Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Социални услуги

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

ул.”Христо Ботев” №2, гр.Крумовград, Директор: Семра Ахмед, тел: 03641/70-08

clip_image002

Дом за стари хора е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Дом за стари хора - Крумовград е с капацитет 50 места. Домът е разкрит през 2006 г. и предлага много добри условия за обгрижване на нуждаещите се лица. Домът за стари хора в град Крумовград предоставя възможността за денонощна грижа на настанените, извършвана от специализирани медицински и немедицински лица. Настаняването в Дом за стари хора се извършва със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане .

Повече информация за предлаганите услуги може да получите на посочения телефонен номер.

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ул. „Г.С.Раковски” № 9, гр.Крумовград, Директор: Светослав Дайов, тел: 03641/72-74

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 1 И 2

ул. „Г.С.Раковски” № 9, гр.Крумовград

 

ЦНСТДМ е социална услуга резидентен тип за деца и младежи, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

Капацитетът на ЦНСТДМ 1 е 15 деца/младежи и на ЦНСТДМ 2 е 15 деца/младежи.

Основна цел на ЦНСТДМ е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуална грижа и подкрепа, в условия близка до семейната, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за по-добро развитие и социално включване.

Настаняване на деца и младежи в ЦНСТДМ се извършва със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ул. „Г.С.Раковски” № 9, гр.Крумовград

 

Център за обществена подкрепа - Крумовград предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

В центъра е създадена обстановка, в която може да се извършва ежедневна социална работа с нуждаещите се деца и семейства. В центъра работят социален работник, педагог, психолог и логопед, които извършват индивидуална работа с деца и семейства. Основните направления по които се работи са следните:

  • Работа с деца – включва занимания с деца при подготовката им за училище, ангажиране на свободното им време по интереси, социална и менторска работа, в зависимост от потребностите им, психологическа консултация и подкрепа за деца с проблемно поведение и преживяли насилие;
  • Работа с родители – включва семейно и психологическо консултиране, подкрепа за изграждане на връзката между родителя и детето, подготовка и насърчаване на родители да се грижат за децата си;
  • Мобилен екип – извършва посещения, срещи и консултации по домовете на семействата. Това осигурява възможност за семействата с финансови затруднения да имат достъп до услугата и да получат квалифицирана помощ.

Органи по насочване към услугата:

• Дирекция „Социално подпомагане" /Отдел „Закрила на детето";
• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
• Детска педагогическа стая;
• Професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ул.”Трети март” № 3, гр.Крумовград

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

Капацитетът на Домашен социален патронаж - Крумовград е 165 с два филиала в с. Аврен и с. Поточница.

Лицата, които желаят да ползват социална услуга „Домашен социален патронаж“, подават писмено заявление по настоящ адрес до Кмета на Община Крумовград.

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

Обществена трапезария е социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

В община Крумовград услугата се предостави на 54 лица месечно за периода от 01.01.2015 година до 30.04.2015 година. Считано от 01.10.2015 година предоставянето на услугата продължи със 70 потребители до 31.12.2015 година. Услугата е с продължителност до 30.04.2016 година.

Целевите групи на услугата са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии;
  • Скитащи и бездомни лица.

 

ПРИЕМНА ГРИЖА

 

От 30.09.2011г. до 31.12.2015г. община Крумовград беше партньор на Агенция за социално подпомагане / АСП / при изпълнение на проект „И аз имам семейство“.

За реализация на проекта беше сформиран Екип по приемна грижа /ЕПГ/ в община Крумовград от двама социални работници и Екип за управление на проекта /ЕУП/ съставен от администратор и счетоводител.

В този период бяха направени и първите важни стъпки за приемната грижа. Преди стартиране на проекта в Община Крумовград нямаше нито едно приемно семейство. С общите усилия на ЕПГ и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград,  в общината бяха утвърдени 4 професионални приемни семейства, като  в 3 от тях бяха настанени 4 приемни деца.

От 01.01.2016 г. стартира проект „Приеми ме 2015“, по който продължава предоставянето на услугата „Приемна грижа“.

По проекта работят двама социални работници, администратор и счетоводител, с опит от предходния проект „И аз имам семейство“.

За повече информация се обръщайте към Екипа по приемна грижа, който се намира на адрес: гр. Крумовград, пл. България № 5, ет. 3, ст. № 5.

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

гр.Крумовград, ул. „Димитър Благоев” №14

 

През 2015 година с Решение № 713 от протокол № 47/22.09.2015 година на ОбС гр.Крумовград е разкрит Клуб на пенсионера и хората с увреждания гр. Крумовград.

В клуба се извършват следните дейности:

clip_image0041. индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания;

2. изнасяне на беседи и лекции;

3. организиране на културно-масови мероприятие и художествена самодейност;

4. организиране на екскурзии;

5. организиране на игри на шах, табла и други;

6. честване на празници – национални, религиозни, рождени дни;

7. физкултурни занимания;

8. организиране и участие в трудови дейности;

9. организиране на здравно-профилактични мероприятия;

10. подпомагане на членовете на клуба, намиращи се в затруднено положение;

11. други

  • Публикувана на 27 Април 2016
  • Посещения: 7994

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: