Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за извършване на инженеринг на обект: „Водоснабдяване с. Скалак – махали Копривник, Кременник и Победа“

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973791)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 23-04-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг на обект: „Водоснабдяване с. Скалак – махали Копривник, Кременник и Победа““
Описание: Обектът предвижда да бъдат водоснабдени махали Копривник, Кременник и Победа, на с. Скалак. При предвижданията на проекта следва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Строежът е 1-ва категория, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Обектът ще се изпълнява съгласно изработения и одобрен работен инвестиционен проект, в който ще се включат следните части: Технологична, Конструктивна, Геодезия, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Инженерно-геоложко проучване. Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта СМР по отделните части. При изработването на проектната документация следва да се спазва действащата нормативна уредба. Дейностите включени в предмета на поръчката са следните: Разработване на инвестиционен проект, Изпълнение на СМР, Авторски надзор и Геодезическо заснемане.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/05/2020 17:00

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Инженеринг водоснабдяване с. Скалак - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Инженеринг водоснабдяване с. Скалак - заличено.pdf4161 КБ14.12.2021г.
Свали този файл (Договор - СМР с. Скалак.pdf)Договор - СМР с. Скалак.pdf4169 КБ29.07.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за възложена ОП.pdf)Обявление до АОП за възложена ОП.pdf5042 КБ29.07.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране ОП Инженеринг с. Скалак.pdf)Заповед за класиране ОП Инженеринг с. Скалак.pdf1511 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf)Протокол № 2 - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf2586 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf)Протокол № 3 - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf1886 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf1879 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Инженеринг с. Скалак.pdf650 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 - ОП Водоснабдяване с. Скалак.pdf)Протокол № 1 - ОП Водоснабдяване с. Скалак.pdf5965 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (Документация Инженеринг Водоснабдяване Скалак-АСЕН.docx)Документация Инженеринг Водоснабдяване Скалак-АСЕН.docx87 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - инженеринг Скалак.pdf)Заповед за откриване на ОП - инженеринг Скалак.pdf978 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Образец № 2 ЕЕДОП.zip)Образец № 2 ЕЕДОП.zip84 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Образци - Инженеринг водоснабдяване.docx)Образци - Инженеринг водоснабдяване.docx55 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Инженеринг Скалак.pdf)Обявление за поръчка - Инженеринг Скалак.pdf6144 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Проект на договор Инженеринг водоснабдяване.doc)Проект на договор Инженеринг водоснабдяване.doc94 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП Инженеринг Скалак.pdf)Решение за откриване на ОП Инженеринг Скалак.pdf2780 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Техническа спецификация - ОП Инженеринг Скалак.pdf)Техническа спецификация - ОП Инженеринг Скалак.pdf597 КБ23.04.2020г.
  • Публикувана на 23 Април 2020
  • Посещения: 1333

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map