Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение по реда на АПК

Р Е Ш Е Н И Е

Номер

 124

     Година

07.05.2019

    Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Кърджалийски административен

Съд                 

 

състав

 

На

17.04.

                                       Година

2019

 

В публично заседание и следния състав:

 

                                         Председател

АНГЕЛ МОМЧИЛОВ

 

                                                Членове

Виктор Атанасов

Айгюл Шефки

 
   
 

Секретар

Павлина Петрова

 
 

Прокурор

Делчева

 
 

като разгледа докладваното от

Ангел Момчилов

 
 

Адм.

дело номер

65

по описа за

2019

година.

 
                                         

Производството е по чл. 191 във вр. с чл. 185 и сл. от АПК.

Внесен е протест на Окръжна прокуратура гр.Кърджали, против Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крумовград. Изложени са съображения, че при приемането на цитираната наредба са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В тази връзка се сочи, че внесената от кмета на Община Крумовград докладна записка, с която е предложил на общинския съвет да бъде приет посоченият подзаконов нормативен акт, била без отразена дата. На свои заседания, съответно на 26.02.2008 г. и 27.02.2008 г., постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и безработица“ и на постоянната комисия по „Устройство на територията, благоустрояване и околна среда“ било разгледано и прието предложението за приемане на     Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крумовград, с предложени технически корекции.

Председателят на Общински съвет – Крумовград отправил до общинските съветници покана, без посочена дата, с която е свикал заседание на общинския съвет на 29.02.2008 г. с предварително оповестен дневен ред, в който под точка седма било включено приемането на горепосочената Наредба. Подзаконовият нормативен акт бил приет с Решение № 83, по Протокол № 6 от проведено на 29.02.2008 г. заседание на Общински съвет – Крумовград.

Въведени са доводи, че в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА (редакция с ДВ, бр. 46 от 2007 г.), на официалната страница на Община Крумовград не е бил публикуван проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крумовград.

Счита, че така допуснатото нарушение на императивната норма на чл. 26, ал. 2 от ЗНА се явява съществено административнопроизводствените правила и е основание за отмяната на цитирания подзаконов нормативен акт.

На следващо място въвежда твърдения за противоречие на няколко от разпоредбите на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крумовград с разпоредби от нормативен акт от по-висок ранг, както следва: чл. 17, ал. 1 от Наредбата предвиждала, че в незастроени имоти по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти, съвместими с паркови функции, които заемат до 5% от имотите. Посочената норма, в частта й, с която се предвиждало изискването посочените обекти да заемат до 5% от имотите, противоречала на чл. 67, ал. 7, т. 5 от ЗУТ; Съгласно чл. 51, ал. 3 от Наредбата, въз основа на АУАН кметът на общината или упълномощено от него лице, издавало наказателно постановление. Възможността кметът на общината да упълномощава лице, което да издава НП се явявало в противоречие с нормата на чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА, като аргумент в тази насока била и хипотезата на чл. 47, ал. 1, б. „б“ от ЗАНН; Разпоредбите на чл. 52, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредбата се явявали в пряко противоречие с нормите на чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВД и чл. 172, т. 1 от ЗВД, тъй като в подзаконовия нормативен акт били предвидени по-висок размер на наказанието глоба.

Моли съда да постанови решение, с което да отмени Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крумовград, приета с Решение № 83, по Протокол № 6 от проведено на 29.02.2008 г. заседание на Общински съвет – Крумовград, алтернативно да отмени  разпоредбите на чл. 17, ал. 1, в частта: „които заемат до 5% от имотите“, чл. 51, ал. 3 в частта: „или упълномощено от него лице“ и на чл. 52, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крумовград. Претендира присъждането на деловодни разноски. 

В съдебно заседание, чрез прокурор Д. поддържа депозирания протест по изложените в него съображения.

Ответникът по жалбата Общински съвет – Крумовград, редовно призован, се представлява от адв.М. С. Заявява, че не оспорва протеста и счита същия за основателен, тъй като проектът на Наредбата не е бил публикуван на интернет страницата на община Крумовград.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените и приети по делото доказателства: Докладна записка от Кмета на Община Крумовград, относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград; Проект от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград и Приложение № 1 – Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради; Протокол от 27.02.2008 г. от проведено заседание на Постоянната комисия по „Устройство на територията, благоустрояване и околна среда”; Протокол от 26.02.2008 г. от проведено заседание на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и безработица”; Покана за свикване на VІ-то заседание на ОбС – Крумовград, с проект за дневен ред; Решение № 83 от Протокол № 6/29.02.2008 г. на ОбС – Крумовград; Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград и Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради, се установява следното:

С Решение № 83 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Крумовград, проведено на 29.02.2008 г., на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 10 и § 69 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, е била приета Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград/Наредбата/. Приемането на Наредбата е извършено от Общински съвет – Крумовград при предварително обявен дневен ред, приемането на същата е било включено като т. 9 от дневния ред, при наличие на кворум, като в гласуването са участвали 28, от които при вземането на решението за приемането на Наредбата, „ЗА” са гласували всички 28 общински съветници. Решението е гласувано и прието въз основа на внесен проект и след обсъждането му от Постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване и околна среда и Постоянната комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и безработица.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че депозираният протест от Окръжна прокуратура – Кърджали против Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград, приета с Решение № 83 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Крумовград, проведено на 29.02.2008 г., е допустим и следва да бъде разгледан по същество.  

В тази връзка предмет на протеста е както целият подзаконов нормативен акт, така и при условията на алтернативност конкретни разпоредби на процесната наредба, а съгласно чл. 185, ал. 2, във връзка с ал. 1 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да се оспорват пред съд в отделни техни разпоредби, като в съответствие с нормата на чл. 186, ал. 2 от АПК, прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, които могат да бъдат оспорени без ограничение във времето - чл. 187, ал. 1 от АПК.

Разгледан по същество протеста се явява основателен, по следните съображения:

Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в чл. 75 – чл. 80 от АПК, а за неуредените въпроси се прилага субсидиарно Закона за нормативните актове, по аргумент от чл. 80 от АПК. Общински съвет – Крумовград, като орган на местно самоуправление на територията на община Крумовград, решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, той е овластен да издава административни актове, сред които и нормативни административни актове под формата на наредби

Процесната наредба е приета от компетентен орган – Общински съвет Крумовград, който съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в приложимата към 29.02.2008 год., редакция (Обн. - ДВ, бр.69 от 2006 г.), е имал процесуално-правна компетентност, в изпълнение на правомощията си, да издава нормативни актове - правилници, наредби, решения и инструкции, с които да урежда, съобразно с нормативните актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение, на територията на община Крумовград.

Оспореният подзаконов нормативен акт е приет

на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, в приложимата й редакция и в предвидената от закона писмена форма.

В конкретния случай е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила преди приемане на протестирания подзаконов нормативен акт – Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград, я именно нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, в приложимата й към този момент редакция, съгласно която норма, преди внасяне на проект за нормативен акт, заявителят на проекта е длъжен да го публикува на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите, за да могат заинтересованите страни, най-малко в 14/четиринадесет/-дневен срок преди разглеждането му, да се запознаят с него и да правят евентуални възражения, становища и предложения по проекта.  В тази връзка изискването за публикуване на проектите на подзаконови нормативни актове/ПНА/, ведно с мотивите към тях, е регламентирано в Закона за нормативните актове/ЗНА/ за първи път с изменението и допълнението на закона, обнародвано в ДВ, бр.46 от 12 юни 2007 год./в сила от 01.01.2018 г./, като протестираната наредба е приета от Общински съвет – Крумовград на 29.02.2008 год., респ. при действието на цитираната разпоредба.

С разпореждане от 26.02.2019 г./връчено на ОбС Крумовград на 28.02.2019 г./ съдът е изискал от ответника да представи доказателства за публикуването на проекта на процесната Наредба на интернет страницата на община Крумовград, респ. за датата на публикуването му, каквито доказателства не са представени по делото, като в съдебно заседание пълномощникът на ответника – адв.С. заявява, че протестът е основателен, тъй като проектът на Наредбата не е бил публикуван на интернет страницата на община Крумовград.

Предвид липсата на доказателства за публикуването на проекта на процесната Наредба на интернет страницата на община Крумовград и с оглед направеното в съдебно заседание признание от процесуалния представител на ответника, съдът намира за безспорно установено в процеса, че в нарушение на изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА/в редакцията и с  ДВ, бр.46 от 2007 год./, протестираната Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград, е приета от Общински съвет – Крумовград, без преди това проектът на подзаконовия нормативен акт да е бил публикуван на интернет страницата на община Крумовград.

Въведено в чл. 26, ал. 2 от ЗНА изискване, е императивно и с него се цели осъществяване на принципа на достъпност и публичност на административните актове, въведен с чл. 12, ал. 1 от АПК. Своевременното публикуване на проекта за нормативен акт и мотивите осигурява реализиране на предоставената от закона възможност заинтересованите лица да се запознаят с тях и реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. Процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт е разписана императивно в защита на публичния интерес. Императивното изискване за предварително разгласяване на предложението за приемане на нормативен акт и обсъждане с всички заинтересовани страни е предпоставка за обсъждането и приемането на акта. Доколкото в случая тези изисквания на закона не са били спазени, то налице е съществено нарушение на процесуалните правила, което съставлява самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на протестирания подзаконов нормативен акт, респ. нарушенията на правилата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, са съществени и опорочават акта до степен, налагаща неговата отмяна.

На следващо място протестираната Наредба е приета в нарушение и на чл. 28 от ЗНА ( в приложимата редакция, ДВ бр. 46 от 2007 година). В ал.1 на цитираната разпоредба е предвидено, че проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. В нормата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА е регламентирано  съдържанието на мотивите, съответно докладът, а именно: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Ал. 3 на нормата изрично предвижда, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал.2, не се обсъжда от компетентния орган. В настоящия случай, в предложението на вносителя на проекта на Наредбата се съдържат някакви мотиви за приемането му, които обаче не отговарят като съдържание на изискването на ал. 2 на чл. 28 от ЗНА, в посочената приложима редакция на нормата. Видно е от съдържанието на предложението за приемането на протестираната наредба/наименовано докладна записка/, в същото липсва анализ на финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, както и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, поради което не би могло да се установи с категоричност, че Наредбата е приета при зачитане принципа на обоснованост, според изискването на чл. 26, ал. 1 от ЗНА.

С оглед това, съдът намира, че Наредбата е приета от Общински съвет – Крумовград в нарушение и на разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА. 

По изложените съображения, настоящият съдебен състав счита, че депозираният протест против Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград, приета с Решение № 83 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Крумовград, проведено на 29.02.2008 г., е основателен, поради което протестираната наредба следва да бъде отменена изцяло, поради допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при изработването на проекта на Наредбата, внасянето му за разглеждане от компетентния орган и при гласуването и приемането му, които нарушения съставляват самостоятелно и достатъчно основание за отмяна по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК, приложим на основание чл. 196 от АПК.

Предвид изложените мотиви за цялостна отмяна на протестираната наредба, съдът намира, че не следва да бъдат обсъждани въведените в протеста, при условията на алтернативност, доводи за незаконосъобразност на отделни текстове от подзаконовия нормативен акт - чл. 17, ал. 1, в частта: „които заемат до 5% от имотите“, чл. 51, ал. 3 в частта: „или упълномощено от него лице“ и на чл. 52, ал. 2, т. 2 и т. 3, поради противоречието им с норми от по-висок ранг.

За прецизност следва да се отбележи, че настоящият съдебен състав изцяло споделя изложените в протеста твърдения, че цитираните разпоредби са в пряко противоречие с нормите на чл. 62, ал. 7, т. 5 от ЗУТ, чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 428 във вр. с чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветиринаромедицинската дейност.

При този изход на делото следва да бъдат присъдени в полза на  Окръжна прокуратура – Кърджали, деловодни разноски в размер на 20/двадесет/ лева, произтичащи от такса за публикуване на съобщението за оспорването, преведена по сметка на Държавен вестник.

Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, съдът 

                                            Р Е Ш И  :

 

 

ОТМЕНЯ Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Крумовград, приета с Решение № 83 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Крумовград, проведено на 29.02.2008 г.

ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, деловодни разноски в размер на 20/двадесет/ лева.

Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

Препис от решението да се връчи на страните по делото. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.

              

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.

                                                                                  

                                                                                           2.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 11 Юни 2019
  • Посещения: 93

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: