Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за Общински съвет Крумовград на VII-то заседание на 18.04.2016 година

На основание чл.23, (4), т.1 oт ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на VII-то заседание на 18.04.2016 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на МБАЛ „Живот+“ ЕООД гр.Крумовград за 2015 година, сравнен с отчета за дейността за 2014 година.

докладва: д-р Мария Иванова - управител

2. Отчет за осъществяване читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищата от община Крумовград през 2015 година.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

3. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинската служба по „Земеделие“ гр.Крумовград за възстановяване правото на собственост по § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

4. Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за първото тримесечие на 2016 година.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

5. Предоставяне на парично дарение от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

6. Актуализация на бюджета и разчета на капиталовите разходи за 2016 година.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

7. Даване на съгласие за участие на Община Крумовград като партньор в проектно предложение „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”, акроним „Здрава община” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение „Integrated approach for social inclusion in BG - GR region by supporting employability and by developing social entrepreneurship” (в превод „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социалното предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL” по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение „Environmental cross border collaboration, as a means for offering effective public services” (в превод „Трансгранично сътрудничество в областта на околната среда, като средство за предлагане на ефективни публични услуги“, с акроним „Borderless Environment” по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината

10. Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Зелен център с. Аврен” с проектно предложение по Програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Покани

  • Публикувана на 15 Април 2016
  • Посещения: 1270

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map