Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ ПО

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Психолог“ – 2 лица на граждански договор. Срок за работа: 12 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
 • професионален опит не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната и социална грижа на възрастни и лица с увреждания;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград“.

2. Описание на длъжността:

 • Предоставят психологическа подкрепа на потребителите в домашна среда.
 • Предоставяне на психологически услуги в съответствие с нормативната база.
 • Осъществяват психологическо консултиране – решаване на проблеми, свързани с възрастовите характеристики на целевата група; организиране на свободното време;
 • Участват при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки потребител от целевата група;
 • Участват в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 • Водене на необходимата документация и отчетност;
 • Изготвят месечен отчет за дейността си;
 • Поддържат връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;
 • Отговарят за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговарят, съгласно изискванията за информиране и публичност на Програма ”Развитие на човешките ресурси”.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на трудова книжка, служебна бележка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 • Копие на служебна бележка от месторабота/трудов договор и допълнително споразумение, удостоверяващи, че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https: //krumovgrad.bg/.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12.

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Тагове: Обявления

 • Публикувана на 25 Април 2023
 • Посещения: 336

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map