Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА

В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Шофьор“ – 1 лице на трудов договор, при пълно работно време.

Срок за работа: 12 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Шофьор“:

 • Да са физически лица;
 • Да имат основно, средно, средно - специално образование;
 • Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС – категория „В“.
 • Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишавани по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство.
 • Да притежават най-малко 1 година професионален опит като шофьор.

2. Описание на длъжността:

 • Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява гориво, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието на работа на двигателя, осветлението, спирачките, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.
 • Получава пътен лист, заверен от механика на МПС.
 • По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.
 • Описва в пътния лист данните за извършените курсове.
 • При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на МПС и при поява на неизправности и повреди взима мерки за тяхното отстраняване.
 • След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива МПС и го представя на механика.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на свидетелство за правоуправление на МПС, категория „В“.
 • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12.

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Тагове: Обявления

 • Публикувана на 25 Април 2023
 • Посещения: 470

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map