Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Рехабилитация на общински път KRZ 3249 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - мах. Лесичарка, с. Каменка

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на общински път KRZ 3249 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - мах. Лесичарка, с. Каменка”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

                   От общинска администрация Крумовград

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Крумовград чрез настоящето публикуване

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок от публикуване на уведомлението, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС).

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Крумовград, пл. “България“  № 16 и   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОЕКТ

 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 • 1. Чл. 23, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят безвъзмездно помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии“

ал.3 се изменя и придобива следното съдържание:

„Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползвани други общински имоти.“

В ал. 5 думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно ползване", а числото „3“ се заменя с „10“ .

ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:

„Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска дейност.“

ал.7 се изменя и придобива следното съдържание:

„Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал. 1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.“

Досегашната ал.8 се заличава.

 • 2. Създава се нов чл. 23а със следното съдържание:
 • Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в

собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.

 • Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане

на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл. 23, ал. 6.

 • Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която

се  посочва основанието за прекратяването, събраните доказателства и срокът за освобождаване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е окончателно.

 • 3.Чл. 24 сеотменя.
 • 4. Създава се нов чл. 24а със следното съдържание:

(1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на синдикалните организации.

 • Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината.
 • При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем.
 • Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.
 • Предоставените помещения на синдикалните организации не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.
 • срокът на наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от 10 години.
 • 5. Чл.25 се отменя.
 • 6. В чл.26, ал.1 числото „24“ се заменя с числото „24а“.
 • 7. Изменението влиза в сила от датата на обнародване на решението.

МОТИВИ

към

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 1. Причини, които налагат изменението: Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) е приета от Общински съвет- Крумовград с Решение № 618 от  Протокол  № 33 от 30.08.2018 год.

             На 26.07.2019 год. в ДВ бр.60 бяха обнародвани измененията на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, с които се регламентира отдаването на помещения общинска частна собственост за нуждите на политическите партии. До сега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс .

            С обнародваните промени се въвежда безвъзмездно предоставяне на помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.  В тази връзка предлагаме приемането на горе описаните промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 1. Цели, които се поставят: наредбата да бъде приведена с българското законодателство.
 2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

предлаганите промени не изискват финансови средства за прилагането им;

 1. Очаквани резултати от прилагането: синхронизиране на Наредбата за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) с актове от по-висока степен.

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: предлаганите промени са съобразени със Закона за политическите партии, Закона за общинската собственост, които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.

 КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД……П…….

                                                                                                              /СЕБИХАН МЕХМЕД/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите лица, че с решение № 271 от протокол № 14 от 22.11.2016 год. на Общински съвет Крумовград се дава разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград „ ЕАД за изработване по негово искане на проекти за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 40823.001117/образуван от имот № 40823.001002/ по КВС на с.Къклица, общ.Крумовград; поземлен имот № 66716.000587 /образуван от имот № 66716.000234/ и поземлен имот № 66716.000588 / образуван от имот № 66716.000234/ по КВС на с.Скалак, общ.Крумовград за изграждане на сондажни площадки във връзка с извършване на допроучване в границите на концесионната площ на находище „Хан Крум“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проект за ПУП не полежат на оспорване.

КМЕТ:

/Себихан Мехмед/

30.11.2016 г.

Община Крумовград съобщава на заинтересуваните лица, че с решение №74 от протокол №4 от 12.02.2020г. се дава разрешение за изработване на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че с решение №74 от протокол №4 от 12.02.2020г. се дава разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обект „Разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на с. Орех, общ. Крумовград в обхват поземлен имот с идентификатор 54821.14.13 по КККР на с.Орех, общ. Крумовград с Възложител Община Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересуваните лица, че със заповед №652 от 18.08.2020г. на кмета на Общината, се дава разрешение за изработването на проект за изменение на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

       Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че със заповед №652 от 18.08.2020г. на кмета на Общината, се дава разрешение за изработването на проект за изменение на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот с идентификатор 66716.28.14 по КККР на с.Скалак, общ. Крумовград с Възложител Сдружение ловно-рибарско дружество „Сокол“ гр.Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обект  "Разширение на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 57062.14.20 по КК и КР на с.Подрумче, общ. Крумовград“ с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПЗ засяга следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.14.20 по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект „Разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на с. Подрумче, общ. Крумовград в обхват поземлени имоти с идентификатори 57062.12.134, 57062.12.135, 57062.12.136 по КККР на с.Подрумче, общ. Крумовград с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПРЗ засяга следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.12.134, по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.12.135, по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.12.136, по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за регулациа и застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Обява за Рехабилитация на общински път KRZ 2231 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Рогач - /ІІІ-5904 Крумовград – Голямо Каменяне/

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
 
Общинска администрация Крумовград
 
ОБЯВЯВА
 
На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:
 
„Рехабилитация на общински път KRZ 2231 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Рогач - /ІІІ-5904 Крумовград – Голямо Каменяне/”. 
 
Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14
Община Крумовград,  пл. „България” №5.
 
 
 
   От общинска администрация Крумовград
 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект  "Гробищен парк в поземлени имоти 011422, 011015, 011014, 011013 от КВС на село Овчари с ЕКАТЕ 53206, общ.Крумовград, обл. Кърджали“ с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПРЗ засяга следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.422 (стар номер 011422) по КККР на землището на село Овчари, представляващ нива, частна общинска собственост,
 • Поземлени имоти с идентификатори – 53206.11.15 (стар номер 011015), 53206.11.14 (стар номер 011014) по КККР на землището на село Овчари, представляващи пасище, публична общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.13 (стар номер 011013) по КККР на землището на село Овчари, представляващ ливада, частна общинска собственост,
 • Поземлени имоти с идентификатори – 53206.11.30 (стар номер 011030), 53206.11.16 (стар номер 011016) по КККР на землището на село Овчари, представляващи селскостопански пътища, частна общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.32 (стар номер 011032) по КККР на землището на село Овчари, представляващ местен път, частна общинска собственост.

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

№ 12190.22.4

№ 12190.20.55

№ 12190.22.38

№ 12190.22.33

№ 12190.22.36

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград,  на основание чл.129, ал.2 и във връзка с ал.5 от  ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № КО-276 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Крумовград е одобрен  проект  за "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за УПИ I37 - за безвредно производство, УПИ II37 -  за безвредно производство  и УПИ III37 - за безвредно производство  от кв. 1, обслужваща алея между о.т. 1- о.т. 2, м. „Стопански двор – с. Вранско“, община Крумовград " в  обхват поземлен имот с идентификатор 12190.22.37 по КК и КР на село Вранско, община Крумовград 

Настоящата заповед на основание  чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство  на територията  може да се обжалва пред Административен съд- Кърджали в 14 - дневен срок от съобщението, чрез органа, чийто акт се обжалва.  

Дирекция "ТРБ"

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №126 от протокол № 8 от 24.06.2020г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект:„Водоснабдяване на с.Скалак, махалите „Копринка“, „Кременец“ и „Победа“, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че със заповед №863 от 23.10.2020г. на Кмета на община Крумовград се одобрява проекта за изменение на Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот с идентификатор 66716.28.14 по КККР на с.Скалак, общ. Крумовград с Възложител Сдружение ловно-рибарско дружество „Сокол“ гр.Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №233 от протокол № 15 от 22.12.2020г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Орел“, „Чучулига“, „Стеблово“ и „Багрилци“, село Багрилци, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

           

Дирекция  “ТРБ”

Обявление

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 „Предпазване на улица чрез укрепително съоръжение в ПИ с идентификатор 46872.14.9905 – урбанизирана територия на с. Малък Девесил, мах. „Войница“,  община Крумовград”.

 

 Писмени становища и мнения се приемат в:

Община Крумовград,  пл. „България” №5 и/или

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа ” №14.

                  От общинска администрация Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №251 от протокол № 16 от 27.01.2021г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ се одобрява техническо задание и се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Бозовци“, „Овчица“, „Бащино“, „Нова махала“, „Беловлас“, „Извън регулация“ село Чал, община Крумовград“, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

           

Дирекция  “ТРБ”

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №752 от протокол № 45 от 19.04.2023г., на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, при наличието на условията на чл.124а, ал.7 от ЗУТ се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на село Перуника, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проект за ПУП не подлежат на оспорване.  

           

Дирекция  “ТРБ”

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА

В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността„Шофьор“– 1 лице на трудов договор, при пълно работно време.

Срок за работа:12месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Шофьор“:

 • Да са физически лица;
 • Да имат основно, средно, средно - специално образование;
 • Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС – категория „В“.
 • Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишавани по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство.
 • Да притежават най-малко 1 година професионален опит като шофьор.

2. Описание на длъжността:

 • Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява гориво, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието на работа на двигателя, осветлението, спирачките, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.
 • Получава пътен лист, заверен от механика на МПС.
 • По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.
 • Описва в пътния лист данните за извършените курсове.
 • При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на МПС и при поява на неизправности и повреди взима мерки за тяхното отстраняване.
 • След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива МПС и го представя на механика.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на свидетелство за правоуправление на МПС, категория „В“.
 • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.)в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12.

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“

ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.051-0001-C01 „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград“, финансиран от Европейския  социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-2.051 „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” - „Грижа и подкрепа за независим живот“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

 1. „ПСИХОЛОГ“ –1 лице на граждански договор. Срок за работа - 12 месеца.
 • Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:
 • завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог;
 • професионална дисциплина и отговорност;
 • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
 • професионален опитв здравната и социална грижа на възрастни и лица с увреждания – с предимство;
 • готовност за работа на терен и работа с лица с увреждания и възрастни в риск;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

           Описание на длъжността:

           Психологът ще оказва психологична подкрепа на потребителите, домашните помощници и личните асистенти. Психологическата подкрепа на потребителите ще се изразява в мотивация, установяване на самоувереност и ясна себеоценка на възможностите, позитивиране на потенциала на потребителя, подпомагане на потребителите да изразяват чувствата си и да ги владеят, насочвайки ги към съзидателни дейности. Психологическата подкрепа на персонала ще се изразява в методическа подкрепа, регулярно консултиране на персонала, както и супервизия и психологическа подкрепа на лицата, ангажирани с почасови услуги по домовете на потребителите. Този вид подкрепа има за цел подобряване на общото психологическо състояние на обслужващите лица. С помощта на психолога те ще могат да преодолеят трудните моменти в работа, да останат здрави, мотивирани и продуктивни. Този процес ще съдейства за подобряване взаимоотношенията между персонал и потребителите и ще бъде от полза и за двете страни – за обслужващи и обслужвани.

 1. „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ –1 лице на граждански договор.

Срок за работа - 12 месеца.

 • Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицински специалист“:
 • завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
 • професионална дисциплина и отговорност;
 • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
 • готовност за работа на терен;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет.
 • професионален опитв здравните дейности – предимство.
 • Необходими документи:
 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

   Описание на длъжността:

Медицинският специалист ще следи за здравословното състояние на потребителите и при необходимост ще подпомага потребителите при тяхното лечение и свързването им с личния лекар; Консултиране и съветване относно здравословното състояние на потребителите, за хигиена и хранене; Измерване на кръвно налягане, консултиране относно ползване на медицински изделия. Дейността на медицинския специалист ще бъде насочена към предоставяне на индивидуални и групови здравни консултации на представителите на целевите групи.

 

Психологът и медицинският специалист ще бъдат назначени на граждански договор с непълна трудова заетост. Те ще работят по предварително одобрен месечен график.

 

 

 

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 1  на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16 в срок до 17.00 ч. на  04.11.2019 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 1 в сградата на Общинска

администрация Крумовград.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община

Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на

Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за

прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати,

както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното

табло в сградата на Общинска администрация.

Екип по проекта

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ПО

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността„Медицински специалист“– 5 лица на граждански договор. Срок за работа: 12 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицински специалист“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра, фелдшер или акушерка;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увреждания и възрастни хора;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги.
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград“.

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със същия и/или сходен характер.

2. Описание на длъжността:

 • Предоставяне и събиране на здравна информация;
 • Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;
 • Медицински и здравни грижи и дейности;
 • Здравни манипулации;
 • Провеждане на обучение в областта на здравните грижи;
 • Други дейности по писмено лекарско предназначение;
 • Отговорен е за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на медицински услуги;
 • Участие при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки член от целевата група;
 • Участие в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, техните семейства, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 • Отговаря за правилното и своевременно водене и съхранение на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията на Програма „Развитие на човешките ресурси”.
 • Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

 • да прилага Методиката за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“;
 • да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.

За заемане на длъжността ще се счита за предимство работа по проекти в дейности със сходен характер.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на трудова книжка, служебна бележка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 • Копие на служебна бележка от месторабота/трудов договор и допълнително споразумение, удостоверяващи, че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.)в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https: //krumovgrad.bg/.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12.

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ПО

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността„Психолог“– 2 лица на граждански договор. Срок за работа: 12 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
 • професионален опит не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната и социална грижа на възрастни и лица с увреждания;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград“.

2. Описание на длъжността:

 • Предоставят психологическа подкрепа на потребителите в домашна среда.
 • Предоставяне на психологически услуги в съответствие с нормативната база.
 • Осъществяват психологическо консултиране – решаване на проблеми, свързани с възрастовите характеристики на целевата група; организиране на свободното време;
 • Участват при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки потребител от целевата група;
 • Участват в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 • Водене на необходимата документация и отчетност;
 • Изготвят месечен отчет за дейността си;
 • Поддържат връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;
 • Отговарят за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговарят, съгласно изискванията за информиране и публичност на Програма ”Развитие на човешките ресурси”.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на трудова книжка, служебна бележка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 • Копие на служебна бележка от месторабота/трудов договор и допълнително споразумение, удостоверяващи, че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.)в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https: //krumovgrad.bg/.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12.

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА

В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността„Рехабилитатор“– 1 лице на трудов договор, при пълно работно време.

Срок за работа:12месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“:

 • да са физически лица;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увреждания и възрастни хора;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги.
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград“ .

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със същия и/или сходен характер и притежаващи документ за преминато обучение по „здравни грижи“ на възрастни и болни хора в домашна среда.

2. Описание на длъжността:

 • Извършване на психосоциална рехабилитация на потребители със социалнозначими заболявания.
 • Организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури.
 • Обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване.
 • Подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда.
 • Провеждане на обучение в областта на здравните грижи.
 • Участват при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки потребител от целевата група;
 • Участват в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 • Водене на необходимата документация и отчетност;
 • Изготвят месечен отчет за дейността си;
 • Поддържат връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;
 • Отговарят за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговарят, съгласно изискванията за информиране и публичност на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

За заемане на длъжността ще се счита за предимство работа по проекти в дейности със сходен характер.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на трудова книжка, УП – 3 или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 • Копие на служебна бележка от месторабота/трудов договор и допълнително споразумение, удостоверяващи, че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.)в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обявление за социален работник

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА

В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 14 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Социален работник“:

 • да са физически лица;
 • да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности или друго направление със социална насоченост, педагогически, икономически специалности или други специалности;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград”.

 

2. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 • Автобиография по образец – Приложение 2;
 • Декларация по чл. 107 от КТ – Приложение 3;
 • Декларация по образец – Приложение 4;
 • Декларация по образец – Приложение 5;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие на диплома за завършено образование;
 • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

 

 

 

3. Описание на длъжността:

 • Извършва оценката на потребностите на кандидат-потребителите;
 • Предоставя мобилни социални услуги на потребителите с индикирани потребности;
 • Информира и консултира потребителите и техните близки за същността на предлаганите услуги в домашна среда;
 • Разработва планове за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на всеки потребител;
 • Разработва графици за работа на персонала;
 • Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
 • Приема ежемесечните отчети на персонала;
 • Организира периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участва в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта;
 • Осигурява безопасни и здравословни условия на труд;
 • Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
 • Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставяната услуга по домовете;
 • Съдействат на институции и служби;
 • Отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 01.03.2023 г. до 09.03.2023 г. (вкл.)в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12

           

            Себихан Мехмед

Кмет на община Крумовград

Обявление за Сътрудник "Социални дейности"

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ПО ПРОЕКТ

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“– 1 лице на трудов договор при пълно работно време.

Срок за работа – 14 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“:

 • да са физически лица;
 • да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности или друго направление със социална насоченост, педагогически, икономически специалности или други специалности;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград”.

 

2. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 • Автобиография по образец – Приложение 2;
 • Декларация по чл. 107 от КТ – Приложение 3;
 • Декларация по образец – Приложение 4;
 • Декларация по образец – Приложение 5;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие на диплома за завършено образование;
 • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

 

3. Описание на длъжността:

 • Подпомага извършването на оценката на потребностите на кандидат-потребителите;
 • Координира начина на предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда;
 • Информира и консултира потребителите и техните близки за същността на предлаганите услуги в домашна среда;
 • Участва в изготвянето на планове за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на всеки потребител;
 • Разработва графици за работа на персонала;
 • Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
 • Приема ежемесечните отчети на персонала;
 • Участва в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта;
 • Подпомага осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Координира правилното водене и съхраняване на документацията;
 • Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставяната услуга по домовете;
 • Съдействат на институции и служби;
 • Отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 01.03.2023 г. до 09.03.2023 г. (вкл.)в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12

           

            Себихан Мехмед

Кмет на община Крумовград

Обявление на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:„Водоснабдяване на с. Скалак, махалите „Копринка“, „Кременец“ и „Победа“, община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 12  ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:„Водоснабдяване на с. Скалак, махалите „Копринка“, „Кременец“ и „Победа“, община Крумовград

         Проектът за Подробен устройствен план  - Парцеларен план е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

 • 1
 • 2

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map