Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0128-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление – Крумовград“

 

evro logo       logo obshtina            regioni

 

Община Крумовград представи дейностите по проект

за енергийна ефективност на сграда на РУ-Крумовград

Община Крумовград проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0128-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление – Крумовград“. Събитието се състоя на 15.02.2017 г., от 13.00 часа в конферентната зала на Община Крумовград. Взеха участие представители на екипа за управление на проекта, на общинската администрация, представители на медиите и на заинтересованите страни.

Проект BG16RFOP001-2.001-0128- С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление – Крумовград“ e финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 371 537.28 лева, от които 315 806.69  лева финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие и 55 730.59 лева национално съфинансиране. Начална дата на проекта 26.09.2016 г. и крайна дата 26.05.2018 г.

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Районно управление - Крумовград. Мерките за енергийна ефективност в сградата, обект на интервенция ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт.

На етап реализация на проектното предложение ще бъде изработен инвестиционен проект, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В инвестиционния проект ще бъдат включени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата на общината, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности.

Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите услуги на местното население, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

snimka1л

 

snimka2л

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0128 –С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление – Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <Община Крумовград> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

  • Публикувана на 16 Февруари 2017
  • Посещения: 278

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: