Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Oбява за търг-УПК и Черничево

 

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.20, ал.2 и чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград

О Б Я В Я В А

 

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- Самостоятелно обособена  част, състояща се от помещение  с площ от 198.40 кв. м. от сграда с идентификатор 39970.501.935.1, цялата със застроена площ от 750 кв.м., брой етажи : 1 , разположена в поземлен  имот с идентификатор 39970.501.935 по КК и КР на гр.Крумовград, актувана с АЧОС № 11553 от 18.07.2017 г. за производствена дейност, за срок от 10 години при първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 442 лв. (четиристотин четиридесет и два) без ДДС.

-  Площ от  26.00 кв. м. на покривното пространство на четириетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в Урегулиран поземлен имот -221, целият с площ от 172 кв.м. в  кв. 38 по ПУП на   село Черничево,  община Крумовград, област Кърджали, одобрен със заповед № 99 от 20.02.1989 год., актуван с АОС № 309/28.03.2003 г. за монтиране и използване на електронно  съобщителни съоръжения, за срок от 10 години при първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лева)  без ДДС.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търговете ще се проведат  на 14.08.2017 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж в следната последователност:

- За Самостоятелно обособена  част, състояща се от помещение  с площ от 198.40 кв. м. от сграда с идентификатор 39970.501.935.1, цялата със застроена площ от 750 кв.м., брой етажи : 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 39970.501.935 по КК и КР на гр.Крумовград -  10.00 часа.

- За   Площ от  26.00 кв. м. на покривното пространство на четириетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в Урегулиран поземлен имот -221, целият с площ от 172 кв.м. в  кв. 38 по ПУП на   село Черничево,  община Крумовград, област Кърджали – 10. 30 часа.

  1. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) за всеки обект по отделно, се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  11.08.2017 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4. Документите за участие се приемат в “Деловодството”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 11.08.2017 г.     

5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 10.08.2017 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 21.08.2017 год. на същото място по същото време при същите условия.

7. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 21.08.2017 г.

8. Участниците да носят документ за самоличност. 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:………………………….

/СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 

 

 

  • Публикувана на 25 Юли 2017
  • Посещения: 190

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: