Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Декларации ЗПКОНПИ

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Заемана публична длъжност

Декларация по чл. 35 ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

1.      

Фатме Али

Финансов контрольор

   download1  

2.      

Мария Карапавлова

Гл. спец. „Об. собств./наемни отношения”

   download1  

3.      

Ердинч Мехмед

Мл. експерт "Компютърни системи"

   download1  

4.      

Керим  Халилефенди

Кметски наместник

с. Раличево

   download1  

5.      

Хамиде Саръмолла

Ст.специалист "Гражданско  състояние и АО"

   download1  

6.      

Михрибан Халибрям

Ст. специалист "Административно обслужване на Общинския съвет"

   download1  

7.      

Джумазие Шефкет

Ст.специалист "Гражданско  състояние и АО"

   download1  

8.      

Айнур Джебир

Ст.специалист "Гражданско  състояние"

   download1  

9.      

Милка Динева

Кметски наместник

с.Девесилица

   download1  

10.                        

Ибрям Ибрямов

ВрИД

Директор на ДСХ

   download1  

11.                        

Раим Мехмедали

Ст.специалист "Гражданско  състояние и АО"

   download1  

12.                        

Асен Емилов

Кметски наместник

с. Горни юруци

   download1  

13.                        

Леман Налбант

Ст. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

   download1  

14.                        

Феим Халил

Гл. специалист "Приходи, местни данъци и такси"

   download1  

15.                        

Билназ Алимолла

Ст. специалист "Приходи, местни данъци и такси"

   download1  

16.                        

Стойчо Чакъров

Гл.експерт "Приходи, местни данъци и такси"

   download1  

17.                        

Юлия Безова

Ст. спец. ГС и АО

   download1  

18.                        

Басри Топал

Кметски наместник

с. Лимец

   download1  

19.                        

Неджибе Алимолла

Специалист- архивар

   download1  

20.                        

Халил Курт

Ст. спец. ГС и АО

   download1  

21.                        

Мюмюн Мюмюн

Гл. специалист "Оперативни и регионални проекти и програми"  

   download1  

22.                        

Шукрие Мехмедали

Гл.спец."Оперативни и регионални проекти и програми.  

   download1  

23.                        

Сабахтин Халваджъ

Гл. спец. „Общинска собственост и БКС”

   download1  

24.                        

Гергана Георгиева

Ръководител на  звено ”Вътрешен одит”

   download1  

25.                        

Айше Салим

Директор на ДГ „Радост”- с.Поточница

   download1  

26.                        

Карамфилка Тюрдиева

Директор на дирекция Социални дейности

   download1  

27.                        

Боряна Добрева

Вътрешен одитор

   download1  

28.                        

Фатме Расим

Ст. експерт "Образование, младежки дейности и секретар на МКБППМН "

   download1  

29.                        

Милка Семерджиева

ВрИД директор на ОП „Зелен център” с.  Аврен

   download1  

30.                        

Румяна Дончева

Гл. специалист "Човешки ресурси"

   download1  

31.                        

Анка Панова

Старши счетоводител

   download1  

32.                        

Сабрие Халибрям

Старши счетоводител

   download1  

33.                        

Веска Юрганчева

Старши счетоводител

   download1  

34.                        

Хабибе Юсуф

Ст. специалист "Човешки ресурси "

   download1  

35.                        

Янчо Милев

Гл. специалист "ОМП и ГЗ“

   download1  

36.                        

Тодорка Милева

Ст. специалист "Култура и обредна дейност"

   download1  

37.                        

Виолета Хаджиева

Директор на дирекция "Финанси и счетоводство"

   download1  

38.                        

Анка Орманова

Ст. специалист “Капитално строителство, чистота и озеленяване“

   download1  

39.                        

Гергана Чилингирова

Ст.експерт"Екология"

   download1  

40.                        

Севдие Али

Ст.специалист "Социални  дейности и здравеопазване"

   download1  

41.                        

Мелиха Байрям

Гл.експерт" Социални дейности "

   download1  

42.                        

Мустафа Разван

Гл. специалист "Социални дейности и образование"

   download1  

43.                        

Алдин Арсов

Директор на дирекция "Общинска собственост"

   download1  

44.                        

Нежля Халил

Гл. специалист "Гражданско  състояние и административно обслужване"

   download1  

45.                        

Ибрахим Хабиб

Гл. специалист "Капитално строителство"

   download1  

46.                        

Мюмюне Ибрям

Старши счетоводител

   download1  

47.                        

Хатидже Али

Технически сътрудник Касиер

   download1  

48.                        

Хава Пересе

Директор на ДГ Ран Босилек с. Каменка

   download1  

49.                        

Кирил Кирчев

Ст.специалист  "Капитално строителство"

   download1  

50.                        

Милена Тоскова

Ст.специалист "Гражданско  състояние и АО"

   download1  

51.                        

Лиляна Мутева

Старши счетоводител

   download1  

52.                        

Елеонора Славянова

Директор на ДГ „Юрий Гагарин”

   download1  

53.                        

Ферад Салиф

ВрИД директор на Автогара

   download1  

54.                        

Анета Арабаджиева

Директор с група на ДГ

с. Пелин

   download1  

55.                        

Нури Нури

Началник отдел "Финансово -счетоводен и гл.счетоводител"

   download1  

56.                        

Катя Симеонова

Ст. специалист "Канцелария и протокол"

   download1  

57.                        

Станка Паскалева

Директор на ДГ „М.Палазов”

   download1  

58.                        

Гюнер Алиосман

Технически сътрудник Техник на ПУ

   download1  

59.                        

Антоанета Стоева

Ст.специалист "Гражданско  състояние и АО"

   download1  

60.                        

Мюмюне Ахмед

Гл. специалист "Бюджет и ТРЗ"

   download1  

61.                        

Мирян Първанов

Директор на дирекция ТРБ

   download1  

62.                        

Севилджан Тасим- Халил

Младши експерт "Икономическо развитие и селско стопанство"

   download1  

63.                        

Ифет Салимова

Директор на дирекция СДИР

   download1  

64.                        

Севгюл Осман

Гл.специалист "Строителни разрешения и регистрация на строежите“

   download1  

65.                        

Лейля Исмаил

Директор на ЦПЛР-ОДК

   download1  

66.                        

Нургюл Хасан

Ст. спец. в дирекция СДИР

   download1  

67.                        

Гюлбеяз Бербер

Старши специалист "Административно-деловодно обслужване"

   download1  

68.                        

Емилия Ангелова

Директор с група в ДГ

с. Токачка

   download1  

69.                        

Асен Христов

Ст. експерт "Компютърни  системи"

   download1  

70.                        

Ахмед Джамбазов

Гл. специалист "Общинска собственост"

   download1  

71.                        

Айше Юмер

Гл. специалист "Общинска собственост"

   download1  

72.                        

Мустафа Ахмед

Ст. спец. Общинска собственост

   download1  

73.                        

Фатме Осман

директор на дирекция АИОП

   download1  

74.                        

Гюлназ Симеонова

Ст.специалист"Гражданско  състояние"

   download1  

75.                        

Асен Зидаров

Ст.специалист"Гражданско  състояние"

   download1  

76.                        

Катя Карафейзиева

Ст.специалист"Гражданско  състояние"

   download1  

77.                        

Севдалина Мерлева

Ст.специалист "Оперативни и регионални проекти и програми"

   download1  

78.                        

Тургай Исмаил

Специалист ОРПП

   download1  

79.                        

Лейла Караибрям

Директор на дирекция НЕПП

   download1  

80.                        

Ивайло Митков

Ст.специалист "Оперативни и регионални проекти и програми"

   download1  

81.                        

Галя Карапачова

ВрИД директор на КСУ

   download1  

82.                        

Хайрие Мехмед

Гл. специалист "Административно-деловодно обслужване"

   download1  

83.                        

Здравка Семерджиева

Директор с група в ДГ

с. Аврен

   download1  

84.                        

Фахри Юсеин

Секретар на община

   download1  

85.                        

Анка Бояджиева

Директор с група в ДГ

с. Егрек

   download1  

86.                        

Боян Антонов

Мл. експерт"Кадастър и регулация"

   download1  

87.                        

Селяхтин Софта

Гл. специалист "Икономическо развитие и селско стопанство"

   download1  

88.                        

Емине Субашъ

Старши счетоводител- ф-я Образование

   download1  

89.                        

Детелина Джамбазова

Старши счетоводител- ф-я Образование

   download1  

90.                        

Нергюзе Мустафова

Директор на дирекция ГРАО

   download1  

 

         

92.                        

