Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград

                                               

           На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 598 от Протокол № 32 от 26.07.2018 год.  на ОбС- Крумовград

О Б Я В Я В А

 

      Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

         1.Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ, съгласно Заповед № КО- 900/18.12.2018 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 53206.14.366 по КККР на с. Овчари, № на имота по КВС 014366, Местност „ДЕРМЕН ЯНЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 18.137 дка, акт за общинска собственост № 12000 от 19.03.2018 г., граници на имота: 53206.14.351; 53206.14.365; 53206.14.136; 53206.14.368; 53206.14.363; 53206.14.362; 53206.14.360; 53206.14.95; 53206.14.352; 53206.14.106, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева);

         1.2. Поземлен имот с идентификатор 53206.14.368 по КККР на с. Овчари, № на имота по КВС 014368, Местност „ДЕРМЕН ЯНЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 20.907 дка, акт за общинска собственост № 9053 от 10.08.2015 г., граници на имота: 53206.14.128; 53206.14.139; 53206.14.410; 53206.14.120; 53206.14.107; 53206.14.380; 53206.14.361; 53206.14.362; 53206.14.363; 53206.14.366; 53206.14.136; 53206.14.367, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева);

         1.3. Поземлен имот с идентификатор 62774.12.20 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 012020, Местност „СУЛ ТАРЛА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 10.069 дка, акт за общинска собственост № 11994 от 19.03.2018 г., граници на имота: 62774.12.14; 62774.12.15; 62774.12.16; 62774.12.17; 62774.12.18; 62774.12.19; 53206.12.7, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 13,00 лв. (тринадесет лева);

         1.4. Поземлен имот с идентификатор 62774.13.246 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 013246, Местност „ГЮЗЛЕ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 37.993 дка, акт за общинска собственост № 11995 от 19.03.2018 г., граници на имота: 62774.13.326 62774.13.327; 62774.13.328; 62774.13.38; 62774.13.330; 62774.13.233, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 13,00 лв. (тринадесет лева);

         1.5. Поземлен имот с идентификатор 80145.16.25 по КККР на с. Чал, № на имота по КВС 000591, Местност „ПЪНДЪКЛЪК“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 14.903 дка, акт за общинска собственост № 11995 от 19.03.2018 г., граници на имота: 80145.16.8; 80145.16.895; 80145.16.10; 80145.16.9; 80145.16.586; 80145.16.590, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23,00 лв. (двадесет и три лева);

          1.6. Поземлен имот с идентификатор 80145.16.590 по КККР на с. Чал, № на имота по КВС 000590, Местност „БУНАР АЛТЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 21.295 дка, акт за общинска собственост № 11993 от 19.03.2018 г., граници на имота: 80145.16.26; 80145.16.39; 80145.16.8; 80145.16.25; 80145.16.586; 80145.16.2; 80145.16.40, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23,00 лв. (двадесет и три лева);

          1.7. Поземлен имот с идентификатор  21302.13.92 по КККР на с. Доборско, № на имота по КВС 000273, Местност „ДИМЕН ДЕРЕ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 12.619 дка, акт за общинска собственост № 11997 от 19.03.2018 г., граници на имота: 21302.13.90; 21302.13.91; 21302.13.95; 21302.13.93; 21302.13.38; 21302.13.76; 21302.13.37, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 21,00 лв. (двадесет и един лева);

          1.8. Поземлен имот с идентификатор  81027.10.83 по КККР на с. Черничево, № на имота по КВС 010083, Местност „ПАШАЛИЙКА“, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория „VIII“, площ 22.550 дка, акт за общинска собственост № 11990 от 19.03.2018 г., граници на имота: 81027.10.135; 81027.10.136; 81027.10.201; 81027.10.137; 81027.10.746; 81027.10.85; 81027.10.88; 81027.10.49; 81027.10.84; 81027.10.47; 81027.10.46; 81027.10.45 с начална конкурсна цена на декар, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева);

          1.9. Поземлен имот с идентификатор  81027.17.879 по КККР на с. Черничево, № на имота по КВС 017879, Местност „СЕНКОВИЦА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „X“, площ 62.943 дка, акт за общинска собственост № 11991 от 19.03.2018 г., граници на имота: 81027.17.876; 81027.12.325; 81027.17.896; 81027.17.890; 81027.17.891; 81027.17.880; 81027.17.868; 81027.17.869; 81027.17.867; 81027.17.844; 81027.17.866; 81027.17.864; 81027.17.865; 81027.17.878; 81027.17.797; 81027.17.873; 81027.17.877; 81027.17.874, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева);

           1.10. Поземлен имот с идентификатор  81027.10.61 по КККР на с. Черничево, № на имота по КВС 010061, Местност „ТРЪНДА“, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория „VIII“, площ 10.674 дка, акт за общинска собственост № 11989 от 19.03.2018 г., граници на имота: 81027.10.58; 81027.10.59; 81027.10.114; 81027.10.62; 81027.10.116; 81027.10.117; 81027.10.118; 81027.10.119; 81027.10.63; 81027.10.64; 81027.10.68; 81027.10.66; 81027.10.60, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 20,00 лв. (двадесет лева);

  1. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).
  2. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.
  3. Конкурсът ще се проведе на 10.01.2019 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж с часове, както следва:

           4.1. за поземлен имот с идентификатор 53206.14.366 по КККР на с. Овчари - 09.00 часа; 

           4.2. за поземлен имот с идентификатор 53206.14.368 по КККР на с. Овчари - 09.30 часа;

          4.3 за поземлен имот с идентификатор 62774.12.20 по КККР на с. Рогач- 10.00 часа;

           4.4 за поземлен имот с идентификатор 62774.13.246 по КККР на с. Рогач- 10.30 часа;

4.5 за поземлен имот с идентификатор 80145.16.25 по КККР на с. Чал – 11.00 часа;

4.6 за поземлен имот с идентификатор 80145.16.590 по КККР на с. Чал – 11.30 часа;

4.7 за поземлен имот с идентификатор  21302.13.92 по КККР на с. Доборско – 12.00 часа;

4.8 за поземлен имот с идентификатор  81027.10.83 по КККР на с. Черничево – 12.30 часа;

4.9 за поземлен имот с идентификатор  81027.17.879 по КККР на с. Черничево – 13.00 часа;

4.10 за поземлен имот с идентификатор  81027.10.61 по КККР на с. Черничево – 13.30 часа;

  1. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 ,     BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 09.01.2019 г.

  1. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 09.01.2019 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 17.00 ч.  на 09.01.2019 г.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на 09.01.2019 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            
  2. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 09.01.2019 г.  след закупуване на конкурсна документация.

           Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                         

                                                                         СЕБИХАН МЕХМЕД

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

                                                                                                             

 

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 21 Декември 2018
  • Посещения: 320

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: