Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект: BG16RFOP001-2.001-0026-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост“- Община Крумовград.

clip_image006     logo obshtina clip_image002 

На 14.02.2017 г.(вторник)  от 16.00 ч. в  Община Крумовград

се проведе встъпителна пресконференция, свързана със старта на

Проект: BG16RFOP001-2.001-0026-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост“- Община Крумовград.

Събитието  се състоя на 14.02.2017 г., от 16.00 часа в конферентната зала на Община Крумовград. Участие в пресконференцията ще вземат – г-жа Себихан Мехмед - кмет на Община Крумовград и г-н Асен Хаджиев – заместник кмет и ръководител на Екипа за управление на проекта.

Основна цел на проекта:

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост. Настоящата сграда е с предназначение за административна, делова сграда. Към момента в нея се помещават няколко публични институции - Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград, Общинска служба „Земеделие“ гр. Крумовград, Пробационно звено гр. Крумовград и Домашен социален патронаж гр. Крумовград.

Мерките за енергийна ефективност в сградата, обект на интервенция ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт.

На етап реализация на проектното предложение ще бъде изработен инвестиционен проект, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В инвестиционния проект ще бъдат включени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.

Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности.

Конкретни цели на проекта:

• Намаляване на разходите за енергия;

• Достигане на по-висок клас на енергопотребление;

• По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове;

• Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата;

• Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Подобряването на енергийната ефективност има и важен допълнителен ефект свързан със създаването на нови работни места, което допълнително ще стимулира задържането на младите хора на територията на общината.

Бенефициент на проекта: Община Крумовград

Дата на приключване: 26.05.2018

 

clip_image011

clip_image013

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0026-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <Община Крумовград> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Февруари 2017
  • Посещения: 369

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: