Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

на общинска администрация Крумовград, кметове на кметства и кметски наместници

Централа: тел. 03641/20-10, 20-11.

Факс: 03641/70-24

Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641/20-00, 0886073399,

вътр. тел. 163.

Структурни звена и длъжности

Име и Фамилия

Телефонен номер

Вътрешен

телефонен

номер

Кмет на община

Себихан Мехмед

03641/20-01

121

Заместник - кмет на община

инж.Абидин Хаджимехмед

03641/20-03

122

Заместник - кмет на община

инж. Асен Хаджиев

03641/20-04

128

Заместник - кмет на община

Неждие  Акиф

03641/20-05

123

Секретар на община

Фахри  Юсеин

03641/20-06

176

Главен архитект

Димитър Стоев

153

Гл. специалист "ОМП и ГЗ“

Янчо Милев

03641/20-83

158

Общински съвет

Председател на Общински съвет - Крумовград

Метин Байрамали

03641/20-02

124

Звено "Вътрешен одит"

Ръководител  на звено “Вътрешен одит“

Гергана  Георгиева

155

Вътрешен одит

Боряна  Добрева

155

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финанси и счетоводство"

Директор на дирекция " Финанси и счетоводство"

Виолета Хаджиева

03641/20-08

0888425173

156

Отдел "Финансово  счетоводен "

Началник отдел "Финансово -счетоводен и гл.счетоводител"

Нури Нури

03641/20-08

0888425173

156

Гл. експерт - Финансов контрольор

156

Гл. специалист "Бюджет и ТРЗ"

Мюмюне Ахмед

131

Старши счетоводител

Веска  Юрганчева

140

Старши счетоводител

Сабрие Халибрям

140

Старши счетоводител

Мюмюне  Ибрям

140

Старши счетоводител

Анка Панова

140

Гл. специалист "Човешки ресурси и администратор на класифицирана информация"

Румяна Дончева

172

Ст. специалист "Човешки ресурси"

Хабибе Юсуф

172

Тех.сътрудник - касиер

Айше  Пандърова

113

Отдел "Финанси и счетоводство" на функция "Образование"

Началник-отдел и гл. счетоводител на функция "Образование"

Карамфилка  Тюрдиева

03641/20-16

0885638306

145

Старши счетоводител

Неджатин  Караходжа

157

Старши счетоводител

Емине   Субашъ

157

Счетоводител

Детелина  Джамбазова

157

Технически сътрудник - касиер

Хатидже   Али

154

Дирекция "Административно информационно обслужване и протокол"

Директор на дирекция "Административно информационно обслужване и протокол "

Фатме  Осман

03641/20-09

143

Ст. експерт "Компютърни  системи "

инж.Асен  Христов

171

Мл. експерт "Компютърни системи"

инж.Ердинч Мехмед

161

Гл. специалист "Административно-деловодно обслужване"

Хайрие  Мехмед

169

Гл. специалист "Административно-деловодно обслужване"

Гюлбеяз  Бербер

169

Ст. специалист " Административно обслуж. на Общинския съвет"

Михрибан Халибрям

131

Ст.специалист "Канцелария и протокол"

Катя Симeонова

03641/20-07

0888498386

125

Специалист -архивар

Неджибе  Алимолла

116

Техн. сътрудник  - домакин-снабдител

Ергюн  Ахмед

03641/20-21

Дирекция "Правна и обществени поръчки"

Директор дирекция " Правна и обществени поръчки "

Валерия  Пехливанова

03641/20-17

0884066011

136

Юрисконсулт

Ася Хаджъисмаил

03641/20-17

0884066011

136

Специалист "Обществени поръчки и проекти"

Габриела Николова

03641/20-17

0884066011

136

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Териториално развитие и благоустройство"

Директор на дирекция "Т Р Б"

Мириян Първанов

03641/20-15

0888033630

160

Гл. спец. "Капитално строителство"

Ибрахим  Хабиб

03641/20-15

0888033630

Ст.експерт"Екология"

Гергана Чилингирова

162

Гл. специалист "Кадастър и регулация"

Боян Антонов

151

Ст. специалист „Стр.разреш. и регистр-я на строеж“

Севгюл Осман

151

151

Ст. специалист "Капитално строителство"

Кирил Кирчев

164

Ст. специалист “Капит.стр-во чистота и озеленяване“

Анка Орманова

164

Дирекция "Стопански дейности и икономическо развитие"

Гл. специалист"Търговия, защита на потребителите, транспорт и туризъм"


03641/20-13

0889011074

118

Гл. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

Севилджан  Тасим -Халил

148

Гл. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

Селяхтин Софта

148

Ст. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

Леман  Дурмуш

148

Ст. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

Нургюл   Хасан

152

Дирекция "Национални и европейски програми и проекти"

Директор на дирекция "Национални и европейски програми и проекти"

Лейла  Караибрям

03641/20-12

0887104042

170

Гл. специалист "Оперативни и регионални проекти и програми" 

Медиха Юсеин

170

Гл. специалист "Оперативни и регионални проекти и програми" 

Мюмюн  Мюмюн

170

Гл.спец."Оперативни и рег. проек.и програми". 

Севдалина Сашева Мерлева

170

Ст.спец."Оперативни и рег.проекти и програми"

Ивайло Асенов Митков

170

Спец."Оператив.програми и проекти "

Тургай Мустафа Исмаил

174

Гл. специалист "По програми  и мерки  за   заетост"

Шукрие  Мехмедали

135

Дирекция "Местни данъци и такси"

Гл.експерт"Приходи местни дан.и такси"

Стойчо  Чакъров

03641/20-20

0889097621

139

Гл. специалист "Приходи местни данъци и такси"

Феим  Халил

03641/20-20

0889097621

139

Ст. специалист "Приходи местни данъци и такси"

Билназ Алимолла

139

Дирекция "Общинска собственост"

Директор на дирекция "Общинска собственост"

Алдин Арсов

03641/20-18

0887010374

119

Ст. специалист "Общинска собственост, пазари и тържища"

119

Гл. специалист "Общинска собственост"

Ахмед  Джамбазов

159

Гл. специалист "Общинска собственост"

Айше  Юмер

159

Гл. специалист "Общинска собственост и наемни отношения"

Мария Карапавлова

159

Гл. специалист "Общинска собственост, БКС"

Сабахтин  Халваджъ

135

Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Директор на дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Нергюзе Мустафова

03641/20-14

0888498609

114

Ст. специалист "Гражданско  състояние и административно обслужване"

Нежля Халил

03641/20-14

0888498609

114

Гл. специалист "Гражданско  състояние "

Катя Карафейзиева

116

Ст. специалист "Гражданско  състояние"

 Ст.спец."Гражданско  състояние"

Гюлназ Симеонова

133

Ст. специалист "Гражданско  състояние и административно обслужване"

Айнур  Джебир

133

Дирекция "Образование и социални дейности"

Директор-дирекция "Образование и социални дейности"

Карамфилка Тюрдиева

03641/20-16

0885638306

145

Гл.експерт" Социални дейности "

Мелиха  Байрям

150

Гл.специалист “ Социални дейности и образование“

150

Ст.спец."Социални  дейности и здравеопазване."

Севдие Али

150

Ст. експерт "Образование и младежки дейности и секретар на МКБППМН "

Фатме  Расим

147

Ст. специалист "Култура и обредна дейност"

Тодорка Милева

147

Общински гараж

03641/20-21

Кметове на кметства

с. Аврен

Милена  Алекова

03641/20-23

0886072755

0884784549

с. Багрилци

Севдие Идриз

03641/20-25

0889098973

0886981828

с. Благун

Юмер  Чауш

03641/20-26

0889099627

0884194280

с. Бук

Мехмед  Мустафа

03641/20-27

0889101784

0877345569

с. Бараци, раб. място в км.Ковил

Рами Ахмед

0886277535

с. Бряговец, раб.място в км. Странджево

Мишо  Милев

0889108134

с. Вранско

Джайде  Ходжа

03641/20-28

0889098439

0885909658

с. Голям Девесил

Христина  Антонова

03641/20-29

0889098478

0884562046

с. Голямо Каменяне

Хасан  Хасан

03641/20-30

0889102490

0885909656

с. Горна Кула

Джемалетин  Налбант

03641/2031

0889076034

0889674361

с. Голяма Чинка

Хабибе Сарач

03641/2032

0884922669

0878489476

с. Гривка, съставно с. Зиморница

Джемил  Аптула

03641/20-33

0889097491

0898864245

с. Гулийка

Халил Ахмед

03641/20-34

0889097259

0878140500

с. Гулия

Юсеин  Махмуд

03641/20-35

0888902389

0887338747

с. Девесилово

Радостина  Хандева

03641/20-38

0888021285

0899470663

с. Джанка

Хатидже  Мустафа

03641/20-39

0889102354

0884534969

с. Дъждовник

Самет  Мустафа

03641/20-40

0885388371

0876232554

с. Д. Кула

Айсел  Ибрам

03641/20-36

0889098837

0899399776

с. Егрек

Аптула Карафеизов

03641/20-41

0888650027

0876374065

с. Едрино, раб.място  в км. П.Ж-во

Орхан  Камбер

0876843606

с. Звънарка

Тахсин  Ибрям

03641/20-43

0889099275

0889606886

с. Каменка, раб.място в км. П.Ж-во

Месут  Ибрям

0876708338

с. Кандилка

Елмаз  Алимолла

03641/20-44

0884263226

0888490364

с. Ковил

Юсеин  Оруч

03641/20-45

0889096037

0888466191

с. Качулка,  раб.място в км.Ковил

Басри  Омар

0887445962

с. Котлари, раб.място  в км. Странджево

Гюрсел  Мехмед

0887574455

с. Красино

Екрем  Назиф

03641/20-46

0888714001

0888773480

с. Къклица

Хасан Топал

03641/20-47

0884085076

0890581863

с. Лещарка

Юсеин  Коджаали

03641/20-48

0889102381

0988718325

с. Луличка

Селяхтин Джелил

03641/20-50

0889102446

0884130813

с. Малка Чинка,  раб.място в км. Г.Чинка

Якуб  Али

0897451311

с. Малко Каменяне

Рамадан Ахмед

03641/20-52

0885914040

с. Малък Девесил

Славчо  Каменов

03641/20-51

0885714528

0894239291

с. Метлика

Айше  Юсуф

03641/20-53

0889098650

0889933018

с. Морянци

Себахтин   Юсеин

03641/20-54

0887979281

0882691021

с. Овчари

Зюлбие  Ахмед

0882605526

с. Орех кмет

Ерджан   Мюмюн

03641/20-55

0884319887

0899626894

с. Пашинци

Сюлейман  Осман

03641/20-58

0889102153

0888696376

с. Пелин,  раб.място в км. Гул-ка

Мустафа Мехмед

0887870283

с. Перуника кмет

Шюкрю  Исмаил

03641/20-59

0886742389

0877444193

с. Подрумче кмет

Хайрие Мустафа

03641/20-60

0884388373

0882626721

с. Полковник Желязово

Мустафа  Хасан

03641/20-56

0889101239

0887812245

с. Поточарка, раб.място в км. Поточница

Гьоксел  Шериф

03641/20-57

0889102195

0877771982

с. Поточница

Фариз Сефтин

03641/20-61

0888515077

0888142609

с. Рибино

Билял Саръмолла

03641/20-62

0888039931

0895727530

с. Рогач

Мехмед  Чаирлъ

03641/20-63

0889037869

0876842988

с. Ручей, раб.място в км. Храстово

Мустафа  Мустафа

0876655695

с. Самовила

Юсуф  Моллахасан

03641/20-64

0889089713

0889529671

с. Синигер, съставно с. Калайджиево

Кадрие  Шаркова

03641/20-65

0889102328

0887839824

с. Скалак,  раб.място в км. Овчари

Айше  Мехмед

0892924110

с. Сливарка

Фартин  Шабан

03641/20-66

0889103490

0887691702

с. Стари чал

Ахмед Апти

03641/20-67

0884950740

0884148584

с. Странджево, съставни села Падало, Орешари и Кожухарци

Джематин  Юсуф

03641/20-70

0888970682

0888861740

с. Студен Кладенец, съставно село Бойник

Себахтин  Юсеин

03641/20-67

0886652635

0885045863

с. Сърнак, раб.място  в км. Звънарка

Васви Ибрям

0884582350

с. Стари Чал

Ахмед  Апти

03641/20-68

0884950740

0884148584

с. Тинтява

Мехмед Али

03641/20-72

0887208631

0886284526

с. Токачка

Мохамед  Имам

03641/20-73

0889099261

0889099261

с. Тополка, раб.място в км. Лещарка

Назиф Юмер

0899727667

с. Хисар, раб.място  в км. Джанка

Нежля Кахраман

887916719

с. Храстово

Мустафа Ахмед

884937018

с. Чал,съставно с.Доборско

Самет  Али

03641/20-75

0889089244

876798524

с. Черничево

Иван Иванов

03641/20-77

0889072595

0877362288

с. Чернооки

Сабри Осман

03641/20-78

0889098737

0889984535

Кметски наместници

Горни Юруци

Асен Шенков Емилов

0888292062

Девесилица

Милка  Динева

03641/20-37

0888386607

0878655661

Златолист, раб.място в км. Г.Кула

Ахмед Мехмед Ирик

03641/20-31

0884527479

Лимец

Басри Ахмед Топал

03641/20-49

0884660687

0876558296

Раличево, раб.място в км. Гривка

Керим Халилефенди

Дом. соц. патронаж

Мелят Ахмед

174

Дом за стари хора

Ибрям Ибрям

03641/70-08

0889068190

Комплекс за социални услуги

03641/20-79

0889277275

0341/20-80

0889767274

  • Публикувана на 21 Март 2016
  • Последно обновена на 14 Януари 2019
  • Посещения: 13415

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: