Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение по реда на чл.194 от АПК

Р Е Ш Е Н И Е

гр. Кърджали, 15.05.2019 г.

В ИМЕ­ТО НА НА­РО­ДА

Административен съд - Кърджали в публично заседание на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР АТАНАСОВ

                                     ЧЛЕНОВЕ: АЙГЮЛ ШЕФКИ

                                                             МАРИЯ БОЖКОВА

при секретаря Павлина Петрова,  като разгледа докладваното от съдия Шефки адм.д  57  по описа на КАС за 2019 г., и за да се произнесе  взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 185-196 от АПК.

Делото е образувано по протест от Р. Г. –  прокурор при ОП - Кърджали против чл.27, ал.1, т.1 и чл.28, ал.6  от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Крумовград, приета с Решение №229/15.02.2005 г. на Общински съвет - Крумовград. В протеста са изложени подробни съображения за материална незаконосъобразност на оспорените текстове от общинската наредба, поради противоречието им с разпоредбите на чл.43 и чл.47 от Закона общинската собственост /ЗОС/, както и с чл.26, ал.2 от Конституцията на РБ.  Иска се отмяната на чл.27, ал.1, т.1 и чл.28, ал.6  от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Крумовград /Наредбата/. В съдебно заседание прокурорът поддържа протеста, по изложените в него съображения. Претендира направените в производството разноски за съобщаване на оспорването.

Ответникът – Общински съвет Крумовград, чрез процесуалния си представител, намира протеста за основателен, в частта му, касаеща оспорването на чл.27, ал.1, т.1 от Наредбата. В останалата част, по отношение на разпоредбата на чл.28, ал.6 от Наредбата, изразява становище за неоснователност на протеста. Счита, че правомощията на кмета на общината се определят именно с наредбата по чл.8, ал.2 ЗОС, като в тази връзка, общинският съвет е делегирал такива правомощия, свързани с придобиването и разпореждането с общинско имущество, на кмета на общината.   

Административният съд, като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

С Решение №229/15.02.2005 г. на Общински съвет - Крумовград, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във вр. с чл.45а от ЗОС, е приета Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Крумовград.

Видно от приложения по делото протокол №12/15.02.2005 г., от проведеното заседание на ОбС Крумовград,  решението е прието с поименно гласуване, при необходимия кворум и мнозинство, с 26 гласа „за“, от присъствалите на заседанието 26 общински съветника /при общ брой на общинските съветници - 29/. По делото е приложено и предложението на кмета на общината, за приемането на Наредбата, ведно с проект на същата, както и положителни становища на ПК към ОбС - Крумовград.

С последващи решения на ОбС-Крумовград, са извършени изменения и допълнения на общинската наредба, които не засягат оспорените разпоредби.

При тази фактическа обстановка и след проверка на оспорения административен акт, съобразно  чл. 168, ал.1 АПК, съдът прави следните правни изводи:

Оспорването е допустимо. Протестът е подаден от прокурор, който съгласно чл.186, ал.2 АПК разполага с правомощието да оспори пред настоящия съд процесните текстове на Наредбата, приета от ОбС Крумовград, като това оспорване, според чл.187, ал.1 от АПК, не е ограничено със срок.  

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, а с чл.45а, ал.1 и чл.47, ал.3  ЗОС на общинските съвети е вменено правомощието по приемането на наредба за определянето на условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажбата на  общински жилища. Налице е законова делегация на компетентност за регулиране с подзаконов нормативен акт на обществени отношения, свързани с  прилагане на отделни разпоредби на ЗОС. От своя страна, Решение №229/15.02.2005 г., на ОбС Крумовград, е прието при наличие на необходимия кворум и мнозинство, съгласно изискванията на чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, в приложимата редакция (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.), поради което Наредбата е валиден подзаконов нормативен акт.

            Разгледано по същество, оспорването е основателно. Съдът намира за основателни доводите в протеста, за несъответствие на оспорените разпоредби с материалноправни норми от по-висок ранг, по следните съображения:

Оспорената разпоредба на чл.27, ал.1, т.1  от Наредбата има следното съдържание: „Наемател на общинско жилище може да го закупи, ако отговаря на следните условия: 1. Да е български гражданин;…“.  Видно от съдържанието на оспорения текст, с него е въведено ограничение за закупуване на общински жилища от лица, които не са български граждани.

Според чл. 26, ал. 2 от Конституцията на Република на България, чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство.

С разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от Закона за собствеността е предвидена възможност за чужденци и чуждестранни юридически лица да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго. Ограничения, по отношение на възможността за придобиване на общински жилища от пребиваващите в страната чужденци, не са установени и в специалния Закон за общинската собственост, като в относимата разпоредба на чл. 47 ЗОС, е очертан неизчерпателно, кръгът на лицата, които могат да закупят общински жилища, предназначени за продажба. При тази правна регламентация и липсата на изрична законова норма, въвеждаща изискване за българско гражданство при придобиване на собственост върху общински жилища, ограничението, предвидено в чл. 27, ал.1, т.1 от общинската наредба, не е съобразено с чл.26, ал.2 от Конституцията; чл.29, ал.2 ЗС и чл.47 от ЗОС. Във връзка с изложеното, оспореният текст противоречи на чл.76, ал.3 от АПК, съгласно който общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат обществените отношения с местно значение, съобразно нормативните актове от по - висока степен.

Съдът намира за основателни и изложените в протеста доводи, за незаконосъобразност на разпоредбата на чл.28, ал.6 от Наредбата, според която, "Ако в посочения в заповедта по ал. 4 срок за плащане, купувачът не преведе дължимите суми, се счита че се е отказал от закупуването и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя и заповедта по ал. 4".

Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОС, общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове; лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета; други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, определени в наредбата по чл. 45а, ал. 1. В чл.47, ал.3 ЗОС е предвидено, условията и редът за продажба на общински жилища, да се определят от общинския съвет в наредбата по чл. 45а, ал. 1.

Съгласно чл. 4, ал. 1 АПК, административните органи действат в рамките на правомощията си, установени от закона. По отношение на разпоредителните сделки с общински жилища, законът е предоставил на ОбС, правомощията по вземане на решение за продажба. Предвидената в чл.47, ал.3 ЗОС възможност, касае единствено условията и реда за извършването на продажбата, не и компетентността на органа, формиращ волеизявление за извършване на сделката, респ. за прекратяване на започналата процедура. В случая, законът не е предвидил и възможност, горните правомощия да бъдат предоставени на друг орган, поради което е недопустимо такава компетентност да бъде прехвърлена с подзаконов нормативен акт. По тази причина, всяка промяна на формираното от ОбС волеизявление за продажба на общинския имот, също следва да изхожда от овластения за това орган - общинския съвет, а не от кмета на общината, осигуряващ изпълнението на тези решения. Освен това, заплащането на сумите, посочени в заповедта по чл. 28, ал.4 от Наредбата, е условие за сключване на договор за продажба на общинското жилище, и неплащането на определените суми в указания срок ще има за последица несключване на такъв договор, а  не основание за отмяна на заповедта. Следва да се отбележи също, че заповедта на кмета  по ал.4 на чл.28 от Наредбата, е  индивидуален административен акт, за който важат правилата на АПК. След влизането й в сила, горната заповед може да бъде отменена само по реда и при условията на глава седма от АПК, след възобновяване на административното производство в определен от закон срок, поради което е недопустима отмяната на влязъл в сила административен акт, на основания, различни от посочените в закона.

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че оспорените  разпоредби на чл.27, ал.1, т.1 и чл.28, ал.6 от Наредбата, следва да бъдат отменени, като противоречащи на нормативните актове от по - висока степен.

При този изход на делото, в полза на ОП Кърджали следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за внесена такса за обява в ДВ, в размер на 20 лв., платими от ответника.

Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд Кърджали

                                       Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.27, ал.1, т.1 и чл.28, ал.6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Крумовград.

ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград да заплати на Окръжна прокуратура - Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Крумовград.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                 

                                                                                       2.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 11 Юни 2019
  • Посещения: 77

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: