Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Празнични прояви в Крумовград

          От Лазаровден започнаха празничните прояви в Крумовград

          В навечерието на пролетните празници Цветница и Великден, самодейците от Крумовград и гости от различни краища на  страната пяха, танцува и извиха пъстро хоро на „мегдана”. Домакини на  проявата „Китка и приятели”  бяха танцов клуб „Китка”, които за  пореден път празнуват като именници на Цветница.

          Поздрав към всички участници и гости отправи кметът на общината Себихан Мехмед, с чието съдействие и финансова подкрепа се реализира празникът.

          Особено настроение в празничния  ден придаваха голямо великденско яйце и  пъстра шатра с празнични аксесоари и вкусотии, предназначени за Великденски благотворителен базар.

          Базарът, в подкрепа на второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“- „Дари празник на баба и дядо” под патронажа на омбудсмана Мая Манолова, бе организиран от община Крумовград с помощта на  Общинската организация на БЧК, НЧ „Христо Ботев 1914”, СУ „В.Левски”, Център за подкрепа на личностното развитие-ОДК, Пенсионерско дружество, Комплекс за социални услуги, Дом за стари хора и детските градини в Крумовград.

         Много граждани и гости посетиха базара и подкрепиха инициативата, чиято цел  е да бъдат подпомогнати възрастните  хора, с пенсия, която надвишава с малко минималния праг от 314 лв. и няма да получат надбавката  от 40 лв., отпусната от правителството за  празника.

          Събраните парични средства от разпродажбата ще бъдат  преведени по сметката на кампанията. Ваучерите за храна, всеки от които на стойност по 20 лв. ще бъдат раздадени на пенсионери от община Крумовград, които попадат в поименни списъци, предоставени от НОИ.

          Празничните Великденски прояви ще продължат  в 10.30 ч. на 13 април – Велики четвъртък, когато деца  и възрастни ще боядисват и шарят яйца в Пенсионерския клуб, а след като ги подредят на изложба ще ги дарят на социалните домове в града.

Проект за модернизация на ДГ „Митко Палаузов” по Националния план за възстановяване и устойчивост

headerkg24

Започна изпълнението на проект за модернизация на ДГ „Митко Палаузов” по

Националния план за възстановяване и устойчивост

 

На 06.12.2023 г. стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.007-0108-C01 „Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“ по процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.

Наименование на проекта:„Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“

Номер на договора за финансиране: BG-RRP-1.007-0108-C01

Краен срок за изпълнение на проекта:31.05.2026 г.

Обща стойност: 1 823 053,59 лв. с ДДС.

Цел на проекта: Осигуряване на условия за качествено образование на всички деца в Детска градина „Митко Палаузов“, чрез модернизиране на материалната база и създаване на съвременна образователна среда за децата с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене.

Основни дейности: основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на  Детска градина „Митко Палаузов“ за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция. Ще бъдат изпълнени комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност, като за постигането им са заложени следните дейности:

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Подмяна на дограма;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Мерки по осветителна инсталация;

- Мерки по системи за генериране на топлина;

- Мерки по системите за Битова гореща вода (БГВ);

- Мерки по системи за управление и мониторинг на топлоподаването;

- Изграждане на фотоволтаична инсталация.                                                                                              

Очаквани резултати: Модернизирана образователна инфраструктура на Детска градина „Митко Палаузов“ и осигурена модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учение у подрастващите деца.

headerbgkg24

Проект BG-RRP-1.007-0108-C01 „Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“, финансиран от Европейския съюз със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Образование и умения“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК ГЕРГЬОВДЕН /ХЪДЪРЛЕЗ/

Общинска администрация гр.Крумовград

О Р Г А Н И З И Р А

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

ГЕРГЬОВДЕН /ХЪДЪРЛЕЗ/

на 05 май 2017 г. / петък / от 17.00 ч. на площада,

с участието на самодейни колективи от града.

З А П О В Я Д А Й Т Е!

