Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Инфраструктура

Водоснабдяване и канализация

Водоизточниците в община Крумовград са недостатъчни в количествено и качествено отношение. Централно водоснабдени са 38 населени места и едно е частично водоснабдено. Останалите населени места се водоснабдяват от локални водоизточници, като през летните месеци се налага доставяне на вода с цистерни. Водоснабдителната мрежа се стопанисва от “ВиК” ООД, гр. Крумовград, което е с държавно и общинско участие. Количеството на доставената вода на човек от населението в общината през 2003 г. е 88 л/чден, което е значително по-малко от стойността на показателя за област Кърджали (101 л/чден) и страната (137 л/чден). Главната причина е сравнително ниската степен на индустриализация на общинската икономика и незначителното потребление на вода от индустриалните предприятия. Количествата на доставената вода за домакинствата в община Крумовград (85 л/чден) са по-високи от стойностите за областта и по-ниски от стойностите за страната (съответно 71 и 90 л/чден), като основен проблем е липсата на достатъчно водоизточници с качествена питейна вода. Канализационна мрежа има само общинския център гр. Крумовград, а в останалите населени места се използват септични ями и попивни кладенци.

Електроенергийни мрежи и системи

Всички населени места на територията на община Крумовград са електроснабдени, което се осъществява от “Електроразпределение” ЕАД - Пловдив, клон Кърджали, район Крумовград. На територията на общината функционира ВЕЦ “Студен кладенец”, изградена на едноименния язовир, който се използва за енергопроизводство. Централата разполага с инсталирана мощност от 60 мегавата и произвежда годишно 153,1 млн.квч електроенергия. Трансформацията на електроенергия от високо напрежение /110 киловолта/ в средно напрежение /20 киловолта/ се осъществява от подстанция “Крумовград”, която е свързана с електропроводи 110 киловолта напрежение с ВEЦ “Студен кладенец” и подстанция “Момчилград”. Подстанция “Крумовград” има обща трансформаторна мощност от 40 мегавата.

Хидромелиорации

Необходимостта от напояване е важна предпоставка за повишаване на добивите от отглежданите култури. Изграждането и усъвършенстването на хидромелиоративния парк би довело до повишаване приходите на населението от произвежданата продукция. Основно напояването на този етап се извършва в землищата близки до поречието на р.Крумовица и до р.Арда по метода на разгъване на тръби за поливане. Не се използват достатъчно язовирните води. Няма изградени дружества за напояване, чиито членове биха стопанисвали и използвали язовирните води на по-ниска цена.

Транспортна мрежа

Изградената пътна мрежа в общината е с дължина 360,6 км, от които 264,6 км са асфалтирани. Второкласните пътища са 27 км, третокласните - 75 км и общинските пътища - 261 км. Гъстотата на пътната мрежа в общината е 43 км/100 кв. км., която е по-висока от средната за страната (33км/100 кв. км.). Основни пътни артерии са път III-509 Харманли – Долно Черковище – Долна Кула – Крумовград – Токачка – Маказа и път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград, които преминават през общинския център гр. Крумовград и свързват общината със съседните общини, областния град и националната пътна мрежа.
Те имат важно значение за социално-икономическото развитие на общината, като връзка с транспортен коридор № 9 Кърджали – Маказа – Александруполис, създават предпоставки за активно стопанско развитие и се повишава атрактивността на общината пред външния бизнес. Значението на тези пътни връзки ще нарастне с откриване на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на транспортния коридор.

Телекомуникации

Община Крумовград се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ Кърджали, възлова централа фунционира в общинския център Крумовград, а крайните централи са 13. Почти всички населени места са включени в системата за автоматично телефонно избиране. Понастоящем се извършва цифровизация на преносната мрежа на територията на общината. Достъпът до Интернет се осъществява посредством наети линии на “БТК” АД и мрежата изградена от кабелните оператори. Възможностите за развитието на съобщителната мрежа са свързани с близостта до оптичната кабелна мрежа Хасково – Комотини.

21.01.2016г.

1

2

19.05.2017

1

3

4

 

  • Публикувана на 11 Януари 2016
  • Посещения: 7423

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map