Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Крумовград чрез настоящето публикуване

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок от публикуване на уведомлението, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС).

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Крумовград, пл. “България“  № 16 и   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОЕКТ

 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 • 1. Чл. 23, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят безвъзмездно помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии“

ал.3 се изменя и придобива следното съдържание:

„Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползвани други общински имоти.“

В ал. 5 думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно ползване", а числото „3“ се заменя с „10“ .

ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:

„Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска дейност.“

ал.7 се изменя и придобива следното съдържание:

„Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал. 1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.“

Досегашната ал.8 се заличава.

 • 2. Създава се нов чл. 23а със следното съдържание:
 • Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в

собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.

 • Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане

на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл. 23, ал. 6.

 • Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която

се  посочва основанието за прекратяването, събраните доказателства и срокът за освобождаване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е окончателно.

 • 3.Чл. 24 се отменя.
 • 4. Създава се нов чл. 24а със следното съдържание:

(1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на синдикалните организации.

 • Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината.
 • При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем.
 • Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.
 • Предоставените помещения на синдикалните организации не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.
 • срокът на наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от 10 години.
 • 5. Чл.25 се отменя.
 • 6. В чл.26, ал.1 числото „24“ се заменя с числото „24а“.
 • 7. Изменението влиза в сила от датата на обнародване на решението.

МОТИВИ

към

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 1. Причини, които налагат изменението: Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) е приета от Общински съвет- Крумовград с Решение № 618 от  Протокол  № 33 от 30.08.2018 год.

             На 26.07.2019 год. в ДВ бр.60 бяха обнародвани измененията на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, с които се регламентира отдаването на помещения общинска частна собственост за нуждите на политическите партии. До сега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс .

            С обнародваните промени се въвежда безвъзмездно предоставяне на помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.  В тази връзка предлагаме приемането на горе описаните промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 1. Цели, които се поставят: наредбата да бъде приведена с българското законодателство.
 2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

предлаганите промени не изискват финансови средства за прилагането им;

 1. Очаквани резултати от прилагането: синхронизиране на Наредбата за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) с актове от по-висока степен.

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: предлаганите промени са съобразени със Закона за политическите партии, Закона за общинската собственост, които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.

 КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД……П…….

                                                                                                              /СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Обявления

 • Публикувана на 25 Ноември 2019
 • Посещения: 1024

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map