ЗА ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИЯТА, ДА ЗАПАЗИМ ВРЪЗКАТА С НАШИТЕ КОРЕНИ И ДА НАПРАВИМ ПРАЗНИКА ОЩЕ ПО-ПЪСТЪР, ВИ КАНИМ ДА ОБЛЕЧЕТЕ НАРОДНА НОСИЯ

Работна среща – обучение на тема „Системен подход при работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви“

        На 22 и 23 април 2017 г. се проведе изнесена работна среща – обучениена тема „Системен подход при работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви“ в Комплекс „Планински изглед“общ. Ардино на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград.

         Работната среща беше открита от г-жа Неждие Акиф заместник - кмет на община Крумовград и председател на МКБППМН с участието на членовете на местната комисия.

         Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при работа с деца, извършители на противообществени прояви като представи един по-различен подход на работа и подкрепа на проявени деца.

         Водещ на обучението беше г-н Людмил Стефанов – лектори и психолог в психологически център „Аз и ние“, автор на първата книга в България ”Социална работа по законите на семейната система”, в която е представена системния подход на известния психолог Берт Хелингер.

         Участниците в работната среща се запознаха с начина, по който могат да прилагат и използват модела на ”Социална работа по законите на семейната система” при работа с деца с противообществени прояви. Бяха обсъдени казуси от практиката на местната комисия и представени индивидуални подходи на корекционно-възпитателната работа.

2

С велокрос и дълго хоро в Крумовград отпразнуваха Деня на Независимостта на България и финала на Европейската седмица на мобилността

В навечерието на двата празника с дата 22 септември, деца и възрастни, спортисти и самодейци,  с разнообразни инициативи  се  обединиха  около идеята да преоткрият своето историческо и културно наследство в една по-здравословна и по приятна заобикаляща среда.

        На реконструирания градски стадион, участниците в празника бяха поздравени от зам.кметът  на общината Неждие Акиф, а деца от трио „Карачфилче” с р-л Митко Карамфилов приканиха присъстващите  да се хванат на дълго хоро.

        Малки велосипедисти, тийнейджъри и техните родители участваха във велокрос, а футболисти от 4 отбора, премериха сили в приятелски мач от турнира на малки врати, част от програмата за предстоящия панаир „Сеид баба”, който ще се проведе в Крумовград от 30 септември до 2 октомври.

С церемония „Първа копка“ стартира изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“

С церемония „Първа копка“ стартира изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“

Община Крумовград е бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове и периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“.

Във връзка със стартирането на основната дейност по проекта, община Крумовград организира официална церемония „Първа копка“, която ще се проведе на 19 август /понеделник/ от 10:00 часа в град Крумовград, пред входа на средно училище „Васил Левски”, гимназиален етап.

Основните дейности включват строителни работи, които ще се изпълняват на база на предварително изготвените обследвания и инвестиционен проект. Ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, които ще доведат до най-малко клас на енергопотребление „В”. Ще бъдат монтирани и съоръжения, които ще улеснят достъпа на лица с увреждания до сградата.

Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите образователни услуги, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

Стойността на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“ е 1 192 334,47 лв., от които 1 013 484,30 лева (85%) са средства от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 178 850.17 лв. (15%) Национално финансиране от бюджета на Република България.

Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора – 25.02.2019 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.002-0009-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Самодейците от ансамбъл «Изворче» при НЧ «Христо Ботев 1914»-Крумовград, отново призьори на фолклорен фестивал

Самодейците от ансамбъл «Изворче» при НЧ «Христо Ботев 1914»-Крумовград, отново призьори на фолклорен фестивал

       Самодейците от ансамбъл „Изворче" се завърнаха от VI Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк- Жива вода 2017” в град Хисаря с номинация GRAND PRIX „Златен Орфей”, златен медал в категория „автентичен фолклор”, номинация - лауреат за принос при провеждането на шампионата, диплом и грамота за приемственост и работа с деца, грамота за съществен принос при съхранение и развитие на балканските традиционни народни изкуства.

       Разтърсващите изпълнения на емблематични за родопския край песни накараха публиката да притихне и да усети величието,  простора и мистиката на Родопа планина.

       30-те сърцати самодейци от няколко поколения и техните ръководители Росица Дибекова и Митко Карамфилов, получиха заслужените аплодисменти и симпатии на публиката, и високата оценка на компетентното жури.

       Високото отличие на крумовградските самодейци е признание за самоотвержения им труд, за самобитния талант, за неизчерпаемата енергия и ентусиазъм, но участието им в подобна проява би било немислимо без моралната и финансовата подкрепа на кмета на община Крумовград Себихан Мехмед, на която благодарят от все сърце.

1

2

СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО - КРУМОВГРАД 26 май 2017 г.

                                 П Р О Г Р А М А

СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО - КРУМОВГРАД

                                    26май 2017 г.

10.30 часа / на площада / -Откриване на Събора

10.35 часа -Конкурсна програма:

 

 

 1. Танцов състав „Силивряче” ІV-V кл. при ОДК гр.Крумовград с р-л Милка Узунова

                 - „Буенек”

 

10.40 часа

                 2.Танцов състав „Силивряче” VІ кл. при ОДК гр.Крумовград с р-л Милка Узунова

                - „Копаница”

                 - „Добруджанска импресия”

 

10.45 часа

 1. 3.инд.изп. на Магдалена Ромеева Боянова от СУ „В.Левски” гр.Крумовград с р-л Кръстина Йорданова

                   - „Изгреяла месечинка”

 

10.48 часа

 1.  4. Група за турски народни танци –ІІ-ІV кл. при ОДК гр.Крумовград с р-л Нурай Мустафа

                  - „Родоп даларъ”

 

10.53часа

 1. 5.Детска група „Славейче” при НУ „В.Левски” мах.Козино, с. Звънарка с р-л Анка Данева

                   - „Бре, воденичарю”

                 - „Дядо на баба думаше”

 

11.00 часа

 1. 6.Дует Фатме Юмер и Тюлай Юсеин от   НЧ с.Поточница с р-л Севдие Кадир

                 - „ Моите очи са в твоите”

11.03 часа

 1. 7. Фолклорна група при НЧ „П.Р.Славейков- 1958”                    с.Поточница с ръководител Севдие Кадир

                        - „Дюлята е цъфнала”

  

11.10 часа    

 1. 8. Детска група „Приятели на музиката” при ОУ „Михаил Христов” с. Аврен с р-л Румяна Моллова
 • Караджом гости дойдоха”
 • „Мар, Карамфилко”

 

11.17 часа    

 1.        инд.изп.Зинеп Юсеин от ОУ„Н.Й.Вапцаров”с.Г.Кула с р-л Федат Гюлюстан

                 - „Бен дюн руямда”

 

11.20 часа

 1.    10. инд.изп. Василка Хасан от ОУ„Н.Й.Вапцаров”с.Г.Кула с р-л Федат Гюлюстан

                 - „Залюбила мари, малка мома”

 

   11.23 часа    

 1. Инд.изп. на Федат Гюлюстан – ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Г.Кула

                   -„Гюверджин учуверди”

    

     11.26 часа    

 1.    12. Инд.изп. на Юксел Раиф от ОУ „В.Левски” с.Луличка

                   „Мутлу ол йетер”

 

     11.30 часа    

 1.         13. Инд.изп. на Хава Раиф от ОУ „В.Левски” с.Луличка

                   „Джерал паша”

 

     11.33 часа    

 1. 14. Група за турски народни песни при ОУ „В.Левски” с.Луличка с р-ли Бахрие Каврък и Нергюл Ахмед

                   - „Бир елманън йаръсъ”

- „Хаят байрам олса”

 

     11.40 часа

           15.Фолклорна група при НЧ „Искра 1960” с.Токачка с р-л Гюлтекин Имам

                      - „Калбимин тек сахибине”

                     - „ Гиде, гиде биз…”

 

       11.47 часа  

 1. 16. Дует Елиф Хюмет и Мустафа Халил от НЧ „Просвета 1959” с.Гулийка с р-л Росица Ботева

                   „Чуй ме, Дилмано”

 

 

 

     11.50 часа  

 1.  17. Вокална група „Китка” при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”              с. Странджево с р-л Йорданка Вълчева

                      - „Прехвръкна птичка”

                     - „Мен ми е драчко”  

                  

       11.56 часа

 1.             18.Детска фолклорна група при НУ „В.Левски” мах.Козино, с. Звънарка с р-л Ахмед Фейзи

                   - „Еллеримде гюл ойа”

                  - „Карамфил ойлум, ойлум”

 

     12.02 часа

 1.     19. Инд.изп. на Али Кямил – ОУ с.Гулийка

        

     12.05 часа

             20.Фолклорна танцова група „Нова светлина” при НЧ „П.Р.Славейков- 1958” с.Поточница с ръководител Севдие Кадир

                        - „Момински танц”

 

       12.10 часа    

            21.Танцова група от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Подрумче, р-л Мариана Николова

                        - „Индийски танц”

                       - „Местен танц”- инд.изп.

                  

       12.17 часа    

 1. 2 Фолклорна група „Звънчета” при ОУ „Христо Ботев” с. Гулийка с ръководител Фатмегюл Ахмед

                   -„Лазаруване”- народен обичай

 

       12.23 часа    

 1. 23. Група за автентичен турски фолклор при ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Странджево с р-ли Байсе Халил и Гюлджан Хасан

                     - „Мендилимде гюл ойа”

                     - „Ламбада шишесиз йанмаз”

 

         12.30 часа    

 1. 24. Танцов състав „Пъстра китка“-начален етап от СУ „В.Левски“-Крумовград, р-л Даниела Бояджиева

                     - танц „Макамлии”

 

         12.35 часа    

 1.          25. Квартет „Карамфилче“ от СУ „В.Левски“-Крумовград, р-л М.Карамфилов

                     - „Стани ми порти”

                    - „Гайдине свирят”

    12.40 часа

 1. 26. Танцова група от ОУ„Н.Й.Вапцаров”с.Г.Кула с р-л Федат Гюлюстан

                 - „Шопска ръченица”

 

         12.45 часа

 1. 27. Певческа група за автентичен турски фолклор при НЧ „Д-р Петър Берон-1946“ с. Странджево с ръководител Нурхан Ахмед

                       - „Арда бойларънда”

                      - „Дере гелийор дере“

 

         12.52 часа

 1. 28. Инд. изп. на Памела Цветанова от СУ „В.Левски“-Крумовград, р-л М.Карамфилов

                   - „Севдице моя”

 

         12.55 часа    

 1. 29.Инд.изп. на Мехмед Адем от НЧ „Д-р Петър Берон-1946” с. Странджево с р-л Нурхан Ахмед

                        - „Карагьозлум“

         12.58 часа

 1. 30. Инд. изп. на Микаела Алексиева от СУ „В.Левски“-Крумовград, р-л М.Карамфилов

                   - „Дай си ма майчинко”

 

       13.03 часа

 1. 31. Фолклорна група при НЧ „П.Р.Славейков- 1958” с.Поточница с ръководител Севдие Кадир

                   етюд - „Дразги в семейството между снаха и свекърва”

 

         13.10 часа    

 1. 32. Танцов състав „Пъстра китка“ от СУ „В.Левски“-Крумовград, р-л Йорданка Мамирева

                     - танц „Тракийска младост”

                     - танц „Лазарки”

 

            13.18 часа    

 1. 33. Детска танцова група при НЧ „Д-р Петър Берон-1946” с. Странджево с ръководител Нурхан Ахмед

                       - турски народен танц „Чифтетелли”

 

          13.23 часа

 1. 3 Детска фолклорна група по интереси „Родопа пее” – ІІ „г” кл. от СУ „В.Левски” гр.Крумовград с р-л Анка Топалова

                     - „Лено, Ленче”

                       - „А бре, юначе”

 

 

         13.30 часа    

 1. 35.Група за автентичен турски фолклор при ПГ по транспорт „Хр.Смирненски“ гр.Крумовград с р-л Венцислав Чобанов

                    - „Не ме разплаквай”

                    - „Моето елече е в теб”   

 

       13.37 часа    

 1. 36.Женска група за автентичен фолклор при НЧ „Народни будители-1925” с.Аврен с р-л Таня Бургуджиева

                   - „Защо ме, майчо ль породи”

                   - „Като си идех, майчо льо”

 

       13.45 часа  

 1. 37. Група за автентичен фолклор при НЧ „Бяло море 1929” с.Черничево с р-л Милка Стаматова

                     - „ Букет ”

 

     13.52 часа    

 1. Дует Таня Кирякова и Невена Мутева при НЧ „Светлина-1960” с.М.Девисил с р-л Таня Кирякова

                   - „Майчинко, мило гиздило”

                  

       13.55 часа    

 1. Фолклорна група при НЧ „Светлина-1960” с.М.Девисил с р-л Таня Кирякова

                   - „Момиче бело”

                   - „Вий, чули ли сте”

 

       14.02 часа    

 1.      40. Женска фолклорна група при НЧ „П.К.Яворов-1955” с.Г.Каменяне с р-л Сабрие Мехмед

                   - „Дере гелийор дере”

                   - „Индже гийерим индже”

 

       14.10 часа    

 1. 41. Женска фолклорна група при НЧ „Граничар-1955”     с.Девесилово с ръководител Галина Шенкова

                        -„Галиш ма Севдо, не галиш”

                        - „Тодоро, Тодорке”

 

       14.16 часа  

 1. 42. Фолклорно трио при НЧ „Бяло море 1929” с.Черничево с р-л Милка Стаматова

                     - „ Йорда Зафета залюби”

                    - „ Черньом са госте дошлили”

 

       14.23 часа  

 1. 43. Мъжка фолклорна група при НЧ „Кирил и Методий 1952” с.Егрек с р-л Юри Хаджиев

                     - „Аман си рекох, майчинко”

                     - „Галиш ма, севде не галиш”

 

       14.30 часа

 1. Форклорна група при дружество „Тракия” гр.Крумовград с р-л Кръстина Йорданова

                     - „Тракия равна”

                   - „Напреварвали се”

       14.37 часа    

 1. 45. Инд.изп. на Росица Даматова от НЧ „Хр.Ботев-1914” гр.Крумовград

                     - „Станко льо, лелина”

 

         14.40 часа    

 1. 4 Група за турски народни танци V-ХІ кл. при ОДК- Крумовград с ръководител Лейля Исмаил

                   - „Чифтетелли”        

                   - „Зейбек”

 

         14.47 часа    

 1. 47.Танцов състав „Силивряче” VІІ-ХІ клас при ОДК - Крумовград с ръководител Милка Узунова

                   -„Тракийски танц”  

         14.52 часа    

 1. 48. Инд.изп. на Зелиха Рашид от група „Демет” гр.Крумовград

                     - „…………………”

       14.55 часа    

 1. Женска певческа група „Демет” при Сдружение за турска култура и изкуство гр.Крумовград

                       - „Айлетме бени”

                    - „Аман карпуз кестим йийен йок”

 

       15.02 часа    

 1. 5 Ансамбъл „Изворче“ при НЧ „Хр.Ботев-1914” гр.Крумовград с р-л Росица Дибекова, муз.р-л Митко Карамфилов

         - Китка от родопски песни

                    

     15.15 часа    

 1. 51. Дует Мюмюне Осман и Мине Ибрям от СУ „В.Левски“-Крумовград, р-л Валентин Грозданов

                     - „Калбимин тек сахибине”

                     - „Гьонльомюн ефендиси”

 

         15.20 часа    

 1. 52. Певческа група при Съюз на слепите -Крумовград, р-л Кирилка Димитрова

                     - „Песента е дар от Бога”

                     - „Песен за младостта и старостта”

       15.30 часа

                 Край на конкурсната програма;  

               Обявяване на класирането.

СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО – КРУМОВГРАД 2016

К Л А С И Р А Н Е

на участниците в проведения на 03 юни 2016 г. в гр.Крумовград

СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО – КРУМОВГРАД 2016

ТАНЦОВИ ГРУПИ-БЪЛГ.НАРОДНИ ТАНЦИ

І МЯСТО- „Силивряче“ ОДК –V кл.

