Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

МКБППМН

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА МКБППМН ПРЕЗ 2017 Г.

 

Адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 16, ет.3
Телефон: 03641/20-10; 20-11, вътр. 147, 03641/20-16

 

МКБППМН изпълнява следните дейности:

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Отдел „Закрила на детето”.
 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, длъжностни лица и граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 • Привежда в изпълнение наложените мерки и осъществява контрол върху изпълнението им.
 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си.
 • Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, когато при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление.

Местната комисия е компетентна да разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс.

Комисията разглеждат случаи когато:

 • Малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;
 • Непълнолетни на възраст от 14 да 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато пълнолетни, извършили престъпление, са освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;
 • Непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се привежда възпитателна мярка по този закон;

Решенията на комисията са задължителни за всички учреждения, организации, предприятия, длъжностни лица и граждани.

Който не изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

Съгласно чл.7 от ЗБППМН МК има обособено Оперативно бюро за решаване на текущи въпроси. Оперативното бюро заседава на всяко тримесечие, както и при необходимост за решаване на текущи въпроси.

 • Публикувана на 18 Март 2016
 • Посещения: 1762

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: