Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публичен търг с явно наддаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, Решениe № 310 от Протокол № 17/27.01.2017 год.на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - Публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: Продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи:

· Незастроен УПИ III-56 с площ от 640 кв.м. в кв.11 по ПУП на с. Котлари,

aктуван c АЧОС № 4366/ 24.07.2009 г. с първоначална тръжна цена в размер на 3 400.00 /три хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.

· Незастроен УПИ IV-57 с площ от 673 кв.м. в кв.11 по ПУП на с. Котлари,

актуван с АЧОС № 10556/ 10.10.2016 г. с първоначална тръжна цена в размер на 3 600.00/три хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

· Незастроен УПИ V-57 с площ от 907 кв.м. в кв.11 по ПУП на с. Котлари,

актуван с АЧОС № 10557/ 10.10.2016 г. с първоначална тръжна цена в размер на 4 700.00 /четири хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС

· Незастроен УПИ VII с площ от 600 кв.м. в кв.1 по ЧПУП на с. Чернооки,

актуван с АЧОС № 10724/ 01.11.2016 г. с първоначална тръжна цена в размер на 3 000.00 /три хиляди лева/ лв. без ДДС.

· Неурегулиран поземлен имот № 0.62 в урбанизираната територия на с.Чернооки

с площ от 460.00 кв.м. ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със застроена площ от 159 кв.м. и РЗП-247 кв.м. актуван с АЧОС № 10408/20.06.2016 г. с първоначална тръжна цена в размер на 16 800.00 /шестнадесет хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

4.Търгът ще се проведе на 16.03.2017 год.от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

5. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит, съгласно определения размер в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 , BIC: STSABGSF

/ участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който ще участват./

6. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 15.03.2017 г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 23.03.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.

8. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

9. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 22.03.2017 г.

10. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 22.03.2017 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.

ІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

ІV. Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград.

V. Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

/ СЕБИХАН МЕХМЕД/


 

 

 

 

 

 

 

 

6900 Крумовград пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

ДО

РЕДАКЦИЯТА НА

ВЕСТНИК “РОДОПИ”

ГР. КЪРДЖАЛИ 6600

Моля, да ни бъде публикувана във Вашия вестник, приложената към настоящето писмо обява, която изпращаме и на Вашата електронна поща от елктронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение : обява.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

/СЕБИХАН МЕХМЕД/

 

 

 

Изготвил:................

М.Карапавлова, гл .спец в дирекция” ОС”

 

Съгласувал:...................

А.Арсов,директор на дирекция” ОС”

МК/МК

  • Публикувана на 27 Февруари 2017
  • Посещения: 350

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: