Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на гориво за отопление (газьол/дизел) на училища, детски градини, обслужващи звена и социални заведения, дизелово моторно гориво, бензин и газ пропан-бутан за транспортните средства на община Крумовград

Процедура ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Възложител:   Община Крумовград
 АОП номер:    00467-2019-0005
Описание:   Предмет на поръчката е: „Доставка на гориво за отопление (газьол/дизел) на училища, детски градини, обслужващи звена и социални заведения, дизелово моторно гориво, бензин и газ пропан-бутан за транспортните средства на община Крумовград” по обособени позиции: № 1 „Доставка на гориво за отопление (газьол/дизел) на училища, детски градини, обслужващи звена и социални заведения” и № 2 „Доставка на дизелово моторно гориво, бензин и газ пропан-бутан за транспортните средства на община Крумовград”. Прогнозното количество за потребление за 36 месеца е както следва: По обособена позиция № 1: 1. Гориво за отопление (газьол/дизел) - 500 000 л. По обособена позиция № 2 1. Бензин А95Н - 60 000 л. 2. Бензин с добавка – 20 000 л. 3. Дизелово моторно гориво /евродизел/ - 150 000 л. 4. Дизелово моторно гориво с добавка - 150 000 л. 5. Газ пропан- бутан - 20 000 л. Цитираните по-горе количества са прогнозни и са за целия период на договора – 36 месеца. Количества, които Крайния Купувач ще усвоява са според възникналите нужди през периода на действие на договора, а Крайния Продавач няма да търси отговорност ако не се усвоят в цялост. Купувачът си запазва правото по време на изпълнение на договорите за обществената поръчка да променя заявените количества в рамките на 10% (повече или по-малко). Доставката на гориво за отопление е франко обектите на: СУ „Васил Левски” гр. Крумовград; ДГ „Митко Палаузов” гр. Крумовград; ДГ „Юрий Гагарин” гр. Крумовград; Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс гр. Крумовград; Център за подкрепа за личностно развитие - Самостоятелно ученическо общежитие гр. Крумовград, Комплекс за социални услуги гр.Крумовград и Дом за стари хора гр. Крумовград. Доставките до заявените места се извършва с транспорт на Продавача посредством автоцистерни за доставка и развоз, които да са подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания за този тип доставки, както и снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Цистерните да са оборудвани с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. Доставките по обособена позиция № 2: Търговските обекти на Крайния Продавач на територията на гр. Крумовград и Република България с картово разплащане.
Краен срок за подаване на оферти:     
  • Публикувана на 19 Април 2019
  • Посещения: 1102

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map