о.т. 2509, град Крумовград”

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

 Общинска администрация - Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на улица от о.т. 2508 до о.т. 2509, град Крумовград“

 

Инвестиционното предложение цели създаване на устойчиви ползи за цялото население на община Крумовград и повишаване на привлекателността за живеене в района.

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България” №5.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 От общинска администрация Крумовград

 

17.02.2023г.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация -Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора”, гр. Крумовград“

 

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково,  ул. „Добруджа” №14  и/или

Община Крумовград,  гр. Крумовград, пл. „България” №5.

                             От общинска администрация -Крумовград

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на изпъкнала изкуствена напречна неравност по път II - 59 при км 40+470 (в урбанизираната  територия на с. Полковник Желязово) " - 11.01.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Ремонт на сграда на ДГ ”Слънце” с идентификационен номер 72610.10.24.1, находяща се в ПИ с идентификатор № 72610.10.24, по ККР на с. Токачка"  - 05.12.2022г.

Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:  "Изграждане на улица от о.т. 84 до о.т. 82 и подпорни стени в кв. "Изгрев", гр. Крумовград" - 18.10.2022г.

 

  • Публикувана на 16 Януари 2023
  • Посещения: 1316

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map