Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обект  "Разширение на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 57062.14.20 по КК и КР на с.Подрумче, общ. Крумовград“ с Възложител Община Крумовград.

Проектът на ПУП-ПЗ засяга следните поземлени имоти:

  • Поземлен имот с идентификатор – 57062.14.20 по КККР на землището на село Подрумче, представляващ нива, частна общинска собственост,

         Проектът за Подробен устройствен план  - План за застрояване е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

           

Община Крумовград

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 15 Октомври 2019
  • Посещения: 779

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map