Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ ПО

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

  

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Медицински специалист“ – 5 лица на граждански договор. Срок за работа: 12 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицински специалист“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра, фелдшер или акушерка;
 • професионален опит не се изисква;
 • да имат опит в директна работа с лица с увреждания и възрастни хора;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги.
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград“.

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със същия и/или сходен характер.

2. Описание на длъжността:

 • Предоставяне и събиране на здравна информация;
 • Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;
 • Медицински и здравни грижи и дейности;
 • Здравни манипулации;
 • Провеждане на обучение в областта на здравните грижи;
 • Други дейности по писмено лекарско предназначение;
 • Отговорен е за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на медицински услуги;
 • Участие при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки член от целевата група;
 • Участие в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, техните семейства, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 • Отговаря за правилното и своевременно водене и съхранение на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията на Програма „Развитие на човешките ресурси”.
 • Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства.

При изпълнение на задачите специалистът е длъжен:

 • да прилага Методиката за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“;
 • да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.

За заемане на длъжността ще се счита за предимство работа по проекти в дейности със сходен характер.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на трудова книжка, служебна бележка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 • Копие на служебна бележка от месторабота/трудов договор и допълнително споразумение, удостоверяващи, че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.

            4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 25.04.2023 г. до 02.05.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https: //krumovgrad.bg/.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12.

            СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Тагове: Обявления

 • Публикувана на 25 Април 2023
 • Посещения: 368

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map