Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публични търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на части от недвижим  имот – публична общинска собственост, ведно с металните павилиони разположени върху тях

         На  основаниe  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.17, ал. 7 и чл.91 от  НРПУРОИ  и Решение № 151 от протокол № 9 / 27.07.2020 год. на  Общински съвет Крумовград

                            

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на части от недвижим  имот – публична общинска собственост, ведно с металните павилиони разположени върху тях, както следва:

  • Терен от 31.36 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион с площ  от

31.36 кв.м., представляващ  част от  Поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по КК и КР на гр. Крумовград / УПИ № І, кв.68 по ПУП/,  целият с площ от  6558 кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс, актуван с Акт за публична общинска собственост  № 6307 от 23.01.2014 год.,  за срок до 10 години  с начална тръжна  месечна наемна цена в размер на 116.00  лв. /сто и шестнадесет лева/  без ДДС.

  • Терен от 9.50 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион № 1 с площ от

9.50 кв.м., представляващ  част от Поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  гр.Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от  6558  кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс,  актуван с  Акт за публична общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год., за срок от 10 години,  с начална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 35.15 лв. /тридесет и  пет лева и  петнадесет ст./ без ДДС.

  1. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

  2. Търговете ще се проведат  на  10.11. 2020 год. от 10.00 и 10.15 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се в гр. Крумовград, пл. „България”  № 5, І-ви етаж.

             3. Тръжната документация  е в размер на 40.00 лв.(невъзстановими) за всеки имот поотделно, се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 17.11. 2020 год. на същото място по същото време и при  същите  условия.  

5. Документите за участие се приемат в  „Деловодството”, ет.1, пл.”България” № 16   до 16.00 ч.  на 09. 11. 2020 г. за търговете насрочени за 10.11. 2020 год. и за повторните търгове - до 16.00 ч. на 16.11. 2020 год.    

6. Оглед на имотите  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 16.11. 2020 г. в присъствието на служител от Общинска администрация гр.Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

7. Участниците да носят документ за самоличност. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:….……………….

МК/МК                                                                                                                     /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 19 Октомври 2020
  • Посещения: 124

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: