Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обявление за Сътрудник "Социални дейности"

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време.

Срок за работа – 14 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“:

 • да са физически лица;
 • да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности или друго направление със социална насоченост, педагогически, икономически специалности или други специалности;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на проект „Грижа в дома в община Крумовград”.

 

2. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 • Автобиография по образец – Приложение 2;
 • Декларация по чл. 107 от КТ – Приложение 3;
 • Декларация по образец – Приложение 4;
 • Декларация по образец – Приложение 5;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие на диплома за завършено образование;
 • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

 

3. Описание на длъжността:

 • Подпомага извършването на оценката на потребностите на кандидат-потребителите;
 • Координира начина на предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда;
 • Информира и консултира потребителите и техните близки за същността на предлаганите услуги в домашна среда;
 • Участва в изготвянето на планове за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на всеки потребител;
 • Разработва графици за работа на персонала;
 • Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
 • Приема ежемесечните отчети на персонала;
 • Участва в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта;
 • Подпомага осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Координира правилното водене и съхраняване на документацията;
 • Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставяната услуга по домовете;
 • Съдействат на институции и служби;
 • Отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 01.03.2023 г. до 09.03.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12

           

            Себихан Мехмед

Кмет на община Крумовград

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за Сътрудник Социални дейности.zip)Обявление за Сътрудник Социални дейности.zip979 КБ01.03.2023г.

Тагове: Обявления

 • Публикувана на 01 Март 2023
 • Посещения: 437

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map