Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

grijazadoma1

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор:  BG05SFPR002-2.001-0163-C01

Обща стойност на проекта: 879 200,81 лв. (100% БФП)

Срок на изпълнение: 15.02.2023 г. – 15.05.2024 г. (15 месеца) 

Основната цел на настоящия проект е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Крумовград и да се разширят възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Специфичните цели на проекта:

  • надграждане на създадения модел на мобилна услуга в Община Крумовград за общността в семейна среда чрез предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, с което да се подобрят процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация;
  • осигуряване на условията за социално включване на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в живота на местната общност, чрез оказване на психологическа подкрепа и консултиране;
  • развитие и разширяване на интегрирани здравно-социални услуги въз основа на модернизиране на социалните политики на Община Крумовград, чрез включване на превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

Описание: Проектът  е насочен към предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще подобрят качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, вкл. и здравни, насочени към преодоляване на последиците от социално изключване и бедността. Предвижда се наемане на екип, който ще предоставя интегрирани здравно-социални услуги по домовете и ще извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) на най-малко 163 потребители. Услугите ще се предоставят почасово, в рамките на 12 месеца, на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и направен подбор. По проекта е предвидено предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост. Друга основна дейност е организиране и провеждане на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и оказване на психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Целеви групи, обхванати от проекта:

  • Минимум 163 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Очаквани резултати:

  • Продължен и разширен функциониращия модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги.
  • Осигурен достъп на 163 лица от целевата група до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране на потребителите в съответствие със спецификата на потребности на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания от община Крумовград, въз основа на индивидуалните им социални оценки;
  • Предоставена информация на лицата от целевата група относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със други специалисти при необходимост.

                          Picture1

------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект BG05SFPR002-2.001-0163 „Грижа в дома в община Крумовград”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

Тагове: Проекти

  • Публикувана на 17 Февруари 2023
  • Посещения: 341

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map