Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

 • Начало

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

О Б Я В А

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

            МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001- 19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 1. Земеделски стопани;
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 

 1. РАЗХОДИ ЗА СМР
  1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
 1. II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, свързани с:
 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
 • опазване компонентите на околната среда;
 • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
  1. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
  2. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
  3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
  4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
  5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;

 

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 1. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 2. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 1. IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
 2. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Процедура BG06RDNP001- 19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи период на прием:

Начало: 02.01.2019 година

Краен срок: 18.02.2019 година, 17:00 часа.

Втори период на прием:

Начало: 17.06.2019 година

Краен срок: 05.08.2019 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения )

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ( бюджет на приема) е в размер на  480 000,00 лева

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  50 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 240 000 лева.

Минимален размер на безвъмездната финансова помощ за един проект – 20 000 - 25 000 лева.

Максимален размер на безвъмездната финансова помощ за един проект – 96 000 - 120 000 лева.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

Точки

1.      Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС

10

2.      Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани – 5 т.

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) – 5 т.

10

3.      Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т.

10

4.      Проектът създава нови работни места

-   до 3 работни места – 5 точки

-   над 3 работни места – 10 точки

10

5.      Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

6.      Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

7.      Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

8.      Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

9.      Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

10.  Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

11. Оценка  на бизнес плана - с  два под-критерия:

-  Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 10 т.;

-  Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован– 5 т. 

10

ОБЩО

100

Проекти, получили „0” точки от оценка на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се допускат за подпомагане!

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 10 точки.

ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: гр.Момчилград, ул.“Девети септември“ 1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 18 Юни 2019
 • Посещения: 872

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map