Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява - публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 17, ал. 7 и чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на ОбС – Крумовград, Решение № 333 от протокол № 20 от 25.05.2021 г. на ОбС – Крумовград и Решение № 576 от протокол № 35 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Крумовград

 

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи:   

1.1. Терен от 18 (осемнадесет) кв. м., ведно с разположения върху него метален павилион с площ от 18 (осемнадесет) кв. м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по КК и КР на гр. Крумовград (УПИ № І, кв. 68 по ПУП), целият с площ от  6558 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Крумовград, ул. „Ахрида“ № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с АПОС № 6307 от 23.01.2014г. за търговска дейност, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 64.60 лв. (шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки) без ДДС. Начало на търга от 10:45 часа.

1.2. Самостоятелно обособена част – помещение и санитарен възел с полезна площ от 60.18 (шестдесет точка осемнадесет) кв. м., находящо се на първи етаж от масивна двуетажна сграда – „Младежки клуб – Читалище“, със застроена площ от 355.00 (триста петдесет и пет) кв. м., находящ се в ПИ 87 (осемдесет и седем), в кв. 9 (девети) по ПУП на с. Голям Девесил, община Крумовград, актуван с АПОС № 184 от 25.09.2000г. за търговска дейност, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 36.85 лв. (тридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. Начало на търга от 11:00 часа.

2. Търговете ще се проведат на 06.12.2022 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17.00 часа на 05.12.2022 г.

4. Тръжната документация е в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2 на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както следва:  За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF, (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 10 % от началната тръжна наемна цена.

6. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 13.12.2022 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в търговете се внася в касата на Общината в срок до 17.00 ч. на 12.12.2022 г.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17.00 ч. на 05.12.2022 г., за търговете насрочени на 06.12.2022 г., а за повторни търгове до 17.00 ч. на 12.12.2022 г.

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на 05.12.2022 г. (при повторни търгове съответно до 12.12.2022 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2, пл. „България“ № 16 на ОбА – Крумовград или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……..…………………...

(СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Ноември 2022
  • Посещения: 275

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: