Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград представи дейностите по проект за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура

clip_image006       logo obshtina             clip_image002

 

Община Крумовград представи дейностите по проект

за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура

 

Община Крумовград проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0049- С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“. Събитието се състоя на 14.02.2017 г., от 13.00 часа в конферентната зала на Община Крумовград. Взеха участие представители на екипа за управление на проекта, на общинската администрация, представители на медиите и на заинтересованите страни.

Проект BG16RFOP001-2.001-0049- С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“ e финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 494 711.62 лева, от които 405 067.18 лева финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 71 482.44 лева национално съфинансиране. Начална дата на проекта 09.09.2016 г. и крайна дата 09.05.2018 г.

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на общински сгради от образователната инфраструктура. В проектното предложение са включени две образователни институции от гр. Крумовград - СУ „Васил Левски“ начален курс и ДГ ”Юрий Гагарин”. На територията на гр. Крумовград СУ „Васил Левски“ е единственото училище, което обхваща ученици в начален курс. В ДГ ”Юрий Гагарин” се възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст от гр. Крумовград и близките села.

Мерките за енергийна ефективност в сградите, обект на интервенция ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт.

Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности.

Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите образователни услуги, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

 

clip_image008

clip_image010

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0049-С01  „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <Община Крумовград> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.                                                                        

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Февруари 2017
  • Посещения: 378

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: