Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Рехабилитация на общински път KRZ 3249 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - мах. Лесичарка, с. Каменка

Наоснование чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на общински път KRZ 3249 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - мах. Лесичарка, с. Каменка”.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.Добруджа №14

Община Крумовград,  пл.България №5.

                   От общинска администрация Крумовград

Oбявление за наложено административно наказание

         Oбявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

            На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ШУКРИ БИРОЛ АЛИМОЛЛА от с. Вранско, мах. „Папур“ №28, общ. Крумовград за нарушение по чл.20, ал.1, ал.2 от Закона за движение по пътищата и чл.638, ал.3 от Кодекс за застраховането, съгласно Наказателно постановление №16-0289-000329/14.10.2016 г. и Наказателно постановление №16-0289-000330/14.10.2016 г., издадени от Началника на РУП към ОД на МВР гр. Кърджали, Районно управление – гр. Крумовград,

            за това, че: На 14.09.2016г. около 20:10 часа на второкласен път №59 по посока движение от Момчилград за Крумовград водача Шукри Алимолла управлява мотоциклет Ширенай Хи 150-10Б с Рег. № К 0127, собственост на Неджибе Алимолла от с. Вранско, като на прав участък от пътя се движи с незъобразена скорост, губи контрол над превозното средство, с което се блъска с животно пресичащо пътя и допуска пътно транспортно произшествие. Същият управлява ППС без действащ договор за задължетлна застраховка„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с което виновно е нарушил чл.638, ал.3 от Кодекс за застраховането.

Oбявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и  във връзка с писмо с Рег. №289000-1318/01.04.2016 г. на Районно управление - гр. Крумовград до МКБППМН - община Крумовград се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ЙИИТДЖАН АДЕМ от с. Рибино, мах. „Любовка“ №8, общ. Крумовград за нарушение по чл.137Е  от Закона за движение по пътищата / на 19.11.2015 год. в гр. Крумовград  на ул. „Княз БорисIдо общинска автогара, като пътник на мотоциклет с рег. № КО0128В собственост на Ерсин  Молла, не ползва задължителна защитна каска/,съгласно Наказателно постановление №15-0289-000356/08.12.2015г., издадено от Началника на Районно управление – гр. Крумовград.

Oбявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и  във връзка с писмо с Рег. №289000-3190/29.07.2016 г. на Районно управление - гр. Крумовград до МКБППМН - община Крумовград се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕВГИН ФИКРЕТ ОСМАН от  гр. Крумовград, ул. „Синчец“ №13, общ. Крумовград за нарушение по чл.137Е  от Закона за движение по пътищата /на  08.06.2016 г.  около 14:30 ч. в гр. Крумовград на ул. Христо Ботев  до разклона за с. Луличка непълнолетният не използва защитна каска като се вози като пътник на мотоциклет „Амаха“ ДТ  125Р Рег. №К0118В управляван от Мариан Кючуков . Мотоциклетът е собдтменост на Алекси Кючуков/,съгласно Наказателно постановление №16-0289-000148/23.06.2016 г., издадено от Началника на Районно управление – гр. Крумовград.

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и  във връзка с писмо с Рег. №289000-1388/29.07.2016 г. на Районно управление - гр. Крумовград до МКБППМН - община Крумовград се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕРДАР НЕЖДЕТ МЕХМЕД от  с. Звънарка, мах. „Козино“ № 74, общ. Крумовград за нарушение по  чл.100, ал.4, т.1 от Закона за движение по пътищата /на 17.06.2016 г. около 13700 ч. на ул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. 4Кирил и Методий“, водачът  управлява мотоциклет Ямаха Т3Р 125 рег. №К5596А, собственост на Мустафа Реджеб от с. Странджево, като мотоциклета е със зъкрита регистрационна табела/,съгласно Наказателно постановление №16-0289-000181/08.07.2016 г., издадено от Началника на Районно управление – гр. Крумовград.

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Крумовград чрез настоящето публикуване

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок от публикуване на уведомлението, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС).

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Крумовград, пл. “България“  № 16 и   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОЕКТ

 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 • 1. Чл. 23, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят безвъзмездно помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии“

ал.3 се изменя и придобива следното съдържание:

„Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползвани други общински имоти.“

В ал. 5 думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно ползване", а числото „3“ се заменя с „10“ .

ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:

„Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска дейност.“

ал.7 се изменя и придобива следното съдържание:

„Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал. 1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.“

Досегашната ал.8 се заличава.

 • 2. Създава се нов чл. 23а със следното съдържание:
 • Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в

собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.

 • Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане

на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл. 23, ал. 6.

 • Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която

се  посочва основанието за прекратяването, събраните доказателства и срокът за освобождаване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е окончателно.

 • 3.Чл. 24 сеотменя.
 • 4. Създава се нов чл. 24а със следното съдържание:

(1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на синдикалните организации.

 • Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината.
 • При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем.
 • Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.
 • Предоставените помещения на синдикалните организации не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.
 • срокът на наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от 10 години.
 • 5. Чл.25 се отменя.
 • 6. В чл.26, ал.1 числото „24“ се заменя с числото „24а“.
 • 7. Изменението влиза в сила от датата на обнародване на решението.

МОТИВИ

към

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 1. Причини, които налагат изменението: Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) е приета от Общински съвет- Крумовград с Решение № 618 от  Протокол  № 33 от 30.08.2018 год.

             На 26.07.2019 год. в ДВ бр.60 бяха обнародвани измененията на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, с които се регламентира отдаването на помещения общинска частна собственост за нуждите на политическите партии. До сега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс .

            С обнародваните промени се въвежда безвъзмездно предоставяне на помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.  В тази връзка предлагаме приемането на горе описаните промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 1. Цели, които се поставят: наредбата да бъде приведена с българското законодателство.
 2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

предлаганите промени не изискват финансови средства за прилагането им;

 1. Очаквани резултати от прилагането: синхронизиране на Наредбата за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) с актове от по-висока степен.

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: предлаганите промени са съобразени със Закона за политическите партии, Закона за общинската собственост, които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.

 КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД……П…….

                                                                                                              /СЕБИХАН МЕХМЕД/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите лица, че с решение № 271 от протокол № 14 от 22.11.2016 год. на Общински съвет Крумовград се дава разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград „ ЕАД за изработване по негово искане на проекти за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 40823.001117/образуван от имот № 40823.001002/ по КВС на с.Къклица, общ.Крумовград; поземлен имот № 66716.000587 /образуван от имот № 66716.000234/ и поземлен имот № 66716.000588 / образуван от имот № 66716.000234/ по КВС на с.Скалак, общ.Крумовград за изграждане на сондажни площадки във връзка с извършване на допроучване в границите на концесионната площ на находище „Хан Крум“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проект за ПУП не полежат на оспорване.

КМЕТ:

/Себихан Мехмед/

30.11.2016 г.

Община Крумовград съобщава на заинтересуваните лица, че с решение №74 от протокол №4 от 12.02.2020г. се дава разрешение за изработване на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че с решение №74 от протокол №4 от 12.02.2020г. се дава разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обект „Разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на с. Орех, общ. Крумовград в обхват поземлен имот с идентификатор 54821.14.13 по КККР на с.Орех, общ. Крумовград с Възложител Община Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересуваните лица, че със заповед №652 от 18.08.2020г. на кмета на Общината, се дава разрешение за изработването на проект за изменение на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

       Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че със заповед №652 от 18.08.2020г. на кмета на Общината, се дава разрешение за изработването на проект за изменение на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот с идентификатор 66716.28.14 по КККР на с.Скалак, общ. Крумовград с Възложител Сдружение ловно-рибарско дружество „Сокол“ гр.Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обект  "Разширение на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 57062.14.20 по КК и КР на с.Подрумче, общ. Крумовград“ с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПЗ засяга следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.14.20 по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект „Разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на с. Подрумче, общ. Крумовград в обхват поземлени имоти с идентификатори 57062.12.134, 57062.12.135, 57062.12.136 по КККР на с.Подрумче, общ. Крумовград с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПРЗ засяга следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.12.134, по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.12.135, по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 57062.12.136, по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за регулациа и застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Обява за Рехабилитация на общински път KRZ 2231 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Рогач - /ІІІ-5904 Крумовград – Голямо Каменяне/

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
 
Общинска администрация Крумовград
 
ОБЯВЯВА
 
На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:
 
„Рехабилитация на общински път KRZ 2231 /ІІ-59, Крумовград – Пелин/ - Рогач - /ІІІ-5904 Крумовград – Голямо Каменяне/”. 
 
Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14
Община Крумовград,  пл. „България” №5.
 
 
 
   От общинска администрация Крумовград
 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект  "Гробищен парк в поземлени имоти 011422, 011015, 011014, 011013 от КВС на село Овчари с ЕКАТЕ 53206, общ.Крумовград, обл. Кърджали“ с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПРЗ засяга следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.422 (стар номер 011422) по КККР на землището на село Овчари, представляващ нива, частна общинска собственост,
 • Поземлени имоти с идентификатори – 53206.11.15 (стар номер 011015), 53206.11.14 (стар номер 011014) по КККР на землището на село Овчари, представляващи пасище, публична общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.13 (стар номер 011013) по КККР на землището на село Овчари, представляващ ливада, частна общинска собственост,
 • Поземлени имоти с идентификатори – 53206.11.30 (стар номер 011030), 53206.11.16 (стар номер 011016) по КККР на землището на село Овчари, представляващи селскостопански пътища, частна общинска собственост,
 • Поземлен имот с идентификатор – 53206.11.32 (стар номер 011032) по КККР на землището на село Овчари, представляващ местен път, частна общинска собственост.

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

№ 12190.22.4

№ 12190.20.55

№ 12190.22.38

№ 12190.22.33

№ 12190.22.36

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград,  на основание чл.129, ал.2 и във връзка с ал.5 от  ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № КО-276 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Крумовград е одобрен  проект  за "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за УПИ I37 - за безвредно производство, УПИ II37 -  за безвредно производство  и УПИ III37 - за безвредно производство  от кв. 1, обслужваща алея между о.т. 1- о.т. 2, м. „Стопански двор – с. Вранско“, община Крумовград " в  обхват поземлен имот с идентификатор 12190.22.37 по КК и КР на село Вранско, община Крумовград 

Настоящата заповед на основание  чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство  на територията  може да се обжалва пред Административен съд- Кърджали в 14 - дневен срок от съобщението, чрез органа, чийто акт се обжалва.  

Дирекция "ТРБ"

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №126 от протокол № 8 от 24.06.2020г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект:„Водоснабдяване на с.Скалак, махалите „Копринка“, „Кременец“ и „Победа“, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че със заповед №863 от 23.10.2020г. на Кмета на община Крумовград се одобрява проекта за изменение на Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот с идентификатор 66716.28.14 по КККР на с.Скалак, общ. Крумовград с Възложител Сдружение ловно-рибарско дружество „Сокол“ гр.Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №233 от протокол № 15 от 22.12.2020г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Орел“, „Чучулига“, „Стеблово“ и „Багрилци“, село Багрилци, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

           

Дирекция  “ТРБ”

Обявление

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 „Предпазване на улица чрез укрепително съоръжение в ПИ с идентификатор 46872.14.9905 – урбанизирана територия на с. Малък Девесил, мах. „Войница“,  община Крумовград”.

 

 Писмени становища и мнения се приемат в:

Община Крумовград,  пл. „България” №5 и/или

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа ” №14.

                  От общинска администрация Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

      Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №251 от протокол № 16 от 27.01.2021г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ се одобрява техническо задание и се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Бозовци“, „Овчица“, „Бащино“, „Нова махала“, „Беловлас“, „Извън регулация“ село Чал, община Крумовград“, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

           

Дирекция  “ТРБ”

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПСИХОЛОГ“ И „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“

ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.051-0001-C01 „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград“, финансиран от Европейския  социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-2.051 „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” - „Грижа и подкрепа за независим живот“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

 1. „ПСИХОЛОГ“ –1 лице на граждански договор. Срок за работа - 12 месеца.
 • Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:
 • завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог;
 • професионална дисциплина и отговорност;
 • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
 • професионален опитв здравната и социална грижа на възрастни и лица с увреждания – с предимство;
 • готовност за работа на терен и работа с лица с увреждания и възрастни в риск;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

           Описание на длъжността:

           Психологът ще оказва психологична подкрепа на потребителите, домашните помощници и личните асистенти. Психологическата подкрепа на потребителите ще се изразява в мотивация, установяване на самоувереност и ясна себеоценка на възможностите, позитивиране на потенциала на потребителя, подпомагане на потребителите да изразяват чувствата си и да ги владеят, насочвайки ги към съзидателни дейности. Психологическата подкрепа на персонала ще се изразява в методическа подкрепа, регулярно консултиране на персонала, както и супервизия и психологическа подкрепа на лицата, ангажирани с почасови услуги по домовете на потребителите. Този вид подкрепа има за цел подобряване на общото психологическо състояние на обслужващите лица. С помощта на психолога те ще могат да преодолеят трудните моменти в работа, да останат здрави, мотивирани и продуктивни. Този процес ще съдейства за подобряване взаимоотношенията между персонал и потребителите и ще бъде от полза и за двете страни – за обслужващи и обслужвани.

 1. „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ –1 лице на граждански договор.

Срок за работа - 12 месеца.

 • Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицински специалист“:
 • завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
 • професионална дисциплина и отговорност;
 • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
 • готовност за работа на терен;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет.
 • професионален опитв здравните дейности – предимство.
 • Необходими документи:
 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

   Описание на длъжността:

Медицинският специалист ще следи за здравословното състояние на потребителите и при необходимост ще подпомага потребителите при тяхното лечение и свързването им с личния лекар; Консултиране и съветване относно здравословното състояние на потребителите, за хигиена и хранене; Измерване на кръвно налягане, консултиране относно ползване на медицински изделия. Дейността на медицинския специалист ще бъде насочена към предоставяне на индивидуални и групови здравни консултации на представителите на целевите групи.

 

Психологът и медицинският специалист ще бъдат назначени на граждански договор с непълна трудова заетост. Те ще работят по предварително одобрен месечен график.

 

 

 

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 1  на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16 в срок до 17.00 ч. на  04.11.2019 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 1 в сградата на Общинска

администрация Крумовград.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община

Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на

Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за

прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати,

както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното

табло в сградата на Общинска администрация.

Екип по проекта

Обявление на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:„Водоснабдяване на с. Скалак, махалите „Копринка“, „Кременец“ и „Победа“, община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 12  ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:„Водоснабдяване на с. Скалак, махалите „Копринка“, „Кременец“ и „Победа“, община Крумовград

         Проектът за Подробен устройствен план  - Парцеларен план е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от закона на нормативните актове

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

1. Причини, които налагат приемането: В бр. 79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно радпоредбите на чл.59, ал.1 от Закона, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. В тази връзка е необходимо приемането на подзаконов нормативен акт, уреждащ тази материя.

2. Целите, които се поставят:

• Възпитание, социализация и обучение на децата в общинските детски градини в община Крумовград;

• Приемане и прилагане на регламент относно записването, приема, отписването и преместването на деца в общинските детски градини.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането: Очакваните резултати след приемането на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Крумовград са:

• въвеждане на процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на община Крумовград;

• синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в областта на образованието.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство

 

 

 

 

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. КРУМОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

 

от Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Крумовград.

Дами и господа общински съветници,

 

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 година общинския съвет следва да приеме наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

Въз основа на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Крумовград и Приложение № 1, 2 и 3 като неразделна част от наредбата.

Внесъл докладната: …………………….

/Себихан Мехмед/

Изготвил: …………...

/К. Тюрдиева/

Съгласували: 1 ……………

/Н. Акиф/

2 …………………..

/В. Пехливанова/

 

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в детските градини (ДГ) на територията на община Крумовград

Обявления за класиране на участниците

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крумовград в качеството си на бенефициент попроект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

О Б Я В Я В А

Класиране на участниците, подали документи за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следните услуги по проекта:

"Ранна интервенция на уврежданията".

Логопед

      1.Милена Тодорова Хаджиева – 100,00 точки

     2.Гюлчинар Юсеин Ибрахим – 96,60 точки

Психолог

Бояна Венциславова Георгиева – 100,00 точки

Ширин Али Юркеден – 99,00 точки

Рехабилитатор/Кинезетерапевт

Сема Юсуф Кьорали – 100,00 точки

Медиатор

     1.Виолета Асенова Бораджиева – 100,00 точки

"Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания".

Специален педагог

1.Милена Тодорова Хаджиева – 100,00 точки

 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина".

Социален работник – 2 броя

Йълмаз Осман Мехмед- 100 точки

Фатме Халил Осман – 99,00 точки

Психолог

Бояна Венциславова Георгиева – 100,00 точки

Ширин Али Юркеден – 99,60 точки

Акушерка 

     1.Ембие Сали Софта – 100,00 точки

Медиатор – 2 броя

     1.Бакие Абдулбаки Осман – 100,00 точки

     2.Педрие Ахмед Хасан – 100,00 точки

     3.Анифе Мюмюн Чауш – 99,60 точки

     4.Стефка Стефанова Алекова – 99,00 точки

Юрист

     1.Христо Ангелов Чанков – 100,00 точки

     2.Божидар Сергеев Карафейзиев – 99,00 точки

 "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията".

Медиатор

     1.Педрие Ахмед Хасан – 100,00 точки

     2.Бакие Абдулбаки Осман – 99,60 точки

 

ВАЖНО: Всички класирани на първо място кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:

Свидетелство за съдимост

Карта за предварителен медицински преглед

Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

 

05.09.2016г. 

Гр. Крумовград

KМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД:……………………

                                                                        /Себихан Мехмед/

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“

Община Крумовград обявява подбор за длъжността учител детска градина за предоставяне на дейностите: „Допълнително обучение по български език” и „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност” и длъжността психолог  по дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа“ по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното          възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

О Б Я В Я В А

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното          възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по дейности както следва:

 1. 1.„Допълнително обучение по български език”

                 Учител детска градина – 29 бр.

 1. 2.Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност

Учител детска градина – 18 бр.

 1. 3.„Предоставяне на психологическа подкрепа”

                 Психолог – 1 бр.

               Основните изисквания към кандидатите, описанието на дейността, продължителността на осигурената заетост, необходимите документи за кандидатстване, реда за провеждане на подбора и др. са подробно описани в обявата за всяко работно място, които са публикувани насайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg .

Заявления за кандидатстване за длъжностите – учител детска градина ще се приемат от 12.10.2016 г. до 14.10.2016 г. (вкл), а за психолог от 12.10.2016 г. до 21.10.2016 г.

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

            Себихан Мехмед

Kмет ма община Крумовград

 

docxобява_за_психолог.docx

docxобява_за_педагог_Клубове.docx

docxобява_за_педагог_Доп._обучение.docx

docxПриложение_1.docx

docxПриложение_2.docx

docxПриложение_3.docx

docxПриложение_4.docx

                                                                                                          

 • 1
 • 2

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: