Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ  ПБЗН – КЪРДЖАЛИ

РАЙОННА  СЛУЖБА  ПБЗН - КРУМОВГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти.

 Със  заповед на областния управител на област Кърджали вече е обявено началото на    пожароопасния  сезон в горските територии.

Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня при пожар. Опасността от бързото разпространение на пожар значително се увеличава при наличието на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание.

            Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но извършено безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, последствията понякога се случва да бъдат доста трагични.

Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.

            За да се избегнат подобни случаи, е необходимо при извършване на пролетно почистване да се знаят и спазват следните основни правила:

            -  събраните растителни и други отпадъци да не се унищожават чрез палене, а да се отстраняват чрез извозване и депониране на определени за целта места (регламентирани сметища);

            -  абсолютно е забранено обособяването на нерегламентирани сметища и запалване на горимите отпадъци в тях;

            -  да не се пали огън в близост до стрехите и под клоните на дърветата;

            - да не се пали огън на открито особено във ветровито време, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на  големи разстояния и бързо да се разпространи пламъкът с обхващане на значителни площи;

            - при запален огън и поява на вятър, горенето трябва да бъде прекратено  незабавно;

            - в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;

            - особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските масиви;

            - при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;

            - стриктно спазване на забраната за изгаряне на  изсъхналата тревна растителност в земеделските земи. Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи това категорично е ЗАБРАНЕНО.

            Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

            При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания  112. При възможност може да се започне гасенето с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

           Необходимо е  да се разбере, че е нужна проявата  на отговорност и съзнание във всеки един от нас, при спазване  на противопожарните изисквания при пролетното почистване, което от своя страна,  е и гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.

РАЙОННА СЛУЖБА

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“  ГР.КРУМОВГРАД

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 02 Април 2024
  • Посещения: 172

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map