Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

№ 12190.22.4

№ 12190.20.55

№ 12190.22.38

№ 12190.22.33

№ 12190.22.36

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград,  на основание чл.129, ал.2 и във връзка с ал.5 от  ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № КО-276 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Крумовград е одобрен  проект  за "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за УПИ I37 - за безвредно производство, УПИ II37 -  за безвредно производство  и УПИ III37 - за безвредно производство  от кв. 1, обслужваща алея между о.т. 1- о.т. 2, м. „Стопански двор – с. Вранско“, община Крумовград " в  обхват поземлен имот с идентификатор 12190.22.37 по КК и КР на село Вранско, община Крумовград 

Настоящата заповед на основание  чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство  на територията  може да се обжалва пред Административен съд- Кърджали в 14 - дневен срок от съобщението, чрез органа, чийто акт се обжалва.  

Дирекция "ТРБ"

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 18 Април 2019
  • Посещения: 844

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map