І МЯСТО- „Силивряче“ ОДК –VІІІ– ХІ кл.

І МЯСТО – „Пъстра китка”-СОУ „В.Левски”-Крумовград

ІІ МЯСТО –„Силивряче“ ОДК- VІ-VІІ кл.

ІІ МЯСТО –„Силивряче“ ОДК- ІІІ-ІV кл.

ІІІ МЯСТО –НЧ - Странджево

 

ТАНЦОВИ ГРУПИ-ТУРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

І МЯСТО- ОДК –V-ХІ кл.

ІІ МЯСТО- ОДК –І – ІІ кл.

ІІ МЯСТО- Странджево НЧ

ІІІ МЯСТО – Г.Чинка НЧ

ІІІ МЯСТО- ОДК –ІІІ-ІV кл.

ІІІ МЯСТО – Поточница НЧ

 

ИНД.ИЗПЪЛНЕНИЯ-БЪЛГ.НАРОДНИ ПЕСНИ

ЧИТАЛИЩНИ

І МЯСТО- Слави Семерджиев– НЧ-Крумовград

І МЯСТО-Росица Даматова– НЧ-Крумовград

І МЯСТО- Светла Кайрякова– НЧ-Крумовград

УЧИЛИЩНИ

І МЯСТО- Десислава Карамфилова–СОУ”В.Левски”

І МЯСТО- Емине Ахмед–СОУ”В.Левски”

І МЯСТО- Десислава Карамфилова–СОУ”В.Левски”

ІІ МЯСТО-Памела Цветанова–СОУ”В.Левски”

 

ДУЕТИ, ТРИО- БЪЛГ.НАРОДНИ ПЕСНИ

І МЯСТО- Трио „Карамфилче“ - СОУ”В.Левски”Крумовград

ІІІ МЯСТО- Дует Василка Хасан и Федат Гюлюстан- ОУ-с.Г.Кула

ИНД.ИЗПЪЛНЕНИЯ-ТУРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

І МЯСТО- Али Кямил- ОУ с.Гулийка

І МЯСТО-Юксел Раиф – ОУ с.Луличка

І МЯСТО- Ерай Ерол – ПГ по транспорт

ІІ МЯСТО- Хава Раиф – ОУ с.Луличка

ІІ МЯСТО- Юзлем Юсеин – ПГ по транспорт

ІІ МЯСТО-Федат Гюлюстан –ОУ с.Г.Кула

ІІІ МЯСТО-Джейхун Мехмед – НЧ с.Поточница

ДУЕТИ-ТУРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

ІІ МЯСТО-Дует „ММ“ - СОУ”В.Левски”-Крумовград

ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ-БЪЛГ.НАРОДНИ ПЕСНИ

ЧИТАЛИЩНИ

І МЯСТО- Ансамбъл „Изворче” при НЧ-Крумовград

І МЯСТО- Фолклорна група при НЧ-Девисилово

І МЯСТО- Фолклорна група при НЧ-М.Девесил

І МЯСТО- Фолклорна група при НЧ-Аврен

І МЯСТО- Фолклорна група при НЧ-Черничево

УЧИЛИЩНИ

І МЯСТО- ОУ с.Аврен

І МЯСТО-ОУ с.Гулийка

ІІ МЯСТО-НУ мах.Козино

ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ-ТУРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

 

І МЯСТО- група „Демет“

УЧИЛИЩНИ

І МЯСТО- ОУ- Странджево

І МЯСТО- НЧ- Странджево

ІІ МЯСТО-ОУ- Луличка

ІІ МЯСТО-ОУ- Г.Кула

ІІ МЯСТО-НЧ -Токачка

ІІ МЯСТО- ПГ по транспорт –Крумовград

ОРКЕСТРИ

І МЯСТО- ПГ по транспорт –Крумовград

САМОДЕЙНА ТЕАТРАЛНА ГРУПА

І МЯСТО- ОУ- Странджево

 

 

ЖУРИ

Председател:ВаскоДимов

Членове:1. Елван Али

2. Недка Онова

 

IMG_3242

IMG_3261

IMG_3307

IMG_3317

IMG_3159

IMG_3173

IMG_3176

IMG_3189

IMG_3196

IMG_3100

IMG_3157

IMG_3162

IMG_3168

IMG_3171

IMG_3106

IMG_3136

IMG_3153

IMG_3154

IMG_3183

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                             

Наоснование чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица, че е получена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Смяна на предназначението на хангар, депо с идентификатор 39970.502.1419 по КК на гр. Крумовград (УПИ ІІІ, квартал 111 по ПУП на гр. Крумовград) в цех за обработка на каучукови изделия”

Документацията е на разположение в сградата на Общината (пл.България №16), ет.2, ст.8 за срок от 14 дни от датата на настоящото съобщение.

На основание чл.6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до кмета на община Крумовград и до Директора на РИОСВ – Хасково в определения 14-дневен срок.

                                                        От общинска администрация Крумовград

Съобщение

Съобщение:
 Общинска администрация - Крумовград, на основание чл.37и, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикува приложения към протоколи на комисията по чл.37и, ал.6 и ал.7 от закона, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Крумовград, за стопанската 2017/2018 година.​

СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящи ДДД дейности

СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящи ДДД дейности

Общинска администрация – Крумовград уведомява всички граждани, че на 20.05.2017 годинаот 09.00 часаще се извърши обработка против кърлежи на тревните площи в градския парк и централната част на  гр.Крумовград.    

Обработката ще се извърши с гръбна моторна пръскачка, с препарат ФЕНДОНА 60СК.

Не е желателен достъпът на хора и животни в района на обработката

Ученици от Крумовград с престижни награди от национално състезание

Ученици от Крумовград с престижни награди от националното състезание „Природата – наш дом”

 

      Учениците от СУ „В.Левски” – Крумовград Денислав Кючуков и Александър Красев от ІХ Е клас, и Александър Кайряков от Х Е кл. се завърнаха с престижното ІІІ място от Националното ученическо състезание „Природата – наш дом”, проведено в Националния дворец на децата – София от 19 до 21.04. т.г. Подготвени от своята ръководителка в Еко-клуба към Центъра за подкрепа на личностното развитие – ОДК – Надежда Саръева, учениците се справиха блестящо с обширен тест и защитиха презентации на тема „Екологичните проблеми на Крумовград” и „Богатството на един южен край”.

       Индивидуални награди от същото състезание получиха: за есе –І място – Траян Мусинов от ІХ Е клас, ІІ място - Александър Красев от ІХ Е клас; за рисунка- І място – Велиза Марчев – VІІІ Е кл. и Еге Ахмед – ІІІ кл., ІІІ място –Стефан Моллов– VІІІ Е кл.

             18033564 1245349582238772 7284651116193280797 n

18034183 1245333648907032 5013086651429292893 n

ШАРЕНА ВЕЛИКДЕНСКА СЕДМИЦА В КРУМОВГРАД

Презентация и весели песни за празника, отправиха самодейците от д-во „Тракия“ под ръководството на г-жа Нели Кирилова – историк. Богата кулинарна изложба с традиционни обредни печива и ястия, подготвена от сръчните ръце на дами от различни поколения, с различна етническа принадлежност, зарадваха деца и възрастни. Жури, предимно от мъже, председателствано от зам.кмета на общината г-жа Неждие Акиф поощри с материални награди всички участнички за оригиналното представяне. Кметът на общината връчи и четири парични награди на дами, за това че съхраняват през годините и предават на младото поколение традициите на своите деди.

Пакет с шарени яйца, козунаци и домашно приготвени погачи, бяха изпратени на пенсионерите от Дома за стари хора в града.

В тези светли дни всички ние отново и отново съпреживяваме великия християнски урок по благородство, достойнство и човеколюбие.

Обещаваме си да бъдем по-добри, мъдри, състрадателни и щедри. Дните ни да бъдат изпълнени със здраве, благополучие и берекет.

IMG 2417

IMG 2400

IMG 2389

01.05.2016-218-1

 

 • 1
 • 2

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map