Неджатин Караходжа

Старши счетоводител- ф-я Образование

   download1  

93.                        

Габриела Николова

Специалист "Обществени поръчки и проекти"

   download1  

94.                        

Ася Хаджъисмаил

Юрисконсулт

   download1  

95.                        

Мелят Мехмед

Главен специалист ДСП

   download1  

96.                        

Валерия Пехливанова

Директор на дирекция ПОП

   download1  

97.                        

Айше Пандърова

Технически сътрудник- Касиер

   download1  
101. Съби Бояджиев Гл.специалист "Архитектурно строителен контрол" download1  download1  download1
102. Съби Бояджиев Гл.специалист "Архитектурно строителен контрол"   download1  
           
103. Тюркян Емин Гл.спец."Приходи, местни данъци и такси"   download1  
104. Росица Горанова Ст.специалист  "Търговия, защита на потребителите, транспорт и туризъм"  download1 download1  
203. Радослава Атанасова ст. спец.   download1  
205. Йълмаз Мехмед Ст.специалист "Общинска собственост, пазари и тържища". download1  download1  
206. Тюлай Али Гл.специалист "Приходи, местни данъци и такси"  download1 download1  
207. Гюлай Ахмед Директор КСУ   download1  
208. Жанет Трендафилова Старши счетоводител  download1 download1  
209. Адриан Хаджиев Гл.специалист "Строителни разрешения и регистрация на строежите“  download1 download1  
210. Дарина Тихомирова гл. спец. "Обществени поръчки и проекти"  download1 download1  
240. Екрем Назиф

кметски наместник в

с. Красино

 download1 download1  
242. Билял Саръмолла

кметски наместник в

с. Рибино

download1  download1  
243. Назиф Юмер

кметски наместник в

с. Тополка

download1  download1  
244. Басри Омар

кметски наместник в

с. Качулка

 download1 download1  
245. Гюрсел Мехмед

кметски наместник в

с. Котлари

download1  download1  
246. Самет Али

кметски наместник в

с. Чал

download1  download1  
247. Джелили Аптула

кметски наместник в

с. Гривка

download1  download1  
248. Керим Халилефенди

кметски наместник в

с. Раличево

 download1 download1  
249. Юсеин Оруч

кметски наместник в

с. Ковил

download1  download1  
250. Айше Юсуф кметски наместник в с. Метлика  download1 download1  
251. Якуб Али кметски наместник в с. Малка Чинка  download1 download1  
252. Рами Ахмед кметски наместник в с. Бараци  download1 download1  
253. Иван Иванов кметски наместник в с. Черничево download1  download1  
254. Шюкрю Исмаил кметски наместник в с. Перуника  download1 download1  
255. Мишо Милев кметски наместник в с. Бряговец  download1 download1  
256. Христина Антонова кметски наместник в с. Голям Девесил download1 download1  
257. Мустафа Мустафа кметски наместник в с. Ручей  download1 download1  
258. Басри Топал кметски наместник в с.Лимец  download1 download1  
259. Мустафа Ахмед кметски наместник в с. Храстово download1  download1  
260. Милка Динева кметски наместник в с. Девесилово  download1 download1  
261. Асен Емилов кметски наместник в с. Горни Юруци  download1 download1  
262. Славчо Каменов кметски наместник в с. Малък Девесил  download1 download1  
346. Сами Хаджисюлейман кметски наместник в с. Дъждовник download1 download1  
348. Мюмюне Нури старши счетоводител download1 download1  
349. Мерал Мехмед ст. спец."Соц. дейности и здравеопазване"  download1 download1  
350. Хайрие Джамбазова кметски наместник в с. Метлика  download1 download1  
458. Нигяр Мустафа Ст.специалист "Гражданско  състояние и АО"  download1 download1  
459. Даниела Чавдарова

Юрисконсулт

 download1 download1  
460. Мариела Тоскова Юрисконсулт  download1 download1  
461. Георги Ангелов Ст.специалист "Общинска собственост и БКС"  download1 download1  
463. Сибел Солак Ст. специалист "Човешки ресурси" download1  download1  
 576. Айше Халил   Ст. специалист "Административно обслужване" download1   download1  
 579. Тезджан Мехмед старши спец. ПМДТ download1   download1  
 581. Фатме Атанасова  гл. спец. ИРСС download1  download1   
           
           
           
           
  • Посещения: 4213

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map