Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за проект BG16RFOP001-2.001-0049 „Повишаване на енер. ефект. на сгради от образователната инфраструктура

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:  
00467-2017-0004
Описание:    В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 1. Изготвяне на комплексeн доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, ал.10 и ал.11 от ЗУТ и 2. Упражняването на строителен надзор по време на СМР. В обхвата на услугите попадат следните обекти: - Обществената сграда - СОУ „Васил Левски” - начален курс, описание: Масивна сграда, Предназначение -Училище,Категория-трета категория,Идентификатор-39970.501.94.1,Адрес-гр. Крумовград, ул. Тракия №1,Година на построяване-1962 г.,публична общинска собственост,ЗП-823,30 м2,РЗП-2 366,86 м2,Застроен обем-10332м3,Височина-12,95 м, - Обществена сграда на Централна детска градина „Юрий Гагарин”, описание: монолитна сграда,Предназначение на сградата-детска градина,Категория-четвърта,адрес:Крумовград,ул. „Г.С.Раковски” №11, УПИ II, кв.32,гд.на застрояване 1975, публична общинска собственост,ЗП-444,70 м2,РЗП-1478,00 м2,застроен обем-4830,90 м3, височина-7,65 м
подаване на оферти:   

31/01/2017 17:00

  • Публикувана на 10 Януари 2017
  • Посещения: 1551

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map