Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за XII-то заседание на ОС Крумовград на 29.08.2006г.

П О К А Н А

            На основание чл.23, ал4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград  на ХІІ-то заседание  на 29.08.2016 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград  при следния проекто

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на позицията на община Крумовград по въпросите, включени в дневния ред на предстоящото на 29.08.2016г заседание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”                                                             

                                                            Докл. Себихан Мехмед –

                                                            Кмет на община Крумовград

  1. Утвърждаване на училищна мрежа от училища, детски градини и обслужващи звена за учебната 2016/ 2017 година в община Крумовград                                                                           Докл. Себихан Мехмед –                                                                                                    Кмет на община Крумовград
  2. Отчет заизпълнение на решенията на Общински съвет за периода от месец януари 2016 година  – до края на месец юни 2016 година.                       Докл. Себихан Мехмед –

                                                Кмет на община Крумовград                  

4. Отчет за дейността на Общински съвет Крумовград  и на неговите комисии за периода от месец  януари 2016 г. до края на месец юни 2016 г.

                                                Докл. Метин Байрамали –

                                     Председател на ОбС

    5.Определяне  на представители от ОбС-Крумовград в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия при община Крумовград

                                                                                  Докл. Метин Байрамали –                                                                          Председател на ОбС

  1. Предварително съгласие на Общински съвет Крумовград за промяна предназначението на ПИ с кад.№000055 в  землището на  с. Скалак за  изграждане на площадка за    временно съхранение на строителни отпадъци и земни маси

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед –

                                                                                    Кмет на община Крумовград

      7. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 2015BG16SPO001-011 от 21.01.2016 г. за проект „Аварийно възстановяване на водосток на път за село Дъждовник, общ. Крумовград, обл. Кърджали”

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед –

                                                                                    Кмет на община Крумовград

8. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на образованието и науката – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M2OP001-3.001-0089 за проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”

                                                            Докл. Себихан Мехмед –

                                                            Кмет на община Крумовград

            9. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M90OP001-2.004-0053 за проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед –

                                                                                    Кмет на община Крумовград

      10. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2016 година

                                                                                    Докл. Себихан Мехмед 

                                                                                    Кмет на община Крумовград

11. Кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Крумовград”.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед –

                                                                        Кмет на община Крумовград

12. Кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на община Крумовград”.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед –

                                                                        Кмет на община Крумовград

13. Кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов” гр. Крумовград”.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед

                                                                        Кмет на община Крумовград

            14. Допълнение на Решение № 606 от Протокол № 32/28.06.2007  година на Общински   съвет – Крумовград   за   определяне   на таксиметрови местостоянки  на територията на община   Крумовград.

                                                                        Докл. Себихан Мехмед –

                                                                        Кмет на община Крумовград

                                                                                   

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                        НА ОБС КРУМОВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

Тагове: Покани

  • Публикувана на 24 Август 2016
  • Посещения: 2001

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map