Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинa Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

                                            О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д                                        

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 219 от Протокол № 14/07.12.2020 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                            О Б Я В Я В А:

          1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

          - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четвърти/  в кв.10 /десети/ с площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ кв.м. по ЧПУП на с. Звънарка м. Козино, утвърден със заповед № 551/ 18.06.1982 г. За жилищно строителство. Актуван с АЧОС №  14468/04.08.2020 г. с начална тръжна  цена 3350.00 /три хиляди триста и петдесет/  лв. без ДДС.

 -  Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX  /девети / с пл.сн. № 104 в кв. 13  / тринадесети /  с площ от 868 /осемстотин шестдесет и осем/ кв.м. по ПУП на с. Подрумче , утвърден със заповед № 97 от 20.02.1989 г.За жилищно строителство. Актуван с АЧОС № 4263/ 15.07.2008 г. с начална тръжна цена 3900 /три хиляди и деветстотин/ лв без ДДС.

            - ПИ в урбанизираната територия на с. Рибино с площ от 454 кв.м. ведно с разположената в него сграда/бивш-пансион/ със ЗП- 162 кв.м. и стопанска постройка със ЗП-42 кв. Актуван с АЧОС № 77 от 20.10.1997 г.с начална тръжна цена 3400.00 лв. без ДДС.

         2. Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3. Търговете ще се проведат на 16.02.2021 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

         4. Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

            5. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 15.02.2021 г.     

6. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 23.02.2021 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            7.  Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 8.  Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  22.02.2021 г.     

9. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 22.02.2021 г. след закупуване на тръжната документация.

 Участниците да носят документ за самоличност. 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 01 Февруари 2021
  • Посещения: 837

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map