Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В КРУМОВГРАД

header

На 7 август 2018 г. в гр. Крумовград се проведе работна среща на партньорите по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality.

Домакин на срещата бе Община Крумовград, която е и партньор по проекта. Участие в мероприятието взеха партньорите по проекта от гръцка страна: Агенция за регионално развитие на Родопи С.А., Агенция за транснационално обучение и развитие, Община Ариана и българските партньори по проекта: Регионална здравна инспекция – Хасково, Асоциация на родопските общини, и Община Момчилград.

От страна на домакина присъстваха кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, заместник-кметовете Асен Хаджиев, Абидин Хаджимехмед, Неждие Акиф и екипът по проекта.

Проектът е с общ бюджет 1 135 147,40 евро, като от тях 226 623,00 евро са за община Крумовград.

Общата цел на проекта е въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България.pic1

Дейности по проекта са насочени към въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони. Те включват: идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури. За тази цел се предвижда да бъдат извършени изследвания на 500 лица от специализирани лекари. В зависимост от заболяванията, ще бъдат направени 4 сесии за превантивни здравни проблеми, като консултиране за здравословен начин на живот: например- хранене, диети, упражнения и др.pic2Дейностите по проекта включват още ремонтни работи, оборудване и закупуване на линейка.

Проектът е с продължителност 2 години и трябва да приключи до 01.11.2019 г. и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020“.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

  • Публикувана на 08 Август 2018
  • Посещения: 1113

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map