Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Процедури по закона за водите

25.06.2024г.

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – два каптирани естествен извора – КЕИ № 1 „Горен“ и КЕИ № 2 „Долен“ на ПС „Звънарка“, разположени на територията на следните имоти: КЕИ № 1 „Горен“ в ПИ с идентификатор 30538.31.96 и КЕИ № 2 „Долен“ в ПИ с идентификатор 30538.29.36 по КККР на с. Звънарка, със заявена цел на водовземане „обществено питейно-битово водоснабдяване“.

pdf Съобщение басейнова дирекция

12.07.2023г.

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и общественост, че е постъпил Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец ТК в ПИ 02141.11.651 по КККР на село Багрилци, община Крумовград за питейно-битово водоснабдяване на с. Багрилци и махалите: „Орел“, „Чучулига“ и „Стеблово“, с възложител: „ВиК“ ООД гр. Кърджали.

Съгласно изискванията на  чл. 39 от Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Проектът е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в сградата на Общинска администрация (пл. „България” №16), ет.2, стая №10,  в периода от 13.07.2023г. до 14.08.2023г. включително.

Писмени становища и възражения по Проекта се приемат в деловодството на Община Крумовград  - гр. Крумовград, пл. „България“ №5 или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок до 14.08.2023г.

19.10.2022г.

pdfСъобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 80145.1.837 по КККР на село Чал, със заявена цел на водовземане "обществено питейно-битово водоснабдяване".

 

 20.11.2023г.

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Арда, с цел заустване на битово-фекални отпадъчни води, след локална пречиствателна станция за отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект " Административни и ведомствени жилищни сгради", находящ се в ПИ с идентификатор 05181.1.6, ПИ с идентификатор 05181.1.184, ПИ с идентификатор 05181.1.9902 и ПИ с идентификатор 05181.1.9903 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойник, община Крумовград.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да изпращат възражения срещу издаването на Разрешителното или да предлагат условия, при които да се издаде Разрешителното, в 14-дневен срок от датата на обявяване на съобщението в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35.

 pdfСъобщение за публично обявяване

 

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Арда, с цел заустване на битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води след утаителна шахта в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект ВЕЦ "Студен кладенец", находящ се в ПИ с идентификатор 05181.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойник, община Крумовград.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да изпращат възражения срещу издаването на Разрешителното или да предлагат условия, при които да се издаде Разрешителното, в 14-дневен срок от датата на обявяване на съобщението в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35.

pdfСъобщение за публично обявяване

 

  • Публикувана на 16 Януари 2023
  • Посещения: 1568

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map