Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” - втори прием

ОБЯВА

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020”

            МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Допустими кандидати:

1. Общините от територията на МИГ;

2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

3. Читалища от територията на МИГ.

4.  Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими дейности:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

1.Проучване, изучаване и съхранение на местното културно наследство – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

2.Организиране и провеждане на:

- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;

3.Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:

–Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;

–Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)

–Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

4.Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др.

5.Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

Допустими разходи:

1.Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;

2.Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащата Наредба за командировките в страната;

3.Разходи, свързани със създаването и сертифицирането на местен туристически продукт

4.Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции

5.Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави

6.Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки,  консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.

7.Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия във връзка с местни обичаи и традиции - /провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното наследство.

8.Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни /издаване на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др./

9.Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;

10.Разходи за външни услуги;

-наем на помещения и апаратура;

-други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки и др.)

Период за прием и място за подаване на проекти:

Процедура № BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи период на прием: изтекъл срок на прием

Начало: 12.04.2021 година

Краен срок: 31.05.2021 година, 17:00 часа.

Втори период на прием:

Начало: 01.09.2021 година

Краен срок: 18.10.2021 година, 17:00 часа.

 

Първият период на прием е изтекъл, няма класирани проектни предложения, като средствата по процедурата са налични за втория период на прием.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ( бюджет на приема) е в размер на  100 000,00 лева

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи и безвъзмездната финансова помощ за един проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е :

 • за получател публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход, съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, интензитетът е 100% и минималният размер на БФП е 5 000,00 лева  а максималният размер на БФП  е 50 000,00 лева.
 • за получател публично лице и проектът генерира приход, съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, интензитетът е 70% и минималният размер на БФП е 3 500,00 лева  а максималният размер на БФП  е 35 000,00 лева.
 • за получател частно лице и проектът е в обществена полза интензитетът е 70% и минималният размер на БФП е 3 500,00 лева  а максималният размер на БФП  е 35 000,00 лева.
 • за получател частно лице интензитетът е 60% и минималният размер на БФП е 3 000,00 лева  а максималният размер на БФП  е 30 000,00 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта когато кандидатът е публично лице:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ:

Финансовата помощ е в размер 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта когато кандидатът е:

 • когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.
 • за получател частно лице и проектът е в обществена полза.

Финансовата помощ е в размер  60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта когато кандидатът е:

 • частно лице.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест;

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1.      Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или читалища

15

2.      Проекта включва комбинирани дейности по опазване на местни изделия, продукти и културно наследство

15

3.      Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

10

4.    Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения

10

5.   Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното материално културно-историческо наследство на  територията

10

6.    Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

10

7.    Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора

10

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма.

10

9.      Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи

5

10.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

     

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: град Момчилград, ул.”Девети септември”, №1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 01 Септември 2021
 • Посещения: 701

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map