Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

 • Начало

О Б Я В А за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от следните недвижими имоти

На oснoвание чл.13 , ал. 6 oт Наредба за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества на  Общински съвет   Крумoвград

                                                         

                                                          О Б Я В Я В А

 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от следните недвижими имоти:

 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 77 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.24,  нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР  в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/ 10.06.2016 год.,  с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 лв. /двеста тридесет и един лева/, за срок от 10 години.
  • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 33 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.23, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 99.00 лв. /деветдесет и девет лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 35 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.21,  нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 105.00 лв. /сто и пет лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 22 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.18, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 24 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.17 нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 24 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.16, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год,  с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 24 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.15, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР в гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, за срок от 10 години.
 • Помещениехангар, депо, гараж с полезна площ 25 кв.м., с идентификатор 39970.505.1094.14, нахoдящо  се в ПИ с идентификатор 39970.505.1094 по КККР  гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АЧОС № 10223/10.06.2016 год., с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 75.00 лв. /седемдесет и пет лева, за срок от 10 години.

 

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена за всеки имот по отделно, който се внася в касата на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград в срок до 15:00 часа на 31.05.2019г.

Търгът ще се проведе на 03.06.2019 год. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр.Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 2.

 При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 10.06.2019 год. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр.Крумовград, ул. „Христо Ботев” № 2, при същите условия.

 Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на МБАЛ „Живот+” ЕООД и се подава до 16:00 часа на 07.06.2019 год.

 Документи за участие се приемат до 15.00 часа 07.06.2019 год.

 Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч., след закупуването на тръжна документация.

Такса за закупуване на тръжната документация в размер на 40.00 лв./четиридесет лева/.

Тръжната документация в размер на 40.00 лева, невъзстановими,  определена за всеки обект по отделно се заплаща в касата на МБАЛ +Живот+” ЕООД гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев № 2.

Участниците могат да внесат сумите определени за цена на тръжната документация и депозит съгласно определения размер и по банков път по сметка на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград, в банка ДСК АД, IBAN: BG75STSA 93 0000 1123 6675, BIC: STSABGSF.

Участниците да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който ще участват.

 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени от главния счетоводител Звезда Чернева в сградата на МБАЛ „Живот+” ЕООД или на телефон 0895660175.

                                                                                   УПРАВИТЕЛ: /Д-р М. Иванова/

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 20 Май 2019
 • Посещения: 791

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map