Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТА НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0162-С01 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. КРУМОВГРАД 2“

evro logo                 logo obshtina             regioni

 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД  ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД  СТАРТА НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0162-С01 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. КРУМОВГРАД 2“

Община Крумовград  проведе  Встъпителна пресконференция на 15-ти февруари 2017 г. (сряда) от 16:00 ч. в залата на Община Крумовград с адрес град Крумовград, пл. „България“ № 5 във връзка с  във връзка със започване работата по проект: BG16RFOP001-2.001-0162-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград – II“

Участие в пресконференцията взеха –г-н Асен Хаджиев – заместник кмет и ръководител на Екипа за управление на проекта, представители на екипа за управление на проекта , на общинската администрация, представители на медиите и на заинтересованите страни.

 Окончателната стойност на проекта, изчислена по реално договорени средства и по допустими за финансиране разходи възлиза на 868 498, 38 лева. От тях 738 223, 64 лева са осигурени от Европейския съюз чрез ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.” под формата на безвъмездна финансова помощ /или 85 процента/ и 130 274, 74 лева /15 на сто/ - от бюджета на Република България.

            Проектът стартира 07.10.2016 година и трябва да приключи в рамките на 20 месеца.  Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на гр. Крумовград ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища. Подобряването на жилищния фонд в гр. Крумовград ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях.

snimka11 

 

snimka22

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0162-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград – II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <Община Крумовград> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

  • Публикувана на 16 Февруари 2017
  • Посещения: 399

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: