Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от закона на нормативните актове

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

1. Причини, които налагат приемането: В бр. 79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно радпоредбите на чл.59, ал.1 от Закона, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. В тази връзка е необходимо приемането на подзаконов нормативен акт, уреждащ тази материя.

2. Целите, които се поставят:

• Възпитание, социализация и обучение на децата в общинските детски градини в община Крумовград;

• Приемане и прилагане на регламент относно записването, приема, отписването и преместването на деца в общинските детски градини.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането: Очакваните резултати след приемането на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Крумовград са:

• въвеждане на процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на община Крумовград;

• синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в областта на образованието.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство

 

 

 

 

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. КРУМОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

 

от Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Крумовград.

Дами и господа общински съветници,

 

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 година общинския съвет следва да приеме наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

Въз основа на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Крумовград и Приложение № 1, 2 и 3 като неразделна част от наредбата.

Внесъл докладната: …………………….

/Себихан Мехмед/

Изготвил: …………...

/К. Тюрдиева/

Съгласували: 1 ……………

/Н. Акиф/

2 …………………..

/В. Пехливанова/

 

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в детските градини (ДГ) на територията на община Крумовград

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 25 Юли 2016
  • Посещения: 1279

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map