Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Програми

Актуализирана програма за разпореждане с общински имоти 2018год.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        

                                                                                                      

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД  ПРЕЗ   2018  Г.

                                                   

                                                                                 ОбС Крумовград

                                                                                                       доп. 05.11.2018 г

І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                 Настоящата програма отразява намеренията на община Крумовград за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.

             Тя съдържа:

          1.Прогноза за очаквани приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

          2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване право на строеж, за внасяне като непарична вноска  в капитала на търговските  дружества, за учредяване на ограничени вещни права.

          3.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

          ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по

ред

                         Вид дейност

Прогнозен резултат

в  лв.

 

        ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

 
 

А. От наеми на имущество- общинска собственост

 

1.

 Отдаване под наем на терени, помещения и жилища

224 000

2.

 Отдаване под наем на земеделска земя

246 000

 

Всичко приходи от наеми

470 000

 

 

Б.  Продажба на имущество

 

1.

 Продажба на недвижими имоти

200 000

2.

 Учредени вещни права (право на строеж)

80 000

3.

Продажба на движимо имущество

5 000

 

Всичко приходи от продажба на имущество

285  000

 

ВСИЧКО  ПРИХОДИ

755  000

     

                            

 НЕОБХОДИМИ  РАЗХОДИ

 

1

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др./

25 000

2

За оценки

16 000

3.

За обявления

6 000

4.

За ремонтни дейности на общински жилищен фонд, съгласно ЗУЕС

50 000

5.

За неотложни ремонти, съгласно чл.49, ал.5  от ЗУЕС

10 000

 

ВСИЧКО  РАЗХОДИ

107 000

      

          ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА   НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА.

 № по ред

Описание на имота

 

А. Имоти, които община Крумовград има намерение да предостави под наем , разпределени, както следва:

 

 І. Терени за сезонно ползване по реда на чл.20, ал.8 от  НРПУРОИ

 

1.

Терен с площ 32.00 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор  39970.502.1399 по КККР на гр.Крумовград,(УПИ І-58,кв.19-нова автогара), съгласно утвърдена схема.

2.

Терен с площ от 4.00 кв.м., находящ се УПИ –І- 232, кв.22  по ПУП на гр.Крумовград, съгласно утвърдена схема /до бл. „Свежест”/

3.

Терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в УПИ –І- 232, кв.22  по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема / до бл. „Свежест”/

4.

Терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в  УПИ с пл.сн.№1343, кв.24по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема /зад общината/

5.

Терен с площ от 10 .00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№1343, кв.24/ по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема /зад общината/

6.

Терен с площ от 10 .00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№1343, кв.24 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема./зад общината/

7.

Терен с площ от 24.00 кв.м., находящ се в УПИ І -1240, кв.27 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема. /център/

8.

Терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в УПИ ІІ-976, кв.28 по ПУП на гр. Крумовград,съгласно утвърдена схема. /център/

 9.

Терен с площ от 80.00 кв.м., находящ се в УПИ І-1240, кв.28 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема. /център/

10.

Терен с площ от 80.00 кв.м., находящ се в УПИ І-1240, кв.28 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема/център/

11.

Терен с площ от 32.00 кв.м., находящ се в УПИ І-1240, кв.28 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема. /център/

12.

Терен с площ от 120.00 кв.м., находящ се в УПИ ІІ-974 , кв.29, по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема./до ДНА/

13.

Терен с площ от 32.00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№ 321, кв.82 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема /с/у Болницата/ /

14.

Терен с площ от 5.00 кв.м.,находящ се в УПИ І- 914,кв.10 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема./кв. „Запад”/

15.

Терен с площ от 20.00 кв.м.,находящ се в УПИ  І -1282  в кв. 68   по  ПУП на  гр.

Крумовград, съгласно утвърдена схема ./пазара/

16.

Терен с площ от 90.00 кв.м.,находящ се в УПИ І-1282, кв.68 по ПУП на гр. Крумовград, съгласно утвърдена схема  /пазара/

17.

Терен с площ от 16.00 кв.м.,находящ се в ПИ № 1281, кв. 62  по  ПУП на  гр.

Крумовград, съгласно утвърдена схема./ул.”Съединение” № 20/

18.

Терен с площ от 20.00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№1282, кв.68 по ПУП на гр. Крумовград,съгласно  утвърдена схема. /пазара/

19.

Терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№1256, кв.76 по ПУП на гр. Крумовград,съгласно  утвърдена схема./ул.”Хр.Ботев” с/у кооп.пазар /

20.

Терен с площ от 10.00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№1309, кв.40 по ПУП на гр. Крумовград,съгласно  утвърдена схема. /до ДГ Ю. Гагарин  на ул.”Христо Ботев”10/

21.

Терен с площ от 20.00 кв.м., находящ се в УПИ с пл.сн.№1184, кв.18 по ПУП на гр. Крумовград,съгласно  утвърдена схема./с/у парка/

22.

Терен с площ от 10.00 кв.м., находящ се в ПИ с пл.сн.№1261, кв.45 по ПУП на гр. Крумовград,съгласно  утвърдена схема

 

ІІ. Терени  след  провеждане на  търг  по  реда  на  НРПУРОИ

 

1.

Терен от 6 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващ част от ПИ с идентифакатор 39970.502.976  по КК и КР на гр.Крумовград.

2.

Терен от 20 кв.м. по одобрена схема, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  представляващ  част от недвижим имот с идентификатор 39970.502.1240  по КККР на гр.Крумовград, за поставяне на преместваемо съоръжение  за търговия.

3.

ПИ с идентификатор 39970.505.1084 по КККР на гр.Крумовград  с площ от 4 903 м2, актуван с АОС № 10207/ 10.06.2016 год.

4.

 Терен  от  6 кв.м. по одобрена схема, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, представляващ част поземлен имот с идент. 39970.504.981 по КККР на гр.Крумовград (ПИ -981, кв.68) /пазара/ АОС № 6307/23.01.2014  г. за поставяне на преместваемо съоръжение  за търговия.

5.

Терен  от  20 кв.м. по одобрена схема, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, представляващ част поземлен имот с идент. 39970.505.209 по КККР на гр.Крумовград (кв.7, кв.”Изгрев”) за поставяне на преместваемо съоръжение  за търговия.

 

ІІІ. Терени – общинска собственост, върху които има изградени временни постройки по реда на ал.4 на чл.120 от отменения ППЗТСУ.

................................................................................................................

 

 

     ІV.            Павилиони, сгради, части от сгради и помещения

 

1.

Метален павилион от  93.00 кв.м. в ПИ с идент.39970.502.962  по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Предназначение: Сграда за търговия;  (ж.к.”Дружба”)

2.

Метален павилион от 120 кв.м. с идентификатор 39970.504.311.7, находящ се в Поземлен имот с  идентификатор 39970.504.311 по  ККР на гр.Крумовград,  (ул.”Ахрида”, кв.45 по ПУП ).

3.

Метален павилион от  9.50 кв.м., находящ  в ПИ с идент.39970.504.981  по Кадастралната карта  на  гр.Крумовград .

4.

Павилион от  26.00 кв.м., находящ се  в ПИ с идент.39970.501.94  по кадастралната карта  на  гр.Крумовград. (УПИ  с пл.сн.№ 1041, кв.14 по ПУП)

5.

Помещение от 30.00 кв.м. на първия етаж от М2С – битов комбинат в ПИ с идент.

00093.501.146 по кадастралната карта на с. Аврен, общ.Крумовград.

6.

Метален павилион, находящ се в с.Сливарка,общ. Крумовград  с площ от 70 кв.м.

7.

Част от недвижим имот,  представляващ – помещение  в таванския етаж от М2С (админ. Сграда на бившето АПК), изградена в УПИ-І с пл.сн.№ 146 в кв.23 по ПУП на с.Аврен, актувана с АОС № 4259/15.07.2008 год.

8.

Част от недвижим имот, представляващ – помещение  с полезна площ от 32.00 кв.м., находящо се  на партерния етаж в  М2С (админ. Сграда на бившето АПК), изградена в УПИ-І с пл.сн.№ 146 в кв.23 по ПУП на с.Аврен, общ.Крумовград, актувана с АОС № 4259/15.07.2008 год.

9.

Помещение  с полезна площ от 15.00 кв.м., находящо се  на първи етаж в  М2С,

(Читалище), изградена в ПИ с идентификатор 00093.501.257 по КК и КР  на с.Аврен, общ.Крумовград, актувана с АОС № 6393/14.03.2014 год.

10.

Помещение  с полезна площ от 15.00 кв.м., находящо се  на втори етаж в  М2С (Младежки клуб), изградена в УПИ ІІ –ри, кв.17 по ПУП на с.Егрек, общ.Крумовград, актувана с АОС № 189/25.09.2000 год.

11.

Помещение  с полезна площ от 46.00 кв.м., находящо се  на втори етаж в  М2С (Младежки клуб), изградена в УПИ ІІ –ри, кв.17 по ПУП на с.Егрек, общ.Крумовград, актувана с АОС № 189/25.09.2000 год.

12.

Метален павилион  с полезна площ от 54.00 кв.м.,изграден в неурегулиран поземлен имот в с.Горни Юруци, общ.Крумовград.

13.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.55, по КК и КР  на гр.Крумовград,  представляващ: Гараж със застроена площ от 19.25 кв.м., Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 39970.501.917 по КК и КР на гр.Крумовград с адрес: гр.Крумовград, жилищен блок № 7, кв.”Запад. Самостоятелният  обект е актуван с АЧОС № 10 725/ 01.11.2016 год.

14.

Поземлен имот, целият с площ от 3 900 кв.м., ведно с построеното в него –Промишлено хале – метална конструкция с външни оградни стени от тухлена зидария с площ от  805 кв.м., находящ се в  с. Токачка. (доп. 18.05.2017)

15.

Павилион № 1 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

16.

Павилион № 2 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

17.

Павилион № 3 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

18.

Павилион № 4 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

19.

Павилион № 5 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

20.

Павилион № 6 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

21.

Павилион № 7 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

22.

Павилион № 8 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

23.

Павилион № 9 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

24.

Павилион № 10 от 15 м2,   представляващ преместваемо съоръжение за търговия с унифициран дизайн,  по одобрена схема от гл.архитект на община Крумовград, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394 по КККР на гр.Крумовград (УПИ І-58, кв. 105 по ПУП).

25

Метален павилион от 31.36 кв.м., разположен в Поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по КК и КР на гр. Крумовград ( УПИ № І, кв.68 по ПУП- ул.”Ахрида”  № 6).

 

V. Отдаване под наем без търг на помещения на основание чл.23, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Крумовград

1.

Две  помещения  и  тоалетната с обща площ от 34.22 кв.м.,  находящи се на І-ви етаж в ляво от стълбищната клетка, в сграда – частна общинска собственост  с идентификатор 00093.501.146.1, разположена в ПИ с идентификатор 00093.501.146 по КК и КР на  с. Аврен, общ. Крумовград, АОС № 4259/15.07.2008 год. (доп. 18.05.2017)

2.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.505.1097.2.18 по КК и КР на  гр. Крумовград  с площ: 15.12  кв.м., находящ се на І-ви етаж,  с предназначение: за здравни и социални услуги, находящ в сграда № 2 – частна общинска собственост  с идентификатор 39970.505.1097.2, разположена в ПИ с идентификатор 39970.505.1097  по КК и КР на  гр. Крумовград, Самостоятелният  обект е актуван с АОС № 10027/06.06.2016 год.

3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.505.1097.2.19  по КК и КР на  гр. Крумовград  с площ: 30.25 кв.м., находящ се на І-ви етаж,  с предназначение: за здравни и социални услуги, находящ в сграда № 2 – частна общинска собственост  с идентификатор 39970.505.1097.2, разположена в ПИ с идентификатор 39970.505.1097  по КК и КР на  гр. Крумовград, Самостоятелният  обект е актуван с АОС № 10028 /06.06.2016 год.

4.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.505.1097.2.17 по КК и КР на  гр. Крумовград  с площ: 15.12  кв.м., находящ се на І-ви етаж,  с предназначение: за здравни и социални услуги, находящ в сграда с идентификатор 39970.505.1097.2, разположена в ПИ с идентификатор 39970.505.1097  по КК и КР на  гр. Крумовград.  Самостоятелният  обект е актуван с АОС № 10026/06.06.2016 год.

 

VІ. Отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд

...........................................................................................................

 

 

VІІ .  Отдаване под аренда на земи от Общинския поземлен фонд

 

 

Поземлен имот      с

идентификатор

Землище

Местност

Начин на трайно ползване

Площ на

имота

/ кв.м./

Акт за общинска собственост   №

1.

81027.10.83

с.Черничево

Пашалийка

Изост. орна земя

22550

-

2.

81027.17. 879

с.Черничево

Сенковица

Нива

62 943

-

3.

81027.10.61

с.Черничево

Трънда

Изост. орна земя

10 674

10918

4.

62774.12.20

с.Рогач

Сул тарла

Нива

10 069

10886

5.

62774.13.246

с.Рогач

Гюзле

Нива

37 993

9058

6.

80145.16.25

с.Чал

Пъндъклък

Нива

14 903

-

7.

80145.16.590

с.Чал

Бунар алтъ

Нива

21 295

-

8.

21302.13.92

с.Доборско

Димен дере

Нива

12 619

-

9.

53206.14.366

с.Овчари

Дермен янъ

Нива

18 137

9050

10.

53206.14.368

с.Овчари

Дермен янъ

Нива

20 907

9053

 

 

Б. Имоти, които община Крумовград има намерение да продаде.

1.

ПИ, находящ се в мах.”Местанлар” на с.Гулийка,общ.Крумовград,целият с площ от 1026.00 кв.м., ведно с построената в него(полуразрушена) сграда със застроена  площ от 79.00 кв.м.- АОС№ 3357/11.04.2007 г.

2.

ПИ, находящ се в с.Стражец към кметство Горни Юруци, общ.Крумовград, целият с площ от  2 451.00 кв.м., ведно с изградения в него обор  със застроена площ от  144.00 кв.м. – АОС№ 348/28.09.2004 г.

3.

ПИ,находящ се в с.Стражец към кметство Горни Юруци, общ.Крумовград,

целият с площ от  419.00 кв.м., ведно с построената в него сграда (Бивше читалище)   със застроена площ от  72.00 кв.м.-АОС № 380/05.01.2005 г.

4.

ПИ, находящ се в с.Стражец към кметство Горни Юруци, общ.Крумовград, целият с площ от  743.00 кв.м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от  73.00 кв.м.- АОС № 381  от 05.01.2005 г.

5.

ПИ,находящ се в с.Стражец към кметство Горни Юруци, общ.Крумовград, целият с площ от  809.00 кв.м., ведно с построената в него двуетажна полумасивна сграда със застроена площ от  77.00 кв.м.-АОС№ 378/05.01.2005 г.

6.

ПИ №000911 по КВС на землището на  с. Тинтява, целият с площ от 3922.00 кв.м.  ведно с построената в него М2С със застроена площ от 313.00 кв.м.  АОС№ 1033/05.01.2006 г.

7.

ПИ с площ от 911.00 кв.м. ведно с построената в него М2С със застроена площ от 113.00 кв.м. в урбанизираната територия на  Златолист /жилище за специалиста/ АОС№ 233/26.09.2001 г.

8.

Поземлен имот, целият с площ от 2 814 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда /бивше училище/ със застроена площ от 114 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на с.Златолист, общ.Крумовград, актуван с АОС №18 от 02.07.1997 г.

9.

УПИ ІV, кв.1 по ЧПУП на с.Чернооки,  целият с площ 690.00 кв.м. ведно с построената в него М2С с висок призем със застроена площ 120 кв.м./жилище за  специалиста/. АОС № 116/20.10. 1998 г.

10.

 Масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м. (Ресторант, сладкарница и магазин), ведно с принадлежащия терен от 460 кв.м., находяща се в с.Чернооки –АОС № 197 от 02.02.2001 год.

11.

Прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общинската част от 137.00 кв.м. в ПИ № 72610.10.55  по кадастралната карта  на с.Токачка, общ.Крумовград.

12.

ПИ № 42, целият с площ от 524 кв.м. в кв.5 по ПУП на с.Токачка, ведно с построената в него  едноетажна  сграда  със застроена площ от  273 кв.м. /бивше кметство/- АОС№ 395/14.04.2005 г.

13.

ПИ с идент.39970.502.1403 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Трайно предназначение на територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване,  целият с площ от 1398 кв.м. , ведно с изградените в него, масивна двуетажна сграда и помощни стопански постройки (бивша кланица)  по ПУП на гр.Крумовград-АОС № 173 /20.06.2000 г.

14.

ПИ, целият с площ от 1 282.00  кв.м. – принадлежащ терен към бивша читалищна сграда  в  с.Орешари, общ.Крумовград. АОС№ 4335/25.05.2009 г.

15.

ПИ, целият с площ от 3 690.00  кв.м. –  принадлежащ терен към бивша   училищна сграда  в  с.Орешари, общ.Крумовград. – АОС№ 4336/25.05.2009 г.

16.

ПИ, представляващ земя и сграда( бивше у-ще) в  с.Дъждовник, общ.Крумовград. – АОС№ 81  от 20.10.1997  г.

17.

ПИ, представляващ земя и сграда( бивше у-ще) в с.Малко Каменяне,общ.

Крумовград.  АОС № 220/30.05.2001  г.

18.

ПИ, представляващ земя и сграда( бивше у-ще)  в  с.Рогач, общ.Крумовград. – АОС № 85 от 20.10.1997 г.

19.

ПИ, представляващ земя и сграда( бивше у-ще)  в  с.Къклица, общ.Крумовград.- АОС№ 193 от  26.09.2000 г.

20.

ПИ, представляващ земя и сграда( бивше у-ще)  в  с.Сливарка, общ.Крумовград. АОС № 75 от 20.10.1997 г.

21.

ПИ, представляващ  принадлежащ терен към бивша училищна сграда  в с.Чал,общ.

Крумовград, АОС№ 112/20.10.1998  г.

22.

ПИ, представляващ земя и сграда(бивше  общежитие) в с.Рибино,общ.Крумовград. АОС № 77 от 20.10.1997 г.

23.

ПИ, представляващ земя и сграда(бивше  училище)  в  с.Рибино, общ.Крумовград. АОС№ 4372/11.01.2010 г.

24.

ПИ, представляващ жилищна сграда, ведно с принадлежащия терен, ( Жилище за специалиста)  в  с.Рибино, общ.Крумовград.- АОС№ 158/06.03.2000 г.

25.

УПИ І, кв.6 по ПУП на с.Голяма Чинка,общ.Крумовград,  целият с площ 1070.00 кв.м. ведно с построената в него М3С със застроена площ от 161.00  кв.м.(Жилище за специалиста). АОС № 102/10.06.1998 г.

26.

Масивна едноетажна сграда със ст.б.к-ция в незавършен вид, ведно с принадлежащия терен, находяща се в Промишлената зона по ПУП на гр.Крумовград- АОС № 4367 от

16.11.2009 г.

27.

ПИ,целият с площ от 2705.00 кв.м.,ведно с изградената в него едноетажна сграда,находящ се в урбанизираната територия с.Хисар,общ.Крумовград. АОС № 20

 от 02.07.1997 г.

28.

УПИ ІІ –ри, целият с площ от 2510.00 кв.м. в  кв.4 по ПУП на с.Бряговец,общ.Крумовград, ведно с построената в него  М 1С със застроена площ от 179.00 кв.м.(бивша Детска градина), актуван с АОС № 4391/10.05.2010 год.

29.

ПИ с площ от 4 372 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на с.Сладкодум, общ.Крумовград,обл.Кърджали. АОС№ 4420/13.09.2010 г.

30.

ПИ целият с площ от 318.00 кв.м. ведно с изградените в него  полумасивна жилищна сграда и две полумасивни стопански сгради, находящ се в урбанизираната територия на с.Сърнак, мах.Чесън, общ. Крумовград, АОС № 4419  от 13.09.2010 г.

31.

ПИ с идентификатор 39970.502.1369 с площ от 8696 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр.Крумовград одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Трайно предназначение на територията:

Урбанизирана.Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда с идент.39970.502.1369.1, със застроена площ от 2066 кв.м.- АОС№ 4409 от 13.09.2010 г. /Столовата/

32.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.504.1384, целия  с площ от 1227 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., адрес на поземления имот: гр.Крумовград, п.к.6900;  трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, актуван с АОС № 9035 от 30.06.2015 год.

33.

НПИ, целият с площ от 235 кв.м., ведно с изграденият  в него  Павилион- тип метална  конструкция със  ЗП – 70 кв.м., актуван с АОС № 34/02.07.1997 год., находящ се в с.Орех, общ.Крумовград. – АОС№ 34/02.07.1997 г.

34.

ПИ, находящ се  в    с. Лещарка, мах.Черешарка, общ.Крумовград,  целият с площ от 553.00 кв.м.,  ведно с построената в него М2С със застроена площ от 83.00 кв.м. /Бивше у-ще/ -АОС№ 5572/10.12.2012  г.

35.

ПИ, находящ се в с.Лещарка, мах.Черешарка, общ.Крумовград ,целият с площ от  570.00 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда със застроена площ от  80.00 кв.м. (бивш магазин и ФЗП), - АОС№ 219/30.05.2001 г.

36.

ПИ, находящ се  в  урбанизираната територия на    с. Долна Кула, мах.Врабец, общ.Крумовград,  целият с площ от 390.00 кв.м.,  ведно с построената в него М1С със застроена площ от 100.00 кв.м. /Бивше у-ще/. АОС№ 32/02.07.1997  г.

37.

УПИ І, с пл.сн.№3 в кв.4 по ПУП на с.Гол.Каменяне (бивш ФЗП),целият с площ от 2592 кв.м., ведно с построената в него М2С със застроена площ от  174.00 кв.м. АОС № 126/20.10.1998 год.

38.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9031/25.06.2015 год. /До БКС/

39.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9032/25.06.2015 год. /До БКС/

40.

Поземлен имот, находящ се в с.Качулка, мах.Качулка (Куранджилар) с площ от 5 282  кв.м. ведно с построените в него:

- Масивна жилищна сграда със застроена площ от 109.48 кв.м., състояща се от по четири стаи и коридор на етаж;

- Масивна стопанска постройка – обор със застроена площ от 50.22 кв.м.;

- Масивна стопанска постройка – обор със застроена площ от 46.46 кв.м.;

- Масивна стопанска постройка – навес  със застроена площ от 44.52 кв.м.,изградени през 1962 г., актуван с АОС № 2038/14.11.2006 год.

41.

Неурегулиран поземлен имот с площ  от  470 кв.м., ведно  с построената в него полумасивна  двуетажна сграда със застроена площ от 70 кв.м., находящ се в урбанизираната територия  на с. Дъждовник,общ.Крумовград,  актуван с АЧОС № 10409/20.06.2016 г.

42.

Незастроен УПИ ІV- 57  в кв.11  с площ от 673 кв.м., за  жилищно строителство  по ПУП на с.Котлари, общ.Крумовград, актуван с АОС № 10556/10.10.2016 год.

43.

Незастроен УПИ  V- 57  в кв.11  с площ от 907 кв.м., за  жилищно строит.  По ПУП на с.Котлари, общ. Крумовград, актуван с АОС № 10557/10.10.2016 год.

44.

УПИ ІІІ в кв.11  с площ от 640 кв.м., за  жилищно строит.  По ПУП на с.Котлари, общ.Крумовград, актуван с АОС № 4366/24.07.2009 год.

45.

УПИ ІІ в кв.11  от 762.00 кв.м. по ПУП на с.Голям Девесил, за жилищно строит. АОС № 4381от 24.02.2010 г.

46.

УПИ ІV в кв.11  от 746.00 кв.м. по ПУП на с.Голям Девесил, за жилищно строит. 4383 от 24.02.2010 г.

47.

УПИ  V в кв.11  от 732.00 кв.м. по ПУП на с.Голям Девесил, за жилищно строит. 4384 от 24.02.2010 г.

48.

УПИ V в кв.70 с площ от 579.00 кв.м. по ПУП на с. Поточница,актуван с АЧОС № 4304 от 18.03. 2009 год.

49.

УПИ VІІІ в кв.70 с площ от 590.00 кв.м. по ПУП на с. Поточница,за жилищно строит., актуван с АЧОС № 4307 от 18.03.2009 г.

50.

УПИ ІХ в кв.70 с площ от 573.00 кв.м. по ПУП на с. Поточница, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4308 от 18.03.2009 г.

51.

УПИ VІІІ в кв. 30 с площ от 640.00 кв.м. по ПУП на с. Поточница, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4390 от 26.03.2010 г

52.

УПИ VІІ-491 в кв. 62  по ПУП на с. Поточница, жилищно строит.

53.

УПИ ІІ в кв.24 с площ от 690.00 кв.м. по ПУП на с. Горна Кула, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4311 от 02.02.2009 г.

54.

УПИ ІІІ в кв.24 с площ от 630.00 кв.м. по ПУП на с. Горна Кула, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4312 от 02.02.2009 г.

55.

УПИ ІV в кв.24 с площ от 600.00 кв.м. по ПУП на с. Горна Кула, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4313 от 02.02.2009 г.

56.

УПИ І в кв.30 с площ от 560.00 кв.м. по ЧПУП на с.Горна Кула,м. Бойновци, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4296 от 02.02.2009 г.

57.

УПИ ІІ в кв.30 с площ от 560.00 кв.м. по ЧПУП на с. Горна Кула, м. Бойновци, жилищно строит., актуван с АЧОС № 4297 от 02.02.2009 г.

58.

УПИ V, кв.23 по ЧПУП на с. Вранско, м. Папур с площ от 600.00 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АОС № 4491/27.05.2011 год.

59.

УПИ VІ, кв.23 по ЧПУП на с. Вранско, м. Папур с площ от 600.00 кв.м. за жилищно строит., актуван с АОС № 4492/27.05.2011 год.

60.

Незастроен  УПИ –ІІІ с площ от 1600.00 кв.м. в кв. 5 по ПУП на с.Странджево,

 за обществено обслужване, актуван с АОС № 4394/10.05.2010 год.

61.

УПИ І  с площ от 993 кв.м. в кв.16  по ПУП на с.Странджево, за жилищно строит. АОС № 4375/29.01.2010 г.

62.

УПИ ІІ  с площ от 1233 кв.м. в кв.16  по ПУП на с.Странджево, за жилищно строителство. АОС № 4376/29.01.2010 г.

63.

УПИ ІІІ  с площ от 1042 кв.м. в кв.16  по ПУП на с.Странджево, за жилищно строит. АОС № 4377/29.01.2010 г.

64.

УПИ ІV  с площ от 826 кв.м. в кв.16  по ПУП на с.Странджево, за жилищно строителство. АОС № 4378/29.01.2010 г.

65.

УПИ V с площ от 818 кв.м. в кв.16 по ПУП на с.Странджево, за жилищно строит. АОС № 4379/29.01.2010 г.

66.

УПИ ІХ-ти с пл.сн.№ 51,кв.8 с площ от 983 кв.м. по ПУП на с.Странджево,общ.

Крумовград, за жилищно строит., актуван с  АОС № 5618/28.01.2013 г.

67.

УПИ І-ви     с  пл.сн.№ 51, кв.15 с площ от 664 кв.м. по ПУП на с.Странджево, общ.Крумовград ,за жилищно строит., актуван с  АОС № 5619/28.01.2013 г.

68.

УПИ ІІ-ри   с  пл.сн.№ 51,  кв.15  с площ от 732 кв.м. по ПУП на с.Странджево, общ.Крумовград ,за жилищно строит., актуван с АОС № 5620/28.01.2013 г.

69.

УПИ ІІІ-ти  с  пл.сн.№ 51, кв.15  с площ от 758 кв.м. по ПУП на с.Странджево, общ.Крумовград, за жилищно строит., актуван с  АОС № 5621/28.01.2013 г.

70.

УПИ ІХ, кв.13 по ПУП на с. Подрумче с площ от 868.00 кв.м. за жилищно строит. АОС № 4263/15.07.2008 г.

71.

УПИ Х, кв.13 по ПУП на с. Подрумче с площ от 900.00 кв.м. за жилищно строит. АОС № 4264/15.07.2008 г.

72.

УПИ ХІ-105, кв.13 по ПУП на с. Подрумче с площ от 853.00 кв.м. за жилищно строит. АОС № 4265/15.07.2008 г.

73.

УПИ  ІІ, кв.1 по ПУП на с. Подрумче с площ от 660.00 кв.м. за жилищно строит. АОС № 4359 от 24.07.2009 г.

74.

УПИ  І-105, кв.15 по ПУП на с. Подрумче с площ от 1060.00 кв.м. за жилищно  строит.

75.

УПИ  V-108, кв.15 по ПУП на с. Подрумче с площ от 740. 00 кв.м. за жилищно строит.

76.

УПИ ХІ-ти  с  пл.сн.№ 94, кв.14  с площ от 900 кв.м. по ПУП на  с.Подрумче,общ.

Крумовград, за жилищно строителство, актуван с АОС № 5927/22.04.2013 год.

77.

ПИ с идент.00093.501.444,  с площ от 1122 кв.м. по КККР на с.Аврен, общ.

Крумовград, за бензиностанция и газ станция. (УПИ ІІ, кв.27 по ПУП), актуван с АОС 52 от  27.10.1997 год.

78.

Незастроен жилищно-строителен  УПИ-ІІ-ри в  кв.3 с площ от 600.00 кв.м. по ЧУП на с. Голямо Каменяне, мах.”Къпина”, актуван с АОС № 324/27.10.2003 г.

79.

Незастроен  УПИ ІІІ-ти с пл.сн.№ 492, с площ  от  803 кв.м. в кв.63  по ПУП на с.Поточница,общ.Крумовград,  актуван с АЧОС № 11392/ 11.05.2017 г.

80.

Незастроен УПИ V-ти с пл.сн.№ 3  с площ от 700 кв. м. в кв.1 по ЧПУП на с.Сливарка, мах. „Рапица”,общ.Крумовград, актуван с АЧОС № 3876/ 29.11.2007 г.

81.

ПИ с идентификатор 39970.502.14.17  по КК и КР на гр.Крумовград, (пл.сн.№ 1417,кв. 111, парцел І-ви), целия с площ от 2 766 кв.м., с начин на трайно  ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 39970.502.14.17.1,  със застроена площ от 652 кв.м., предназначение : Хангар, депо, гараж, актуван с АЧОС № 10879/02.02.2017  год.

82.

ПИ с идентификатор 39970.502.14.18  по КК и КР на гр.Крумовград, (пл.сн.№ 1418,кв. 111, парцел ІІ-ри), целият с площ от 3643  кв.м., с начин на трайно  ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 39970.502.14.18.1,  със застроена площ от 1042 кв.м., предназначение : Хангар, депо, гараж, актуван с АЧОС № 10880/02.02.2017  год.

83.

Застроен  УПИ V-ти с пл.сн.№ 101 в кв.13, с площ  от  1050 кв.м.   по ПУП на с.Подрумче, общ.Крумовград,  актуван с АЧОС № 11494/ 04.07.2017 г. на собственика на законопостроената от него сграда с учредено право на строеж.

84.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.504.1383, целия  с площ от 1199 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год.,адрес на поземления имот: гр.Крумовград, п.к.6900;  трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, актуван с АОС № 9034/30.06.2015 год.

85.

Поземлен имот, целият с площ от 799 кв.м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 191 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на с.Джанка, общ.Крумовград, актуван с АОС № 9378/11.01.2016 год.

86.

УПИ ІV-ти с пл.сн.№ 3, кв.11, целият с площ от 630 кв.м  по ЧПУП на с.Рогач, мах.”Праз”, общ.Крумовград.

87.

УПИ ІІІ-ти с пл.сн.№ 3, кв.11, целият с площ от 630 кв.м  по ЧПУП на с.Рогач, мах.”Праз”, общ.Крумовград.

88.

УПИ ІІ-ри  в кв.1, целият с площ от 700 кв.м  по ЧПУП на с.Чернооки, мах.

” Чернооки”, общ.Крумовград.

89.

УПИ ІІ-ти  в кв.1, целият с площ от 700 кв.м  по ЧПУП на с.Чернооки, мах.

” Чернооки”, общ.Крумовград.

90.

ПИ с идентификатор 30538.35.123 по КККР на с.Звънарка, общ.Крумовград  с  площ от 700 м2.    Трайно предназначение на територията: Урбанизирана,  Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Стар идентификатор: 30538.35.12; 30538.35.4. (Номер по предходен план: кв.1, парцел ХVІ)

91.

Застроен УПИ І- ви  в кв. 1 с  площ от 909 м2    по ЧПУП на с.Горна Кула, мах.”Знаменосец”, общ.Крумовград, актуван с АОС № 12106/ 09.05.2018 год. 

92.

Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/ VІІІ с пл.сн.№ 6 в кв.5 с площ от 480 м2 по ПУП /подробен устройствен план/ на с. Голямо Каменяне, общ.Крумовград, утвърден със заповед № 348/19.06.1981 год., актуван с АОС № 12119/ 06.06.2018 год. 

93.

Застроен  поземлен имот в урбанизираната територия на с.Бойник с площ от 683 кв.м..Актуван с АЧОС № 10766/22.11.2016 г.

94.

Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/ ІХ  в кв.17 с площ от 571 м2 по ПУП /подробен устройствен план/ на с. Поточница, общ.Крумовград, актуван с АОС № 12214/ 18.09.2018 год.

95.

Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/  І-ви  в кв.47 с площ от 588 м2 по ПУП /подробен устройствен план/ на с. Поточница, общ.Крумовград, актуван с АОС № 12215/ 18.09.2018 год.

96.

Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/  ІІ-ри  в кв.47 с площ от 653 м2 по ПУП /подробен устройствен план/ на с. Поточница, общ.Крумовград, актуван с АОС № 12216/ 18.09.2018 год.

 

      Продажба на жилища по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

 

І. Жилища за продажба на наематели, отговарящи на условията в чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища........................................................................................................................

 

В. Имоти, върху които Община Крумовград има намерение да учреди право на строеж

1.

ПИ с идент.39970.502.1377  с площ от  2 877.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. (УПИ ІV-58  в кв. 103) АОС № 4411 от 10.09.2010 г. /казармен район/

2.

ПИ с идент.39970.502.1378  с площ от  2 225.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Комплексно застрояване.  (УПИ ІІІ-58  в кв. 103) АОС № 4437 от 02.02.2011 г. /казармен район/

3.

ПИ с идент.39970.502.1379  с площ от  711.00 кв.м.  по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин  на

трайно ползване: Комплексно застрояване. (УПИ  І-58 в кв.104)  АОС № 4438 от

02.02.2011 г. /казармен район/

4.

ПИ с идент.39970.502.1380  с площ от   720.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин  на

трайно ползване: Комплексно застрояване   (УПИ  ІІ-58 в кв.104)  АОС № 4439 от 02.02.2011 г. /казармен район/

5.

ПИ с идент.39970.502.1381  с площ от   720.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин  на

трайно ползване: Комплексно застрояване   (УПИ  ІІІ-58  в кв.104)  АОС № 4440

от 02.02.2011 г. /казармен район/

6.

ПИ с идент.39970.502.1382  с площ от  679.00 по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Комплексно застрояване .(УПИ ІV-58  в кв.104)  АОС № 4441

от 02.02.2011 г. /казармен район/

7.

ПИ с идент.39970.502.1383  с площ от   709.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Комплексно застрояване   (УПИ VІІІ-58,51 в кв. 104) АОС № 4445 от 02.02.2011 г. /казармен район/

8.

ПИ с идент.39970.502.1384 с площ от 720.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград;Трайно предназначение на територията:Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване (УПИ VІІ-58  в кв. 104)  АОС № 4444

от 02.02.2011 г. /казармен район/

9.

ПИ с идент.39970.502.1385 с площ от  720.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Комплексно застрояване. (УПИ VІ-58  в кв. 104) АОС № 4443

от 02.02.2011 г. /казармен район/

10.

ПИ с идент.39970.502.1386 с площ от  721.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Комплексно застрояване.( УПИ V-58  в кв. 104)  АОС № 4442

от 02.02.2011 г. /казармен район/

11.

ПИ с идент.39970.502.1387  с площ от  3715.00 кв.м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. (УПИ ІІ-58  в кв. 103) АОС № 4410 от 10.09.2010 г. /казармен район/

12.

ПИ с идент.39970.502.1391  с площ от 6 440.00 кв.м.по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: За търговски  комплекс.  (УПИ І, кв.102 за строителство  на хипермаркет). АОС № 4282 от 28.10.2008 г. /казармен район/

13.

ПИ с идент.39970.505.248  с площ от 653.00 кв. м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди.(УПИ- І 98, кв.25 кв.Изгрев) АОС № 4315 от 25.05.2009 г.

14.

ПИ с идент.39970.505.256  с площ от  622.00 кв. м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин  на

трайно ползване: Незастроен имот за жил. нужди.( УПИ- І 98 в кв.27, кв.Изгрев ) АОС № 4327 от 25.05.2009 г.

15.

ПИ с идент.39970.505.257  с площ от  642.00 кв. м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Незастроен имот за жил. нужди.(УПИ- ІІ 98 в кв.27, кв.Изгрев ) АОС № 4328 от 25.05.2009 г.

16.

ПИ с идент.39970.505.258  с площ от  581.00 кв. м. по кадастралната карта  на  гр.Крумовград, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на

трайно ползване: Незастроен имот за жил. нужди.(УПИ- ІІІ 98 в кв.27,кв.Изгрев ) АОС № 4329 от 25.05.2009 г.

17

ПИ идентификатор 39970.501.3035  с площ от 359 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ІІІ, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4458/08.02.2011 год.  

18.

ПИ идентификатор 39970.501.3036 с площ от 429 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад” (УПИ ІV, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4459/08.02.2011 год.  

19.

ПИ идентификатор 39970.501.3037  с площ от 383 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад” (УПИV, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4460/08.02.2011 год.  

20.

ПИ идентификатор 39970.501.3038  с площ от 392 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” (УПИVІ, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4461/08.02.2011 год.  

21.

ПИ идентификатор 39970.501.3039  с площ от 392 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИVІІ, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4462/08.02.2011 год.  

22.

ПИ идентификатор 39970.501.3040  с площ от 392 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване:Ниско застрояване (до10 м.) кв.”Запад”(УПИ VІІІ, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4463/08.02.2011 год. 

23.

ПИ идентификатор 39970.501.3041  с площ от 440 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ІХ, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4464/08.02.2011 год. 

24.

ПИ идентификатор 39970.501.3042  с площ от 402 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” (УПИ Х, кв.107 по ПУП) актуван с АОС № 4465/08.02.2011 год. 

25.

ПИ идентификатор 39970.501.3043  с площ от 370 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХІ, кв.8 по ПУП) актуван с АОС № 4449/08.02.2011 год.

26.

ПИ идентификатор 39970.501.3044  с площ от 413 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХІІ, кв.8 по ПУП) актуван с АОС № 4450/08.02.2011 год.

27.

ПИ идентификатор 39970.501.3045  с площ от 496 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХІІІ, кв.8 по ПУП) актуван с АОС № 4451/08.02.2011 год.

28.

ПИ идентификатор 39970.501.3046  с площ от 428 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХІV, кв.8 по ПУП) актуван с АОС № 4452/08.02.2011 год.

29.

ПИ идентификатор 39970.501.3047  с площ от  377 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХV, кв.8 по ПУП) актуван с АОС № 4453/08.02.2011 год.

30.

ПИ идентификатор 39970.501.3048  с площ от  386 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХVІ, кв.8 по ПУП) актуван с АОС № 4454/08.02.2011 год.

31.

ПИ идентификатор 39970.501.3049  с площ от  400 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ХVІІ, кв.8 по ПУП),

актуван с АОС № 4455/08.02.2011 год.

32.

ПИ идентификатор 39970.501.3051  с площ от 342 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” (УПИ І, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4467/08.02.2011 год.

33.

ПИ идентификатор 39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ V, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4471/08.02.2011 год.

34.

ПИ идентификатор 39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ VІ, кв.109 по ПУП),

 актуван с АОС № 4472/08.02.2011 год.

35.

ПИ идентификатор 39970.501.3057 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ VІІ, кв.109 по

ПУП), актуван с АОС № 4473/08.02.2011 год.

36.

Незастроен УПИ ХІІ с планоснимачен № 68 в кв.23 с площ от 565 кв.м., за  жил. строителство, по ПУП на с.Горна Кула, актуван с АЧОС № 9921/18.05.2016 г.

37.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.501.1356, целия  с площ от 762 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За търговски  обект / комплекс/, номер по предходен план: кв.98, УПИ – парцел ІІІ по ПУП/, актуван с АОС № 5474/15.11.2012 год.

38.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.501.1358, целия  с площ от 780 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За търговски  обект / комплекс/, номер по предходен план: кв.98,УПИ- парцел V по ПУП/, актуван с АОС №  5475 от 15.

11.2012 год.

39.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.505.1100, целия  с площ от 278 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект, актуван с АОС №  10218 от 10.06.2016 год.

40.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.505.1098, целия  с площ от 332 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект, актуван с АОС №  10220 от 10.06.2016 год.

41.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.505.1099, целия  с площ от 217 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект, актуван с АОС №  10219 от 10.06.2016 год.

42.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.505.1081, целия  с площ от 466 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект / комплекс/, актуван с АОС №  10204 от 10.06.2016 год.

43.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.505.1082, целия  с площ от 487 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект / комплекс/, актуван с АОС №  10205 от 10.06.2016 год.

44.

Поземлен  имот  с идентификатор 39970.505.1083, целия  с площ от 560 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект / комплекс/, актуван с АОС №  10206 от 10.06.2016 год.

45

Поземлен имот с идентификатор 39970.502.1359 по КККР на гр.Крумовград, одобрен със заповед № РД-18.96/30.12.2009 год. на изпълн. директор на АГКК. Последно изменение със заповед № КД-14-09-124/11.06.2010 г. на началника на СГКК-Кърджали с площ от 338 кв.м. Трайно предназначение на територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,  актуван с АОС № 4751/02.02.2012 год.

 

Г  – „Учредяване право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост”

1.

ПИ с идентификатор  66716.11.71  по КК и КР на  с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от  142  м2.

2.

ПИ с идентификатор  66716.11.73  по КК и КР на  с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 881  м2.

3.

ПИ с идентификатор  66716.11.76  по КК и КР на  с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 3 447 м2.

4.

ПИ с идентификатор 66716.11.78  по КК и КР на с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 9 409 м2.

5.

ПИ с идентификатор 66716.11.79  по КК и КР на с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 3322  м2.

6.

ПИ с идентификатор 66716.11.80  по КК и КР на с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 3207 м2.

7.

ПИ с идентификатор 66716.14.50  по КК и КР на  с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 5328 м2.

8.

ПИ с идентификатор 66716.14.52  по КК и КР на  с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 1041  м2.

9.

ПИ с идентификатор  66716.14.56  по КК и КР на  с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 31   м2.

10.

ПИ с идентификатор 66716.14.57  по КК и КР на с. Скалак, общ.Крумовград  с площ от 2058  м2.

     

  ІV. ИМОТИ, КОИТО  ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ  ДА  ПРЕДЛОЖИ ЗА    

         ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ  ИЛИ   ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА

                 През 2018 г. Община Крумовград няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

                 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот- общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.

                V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ  И  СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО  ПРИДОБИВАНЕ

          VІ. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЛ.8, АЛ.9, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ .

  1. Канализация с.Странджево, общ.Крумовград;
  2. Водоснабдяване на с.Звънарка, мах. „Дъбово”  и  мах.”Лозино”, общ.

Крумовград – ІІ - ри и ІІІ-ти етап.

  1. Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на територията на Община Крумовград в Поземлен имот № 000055 в землището на с.Скалак, местността „Кая Башъ”  с площ от 133.7 дка, Начин на трайно ползване – Пасище с храсти, Категория  на земята : Девета, актуван с АПОС № 5665/15.02.2013 год.
  2. Обект - „Мюсюлмански гробищен парк” на гр.Крумовград, кв.”Изгрев” в землището на с.Овчари, общ.Крумовград;
  3. Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с.Егрек, общ. Крумовград.
  4. Обект - ”Присъединяване на земеделски  поземлен имот № 012053 в землището на с.Рогач,  общ. Крумовград  с площ от 3.621 дка, Начин на трайно ползване: Нива в местността „Мезарлък янъ”, актуван с АЧОС № 6376 от 13.03. 2014 год.  към Гробищния парк на с.Рогач, общ. Крумовград.
  5. Водоснабдяване на с. Ковил – с. Бараци – ІІ –ри етап.

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост в Община Крумовград през 2018 год. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016-2029 г.  

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

                Настоящата програма е приета с Решение №  497 от  Протокол № 27 от 01.02.2018 год.  на ОбС  Крумовград, допълнена с Решение №  522 от  Протокол № 28

от 01.03.2018 год.  на ОбС  Крумовград; допълнена с Решение №  543 от  Протокол № 30

от 25.04.2018 год.  на ОбС  Крумовград; допълнена с Решение №  560 от  Протокол № 31 от 04.06.2018 год.  на ОбС  Крумовград; допълнена с Решение №  591 от  Протокол № 32 от 26.07.2018 год.  на ОбС  Крумовград; допълнена с Решение №  612 от  Протокол № 33 от 30.08.2018 год.  на ОбС  Крумовград; допълнена с Решение №  637 от  Протокол № 35 от 05.11.2018 год.  на ОбС  Крумовград.

  • Посещения: 1938

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map