Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проведена супервизия на доставчиците на социалната услуга „Домашен помощник”

clip_image002                                      clip_image004            clip_image006

На 12.10.2016 год. от 10.00 часа в административната сграда на община Крумовград на ул. Трети Март № 3, ет. 1, се проведе супервизия на доставчиците на социалната услуга „Домашен помощник“, в изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на интегрирани социални услуги“, в частност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и на персонала, предоставящ социалните услуги“ от супервизор, психолог, назначен по проект „Подкрепа за независим живот“.

Проектът е в изпълнение на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0181-С001 с Министерство на труда и социалната политика. Общата му стойност е 499 384,75 лв., осигурена от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Целта на супервизията е предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации, усъвършенстване на знанията и повишаване на качеството на предоставените услуги.

Основните теми, обсъждани по време на супервизията са: несправяне със ситуация при потребители, чиито проблеми не се решават или се решават трудно, конфликти между домашния помощник и потребителя на услугата, проблеми, свързани с позицията на власт  на домашния помощник в отношенията с потребителя и други.

Всички без притеснение споделиха своя опит, проблеми и нагласи пред групата. Част от назначените домашни помощници не са близки или роднини на потребителите, които обгрижват. При тези потребители е особено трудно да се изгради доверие към назначения му домашния помощник. Грижата предполага внимателно извършване на необходими за стария човек дейности, умение да се влезе в неговия свят и да се съотнесат неговите проблеми със усещанията на съответния домашен помощник.

Въпреки  опита на домашните помощници да се справят в кризисни ситуации и да преодоляват възникналите трудности по време на извършената супервизия се установи, че се нуждаят от оказване на помощ и подкрепа пред различни институции, свързани с административни и бюрократични проблеми, за които не са подготвени и нямат познания, свързани с нормативната рамка на законодателството.

Част от консултираните лица, изявиха задоволство от проведената групова супервизия и позитивизъм към подобен тип услуга в общността.

clip_image008

12.10.2016 год.

_____________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0181–С001 „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 12 Октомври 2016
  • Посещения: 2094

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map