Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 33, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград и Решениe № 233

от 30.09.2016год. и Решениe № 251от Протокол № 138/13.10.2016 год. на ОбС Крумовград.

О Б Я В Я В А

 

І.Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: „Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

ПИ с идентификатор 39970.505.1419 по КККР, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. На Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 27023 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с разположените в него 5 (пет) бр. едноетажни сгради:

1. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.1: застроена площ от 1325кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

2. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.2: застроена площ от 1590 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

3. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.3 : застроена площ от 1619 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо.;

4. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.4: застроена площ от 1601 кв. м., брой

етажи: 1, предназначение: Хангар, депо.;

5. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.5: застроена площ от 1734 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо,

3. Определям първоначална тръжна цена 298 245.00 (двеста деветдесет и осем хиляди и двеста четиридесет и пет) лв. без ДДС.

4. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната цена -29 824.50 лв. (двадест и девет хиляди осемстотин двадесет и четири лв. и 50 ст. )

Депозита се внася в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. “България” № 5 в срок до 16.00 ч. на 10.11.2016 г.

5. Търгът ще се проведе на 11.11.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

6. Тръжната документация е в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) и след нейното заплащане в касата на ОбА се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 наОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

7. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 10.11.2016 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.11.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.

9. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16 .

10. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 17.11.2016 г.

11. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 17.11.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

ІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград.

V.Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

Участниците да носят документ за самоличност.

 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая № 5, ет.2 на ОбА или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 

/ СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Tъргове

  • Публикувана на 25 Октомври 2016
  • Посещения: 1482

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map