Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

С церемония „Първа копка“ стартира изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“

С церемония „Първа копка“ стартира изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“

Община Крумовград е бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове и периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“.

Във връзка със стартирането на основната дейност по проекта, община Крумовград организира официална церемония „Първа копка“, която ще се проведе на 19 август /понеделник/ от 10:00 часа в град Крумовград, пред входа на средно училище „Васил Левски”, гимназиален етап.

Основните дейности включват строителни работи, които ще се изпълняват на база на предварително изготвените обследвания и инвестиционен проект. Ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, които ще доведат до най-малко клас на енергопотребление „В”. Ще бъдат монтирани и съоръжения, които ще улеснят достъпа на лица с увреждания до сградата.

Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите образователни услуги, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

Стойността на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“ е 1 192 334,47 лв., от които 1 013 484,30 лева (85%) са средства от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 178 850.17 лв. (15%) Национално финансиране от бюджета на Република България.

Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора – 25.02.2019 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.002-0009-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Тагове: Новини

  • Публикувана на 14 Август 2019
  • Посещения: 47

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: