Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0172-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград“

 

       evro logo           logo obshtina  regioni

Община Крумовград представи дейностите по проект

за енергийна ефективност на сграда на ГПУ-Крумовград

Община Крумовград проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0172-С02   „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград. Събитието се състоя на 15.02.2017 г., от 10.00 часа в конферентната зала на Община Крумовград. Взеха участие кмета на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед , представители на екипа за управление на проекта, на общинската администрация, представители на медиите и на заинтересованите страни.

Проект BG16RFOP001-2.001-0172-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград e финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 249 607.33 лева, от които 212 166.23 лева финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие и 37 441.10 лева национално съфинансиране. Начална дата на проекта 26.09.2016 г. и крайна дата 26.05.2018 г.

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление – Крумовград. Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Крумовград - опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Настоящата сграда е с предназначение за административна сграда на ГПУ - Крумовград. Мерките за енергийна ефективност в сградата, обект на интервенция ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата на общината, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности. Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите услуги на местното население, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

snimka1

 

SNIMKA

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0172-С01  „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление – Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <Община Крумовград> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Февруари 2017
  • Посещения: 369

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: