Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

 На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост;

чл.56 от Закона за устройство на територията ,  чл.20, ал.2  и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС Крумовград  

О Б Я В Я В А

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  недвижим  имот –  публична общинска собственост,  представляващ:  1 /един/ кв.м. полезна площ за разполагане на преместваем обект - кафе-машина,  по  одобрена схема от главния архитект на общината, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  находяща се във входното предверие на четириетажна административна, делова сграда с идентификатор 39970.502.1411.5, със застроена площ: 536 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 39970.502.1411 по КККР на гр.Крумовград, с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.“Трети март“ № 3, актуван  с АОС № 5473/15.11.2012 год. с първоначална тръжна наемна цена на месец в размер на 3.00  лв. /три лева/ без ДДС.

 

1. Депозитът за участие в търга е  в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

2. Търгът  ще се проведе  на на 16.06.2020 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж  от 10.00  часа.

3. Тръжната документация   в размер на 40.00 лв. (невъзстановими)  и се заплаща в касата на ОбА  и се получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 14.00 ч.  на 15.06. 2020 год.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4. Документите за участие се приемат в  “Деловодството”, ет.1, пл.”България” № 16  до 16.00 ч. на 15.06. 2020 год.

5. При неявяване на кандидати повторен  търг  ще  се проведе  на на 23.06.2020 год. на същото място по същото време и при   същите  условия.

8.  Документи за участие в повторния  търг  се приемат в “Деловодството”, ет.1,  пл.”България” № 16 до 16.00 часа  на  22.06.2020 год.      

7. Оглед на имота  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 22.06.2020 г.    след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.         Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет.2 на ОбА, пл.“България „ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

      КМЕТ НА ОБЩИНА:..........................

                                                                                                                      /СЕБИХАН   МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 26 Май 2020
  • Посещения: 251

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: