Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

       Община Крумовград обявява свободни позиции за шофьори на ученически автобуси – 6 щата. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

       -да притежават правоспособност за  управление на МПС - категория „D“.

       - да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство.

       - да притежават валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

       - да притежават валидна карта за квалификация на водача по смисъла на чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

 

       Необходими документи при кандидатстване:

 • Заявление до кмета на Община Крумовград
 • Автобиография
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Копия на документи удостоверяващи професионалния опит
 • Копие от свидетелство за управление на МПС кат. „D“
 • Копие от удостоверение за психологическа годност
 • Копие от карта за квалификация на водача
 • Копие от трудова книжка

      

       Документите за кандидатстване е необходимо да бъдат представени в деловодството на Общинска администрация Крумовград на адрес гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 1.

Обява за учредяване възмездно право на строеж

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решениe70 от Протокол №4/29.01.2016год. и  Решениe209от Протокол №11/02.08.2016год.на Общински съвет  Крумовград

                                                                О Б Я В Я В А  

І. Откривамна основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: Учредяване възмездно право на  строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върхуследнитенедвижими имоти-  частна общинскасобственост, представляващи:

 • ПИ идентификатор 39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на

гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ V, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4471/08.02.2011 год.с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди  и четиристотин лв.)

 • ПИ идентификатор 39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на

гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ VІ, кв.109 по  ПУП), актуван с АОС № 4472/08.02.2011 год.с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди  и четиристотин лв.) 

 • УПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м.,  актуван с АЧОС № 4745

от19.12.2011 г.с първоначална тръжна цена в размер на 2 900 лв.( две хиляди и деветстотин лв.)

 • УПИ  Х в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м.,  актуван с АЧОС № 4746

от19.12.2011 г.с първоначална тръжна цена в размер на 2 800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

 • УПИ ХІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м., актуван с АЧОС № 4747

от19.12.2011 г.  с първоначална тръжна цена в размер на 2800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

 • УПИ ХІІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 498 кв.м., актуван сАЧОС № 4748

от19.12.2011 г.с първоначална тръжна цена в размер на 2800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

           -За поземлен имот с идентификатор39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовград в размер на 134.00 лв

-За поземлен имот с идентификатор39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по кадастралната картаи кадастралните регистрина гр.Крумовградв размер на134.00 лв.

           -ЗаУПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м в размер на 290.00 лв.

           - ЗаУПИ Х  в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м. в размер на 280.00 лв.

           - ЗаУПИ ХІв кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м. в размер на 280.00 лв.

             - ЗаУПИ ХІІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 498 кв.м. в размер на 280.00 лв.

4.Търгът да се проведе на 07.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 02.09.2016 г.     

7. При неявяване на кандидати повторен търг  да се проведе на14.09.2016 год.от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 13.09.2016 г.     

10.Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 13.09.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност. 

ІІ.Утвърждавам  тръжната документацияза участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям таксаза закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

            ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост”дапубликуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил:...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

 

Съгласувал:..................

А.Арсов, директор на  дирекция ОС

Обява относно честване на деня на Славянската писменост, на Българската просвета и култура

Общинска администрация - Крумовград

     О Р Г А Н И З И Р А

   честване на деня на Славянската писменост,

на Българската просвета и култура

                                                          

На 24 май 2016 г. от 10.30 ч. на площада

 • Шествие на децата и учениците от ОДЗ „М.Палаузов”,ЦДГ „Юрий Гагарин”, СОУ „Васил Левски”, ПГ потранспорт „Христо Смирненски” и ОДК;

 • Концерт на Николина Чакърдъкова.

З А П О В Я Д А Й Т Е!

 

Обява по процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

О Б Я В Я В А

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект        № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следнте услуги по проекта:

 1.      "Ранна интервенция на уврежданията".                Логопед               2.      "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания".    Специален педагог Основните изисквания към кандидатите, описанието на дейността, продължителността на осигурената заетост, необходимите документи за кандидатстване, реда за провеждане на подбора и др. са подробно описани в обявата за всяко работно място, които са публикувани на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

Заявления за кандидатстване ще се приемат от20.11.2018 г. до 27.11.2018 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в деловодството на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

            Себихан Мехмед

Kмет на община Крумовград

Обява рехабилитация на общински път KRZ 3222 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Гулийка

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на общински път KRZ 3222 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Гулийка”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

                   От общинска администрация Крумовград

Обяви за работа в Dundee Precious Metals - Крумовград

pdfДПМК_обява_за_работа_координатор_обучения_инструктаж_Проекти.pdf

pdfДПМК_обява_за_работа_координатор_социална_отговорност_и_околна_среда_Проекти.pdf

pdfДПМК_обява_за_работа_ръководител_безопасност_и_здраве_при_работа_Проекти.pdf

Обяви за работа по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

docxОБЯВА_ЗА_РЪКОВОДИТЕЛ_НА_ЦЕНТЪРА__2_път.docx

docxОБЯВА_ЗА_ХИГИЕНИСТ.docx

docxОБЯВА_ЗА_ШОФЬОР.docx

docxЗаявление_-_Приложение_1.docx

docxАвтобиография_-_Приложение_2.docx

docxДекларация_-_Приложение_3.docx

docxДекларация_-_Приложение_4.docx

 

 

Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

pdfОбявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс26.06.2017г.

pdfОбявяване на вакантна длъжност във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс26.06.2017г.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.17, ал. 7  и чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград и Решение № 523 от Протокол № 28 oт 01.03.2018 гoд.  на ОбС-Крумовград

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим  имот – публична общинска собственост, представляващ:  Помещение с полезна площ от  46.00 кв.м., находящо се на третия етаж от масивна триетажна сграда „Младежки клуб – Читалище”, съставляващ УПИ ІІ-ри  в кв. 17 по ПУП на с. Егрек, общ. Крумовград,обл.Кърджали,  актуван с АПОС №189/25.09.2000 г., за търговска дейност, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на32.60 лв. /тридесет и  два лева и  шестдесет ст./ без ДДС.

1.Търгът  ще се проведе  на 05.04. 2018 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград,

находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж. 

 1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена. 
 2. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими), се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр.

Крумовград,  пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  04. 04. 2018 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC:STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 04. 2018 г.
 2. 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 04. 2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
 3. 6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.04.2018 год. на същото място по същото време  и  при същите условия.
 4. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в  „Административно  обслужване” , находящо се в сградата ОбА гр. Крумовград, ет.1, пл. “България” № 16   до 16.00 ч. на 04.2018 год.
 5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Публично обсъждане  на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Крумовград за 2019 година

 

О Б Я В А

 

На основание  Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград

 

Председателят на Общински съвет - Крумовград

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на

община Крумовград за 2019 година.

         Публичното обсъждане  на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на

община Крумовград за 2019 година  ще се проведе на 19.08.2020 година

/сряда  / от 11.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград.

         Материали по отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград за 2019 година са публикувани на адрес: www.krumovgrad.bg

                                                       

                                      Председател на ОбС-Крумовград: Метин Байрамали

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград

                                               

           На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 598 от Протокол № 32 от 26.07.2018 год.  на ОбС- Крумовград

О Б Я В Я В А

 

     Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

         1.Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ, съгласно Заповед № КО- 900/18.12.2018 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 53206.14.366 по КККР на с. Овчари, № на имота по КВС 014366, Местност „ДЕРМЕН ЯНЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 18.137 дка, акт за общинска собственост № 12000 от 19.03.2018 г., граници на имота: 53206.14.351; 53206.14.365; 53206.14.136; 53206.14.368; 53206.14.363; 53206.14.362; 53206.14.360; 53206.14.95; 53206.14.352; 53206.14.106, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева);

         1.2. Поземлен имот с идентификатор 53206.14.368 по КККР на с. Овчари, № на имота по КВС 014368, Местност „ДЕРМЕН ЯНЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 20.907 дка, акт за общинска собственост № 9053 от 10.08.2015 г., граници на имота: 53206.14.128; 53206.14.139; 53206.14.410; 53206.14.120; 53206.14.107; 53206.14.380; 53206.14.361; 53206.14.362; 53206.14.363; 53206.14.366; 53206.14.136; 53206.14.367, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева);

         1.3. Поземлен имот с идентификатор 62774.12.20 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 012020, Местност „СУЛ ТАРЛА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 10.069 дка, акт за общинска собственост № 11994 от 19.03.2018 г., граници на имота: 62774.12.14; 62774.12.15; 62774.12.16; 62774.12.17; 62774.12.18; 62774.12.19; 53206.12.7, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 13,00 лв. (тринадесет лева);

         1.4. Поземлен имот с идентификатор 62774.13.246 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 013246, Местност „ГЮЗЛЕ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 37.993 дка, акт за общинска собственост № 11995 от 19.03.2018 г., граници на имота: 62774.13.326 62774.13.327; 62774.13.328; 62774.13.38; 62774.13.330; 62774.13.233, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 13,00 лв. (тринадесет лева);

         1.5. Поземлен имот с идентификатор 80145.16.25 по КККР на с. Чал, № на имота по КВС 000591, Местност „ПЪНДЪКЛЪК“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 14.903 дка, акт за общинска собственост № 11995 от 19.03.2018 г., граници на имота: 80145.16.8; 80145.16.895; 80145.16.10; 80145.16.9; 80145.16.586; 80145.16.590, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23,00 лв. (двадесет и три лева);

          1.6. Поземлен имот с идентификатор 80145.16.590 по КККР на с. Чал, № на имота по КВС 000590, Местност „БУНАР АЛТЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 21.295 дка, акт за общинска собственост № 11993 от 19.03.2018 г., граници на имота: 80145.16.26; 80145.16.39; 80145.16.8; 80145.16.25; 80145.16.586; 80145.16.2; 80145.16.40, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23,00 лв. (двадесет и три лева);

          1.7. Поземлен имот с идентификатор  21302.13.92 по КККР на с. Доборско, № на имота по КВС 000273, Местност „ДИМЕН ДЕРЕ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 12.619 дка, акт за общинска собственост № 11997 от 19.03.2018 г., граници на имота: 21302.13.90; 21302.13.91; 21302.13.95; 21302.13.93; 21302.13.38; 21302.13.76; 21302.13.37, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 21,00 лв. (двадесет и един лева);

          1.8. Поземлен имот с идентификатор  81027.10.83 по КККР на с. Черничево, № на имота по КВС 010083, Местност „ПАШАЛИЙКА“, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория „VIII“, площ 22.550 дка, акт за общинска собственост № 11990 от 19.03.2018 г., граници на имота: 81027.10.135; 81027.10.136; 81027.10.201; 81027.10.137; 81027.10.746; 81027.10.85; 81027.10.88; 81027.10.49; 81027.10.84; 81027.10.47; 81027.10.46; 81027.10.45 с начална конкурсна цена на декар, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева);

          1.9. Поземлен имот с идентификатор  81027.17.879 по КККР на с. Черничево, № на имота по КВС 017879, Местност „СЕНКОВИЦА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „X“, площ 62.943 дка, акт за общинска собственост № 11991 от 19.03.2018 г., граници на имота: 81027.17.876; 81027.12.325; 81027.17.896; 81027.17.890; 81027.17.891; 81027.17.880; 81027.17.868; 81027.17.869; 81027.17.867; 81027.17.844; 81027.17.866; 81027.17.864; 81027.17.865; 81027.17.878; 81027.17.797; 81027.17.873; 81027.17.877; 81027.17.874, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева);

           1.10. Поземлен имот с идентификатор  81027.10.61 по КККР на с. Черничево, № на имота по КВС 010061, Местност „ТРЪНДА“, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория „VIII“, площ 10.674 дка, акт за общинска собственост № 11989 от 19.03.2018 г., граници на имота: 81027.10.58; 81027.10.59; 81027.10.114; 81027.10.62; 81027.10.116; 81027.10.117; 81027.10.118; 81027.10.119; 81027.10.63; 81027.10.64; 81027.10.68; 81027.10.66; 81027.10.60, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева);

 1. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).
 2. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.
 3. Конкурсът ще се проведе на10.01.2019 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж с часове, както следва:

           4.1. за поземлен имот с идентификатор 53206.14.366 по КККР на с. Овчари - 09.00 часа; 

           4.2. за поземлен имот с идентификатор 53206.14.368 по КККР на с. Овчари - 09.30 часа;

          4.3за поземлен имот с идентификатор 62774.12.20 по КККР на с. Рогач- 10.00 часа;

           4.4за поземлен имот с идентификатор 62774.13.246 по КККР на с. Рогач- 10.30 часа;

4.5 за поземлен имот с идентификатор 80145.16.25 по КККР на с. Чал – 11.00 часа;

4.6 за поземлен имот с идентификатор 80145.16.590 по КККР на с. Чал – 11.30 часа;

4.7 за поземлен имот с идентификатор  21302.13.92 по КККР на с. Доборско – 12.00 часа;

4.8 за поземлен имот с идентификатор  81027.10.83 по КККР на с. Черничево – 12.30 часа;

4.9 за поземлен имот с идентификатор  81027.17.879 по КККР на с. Черничево – 13.00 часа;

4.10 за поземлен имот с идентификатор  81027.10.61 по КККР на с. Черничево – 13.30 часа;

 1. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 ,     BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на09.01.2019 г.

 1. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на09.01.2019 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 17.00 ч.  на 09.01.2019 г.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на09.01.2019 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            
 2. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 09.01.2019 г.  след закупуване на конкурсна документация.

           Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                         

                                                                         СЕБИХАН МЕХМЕД

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

                                                                                                             

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград

основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 399 от Протокол № 24 от 14.10.2021 год. на ОбС-Крумовград

О Б Я В Я В А

 

     Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

            1. Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ на община Крумовград, съгласно Заповед № КО-1009 / 18.11.2021 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

1.1. Поземлен имот с идентификатор00093.16.58 по КККР на с. Аврен, № на имота по КВС 016058, местност „КУРИЯТА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 3,691 дка, с начална конкурсна цена на декар, в размер на23.00 лв. (двадесет и три лева);

1.2. Поземлен имот с идентификатор 62617.13.13 по КККР на с. Рибино, № на имота по КВС 013013, местност „КЪШЛА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 3,400 дка, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева).

2. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).

            3. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.

           4. Конкурсът ще се проведе на 09.12.2021 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, с часове както следва:

4.1. за поземлен имот с идентификатор 00093.16.58 по КККР на с. Аврен - 10.00 часа; 

4.2. за поземлен имот с идентификатор 62617.13.13 по КККР на с. Рибино – 10.20 часа. 

5. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет.3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 , BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 08.12.2021 г.

           6. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 08.12.2021 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 16.30 ч.  на 08.12.2021 г.

            7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на 08.12.2021 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            

            8.  Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 08.12.2021 г.  след закупуване на конкурсна документация.

             9. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 15.12.2021 г.от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, при същите условия.

             10. Конкурсната документация за повторния конкурс се заплаща в касата на ОбА – Крумовград и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая №1, ет.2 на ОбА- Крумовград, пл.България №16.

             11. Документите за участие в повторния конкурс се подават при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/ до 17.00 часа на 14.12.2021 г.          

            12. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 14.12.2021 г.  след закупуване на конкурсна документация.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                                                                                                                                                                                                                  СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Реконструкция на съществуващ общински път КRZ 2212 /ІІІ-509, Токачка – Крумовград/ - Скалак – Къклица – Лимец – Малък Девесил - КRZ 1220 от км 0+000 до км 2+105, землищата на с. Звънарка и с. Скалак

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на съществуващ общински път КRZ 2212 /ІІІ-509, Токачка – Крумовград/ - Скалак – Къклица – Лимец – Малък Девесил - КRZ 1220 от км 0+000 до км 2+105, землищата на с. Звънарка и с. Скалак”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

                            От общинска администрация Крумовград

Рехабилитация на улици гр. Крумовград – ІІ етап

 

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на улици гр. Крумовград – ІІ етап”.

Инвестиционното предложение цели подобряване на технико- икономическото състояние на следните улици:

- ул.Емил Колев” от О.Т.15 до О.Т.47

- ул. „Ал. Стамболийски” от О.Т.173 до О.Т.179

- ул. „Трети март” от О.Т.385 до О.Т.169

- ул. „Христо Ботев” от О.Т.82 до О.Т.187

- ул. „Васил Левски” от О.Т.235 до О.Т.163

- ул. „Славянска” от О.Т.223 до О.Т.83

- ул. „Първи май” от О.Т.88 до О.Т.416

- ул. „Съединение” от О.Т.192 до ул. „Христо Ботев”

- ул. „св. св. Кирил и Методий” – 153м

- ул. „Димитър Благоев” от О.Т.221 – 680м

- ул. „Ахрида” от О.Т.191 до О.Т.236

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

 

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map