Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

МКБППМН

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА МКБППМН ПРЕЗ 2017 Г.

pdf ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРЕЗ 2019 Г.

pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРЕЗ 2019 Г.

 

Адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 16, ет.3
Телефон: 03641/20-10; 20-11, вътр. 147, 03641/20-16

 

МКБППМН изпълнява следните дейности:

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Отдел „Закрила на детето”.
 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, длъжностни лица и граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 • Привежда в изпълнение наложените мерки и осъществява контрол върху изпълнението им.
 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си.
 • Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, когато при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление.

Местната комисия е компетентна да разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс.

Комисията разглеждат случаи когато:

 • Малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;
 • Непълнолетни на възраст от 14 да 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато пълнолетни, извършили престъпление, са освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;
 • Непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се привежда възпитателна мярка по този закон;

Решенията на комисията са задължителни за всички учреждения, организации, предприятия, длъжностни лица и граждани.

Който не изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

Съгласно чл.7 от ЗБППМН МК има обособено Оперативно бюро за решаване на текущи въпроси. Оперативното бюро заседава на всяко тримесечие, както и при необходимост за решаване на текущи въпроси.

 • Публикувана на 18 Март 2016
 • Посещения: 6224

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map