Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обявления за класиране на участниците

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

О Б Я В Я В А

Класиране на участниците, подали документи за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следните услуги по проекта:

"Ранна интервенция на уврежданията".

Логопед

      1. Милена Тодорова Хаджиева – 100,00 точки

     2. Гюлчинар Юсеин Ибрахим – 96,60 точки

Психолог

Бояна Венциславова Георгиева – 100,00 точки

Ширин Али Юркеден – 99,00 точки

Рехабилитатор/Кинезетерапевт

Сема Юсуф Кьорали – 100,00 точки

Медиатор

     1. Виолета Асенова Бораджиева – 100,00 точки

"Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания".

Специален педагог

1. Милена Тодорова Хаджиева – 100,00 точки

 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина".

Социален работник – 2 броя

Йълмаз Осман Мехмед - 100 точки

Фатме Халил Осман – 99,00 точки

Психолог

Бояна Венциславова Георгиева – 100,00 точки

Ширин Али Юркеден – 99,60 точки

Акушерка 

      1.Ембие Сали Софта – 100,00 точки

Медиатор – 2 броя

     1. Бакие Абдулбаки Осман – 100,00 точки

     2. Педрие Ахмед Хасан – 100,00 точки

     3. Анифе Мюмюн Чауш – 99,60 точки

     4. Стефка Стефанова Алекова – 99,00 точки

Юрист

     1. Христо Ангелов Чанков – 100,00 точки

     2. Божидар Сергеев Карафейзиев – 99,00 точки

 "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията".

Медиатор

     1. Педрие Ахмед Хасан – 100,00 точки

     2. Бакие Абдулбаки Осман – 99,60 точки

 

ВАЖНО: Всички класирани на първо място кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:

Свидетелство за съдимост

Карта за предварителен медицински преглед

Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

 

05.09.2016г. 

Гр. Крумовград

KМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД:……………………

                                                                        /Себихан Мехмед/

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 05 Септември 2016
  • Посещения: 3562

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map