Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Декларации ЗПКОНПИ

№ по ред

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Заемана публична длъжност

Декларация (файл)

1.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Фатме Тасим Али

финансов контрольор

 download1

2.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мария Георгиева Карапавлова

Гл. спец. „Об. собств./наемни отношения”

 download1

3.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ердинч Шакир

Мехмед

Мл. експерт „Компютърни системи”

 download1

4.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Керим Сюлейман Халилефенди

Кметски наместник

с. Раличево

 download1

5.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Хамиде Халил Саръмолла

Ст. спец. ГС и АО

 download1

6.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Михрибан Назим Халибрям

Ст. спец АО на ОбС

 download1

7.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Джумазие Мюмюнали Шефкет

Ст. спец. ГС и АО

 download1

8.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Айнур Мехмед

Джебир

Ст. спец ГС

 download1

9.      

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Милка Йосифова Динева

Кметски наместник

с.Девесилица

 download1

10.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ибрям Мехмедов Ибрямов

ВрИД

директор на ДСХ

 download1

11.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Раим Сабри

Мехмедали

Ст. спец. ГС и АО

 download1

12.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Асен Шенков Емилов

Кметски наместник

с. Горни юруци

 download1

13.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Леман Юсеин Налбант

Гл. спец. „ ИР и СС”

 download1

14.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Феим Ахмед Халил

Гл. спец. „Приходи -МДТ”

 download1

15.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Билназ Ахмед Алимолла

Ст. спец. „Приходи -МДТ”

 download1

16.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Стойчо Русев Чакъров

Гл. експерт. „Приходи -МДТ”

 download1

17.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Юлия Асенова Безова

Ст. спец. ГС и АО

 download1

18.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Басри Ахмед Топал

Кметски наместник

с. Лимец

 download1

19.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Неджибе Шукри Алимолла

Специалист- архивар

 download1

20.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Халил Али Курт

Ст. спец. ГС и АО

 download1

21.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мюмюн Раиф Мюмюн

Гл. спец ОРПП

 download1

22.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Шукрие Салим Мехмедали

Гл. спец „Програми и мерки за заетост”

 download1

23.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Сабахтин Мустафа Халваджъ

Гл. спец. „Общинска собственост и БКС”

 download1

24.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Гергана Вълчева Георгиева

Ръководител на  звено ”Вътрешен одит”

 download1

25.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Айше Фахри Салим

Директор на ДГ „Радост”- с.Поточница

 download1

26.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Карамфилка Ангелова Тюрдиева

директор на дирекция Социални дейности

 download1

27.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Боряна Алдинова Добрева

Вътрешен одитор

 download1

28.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Фатме Ахмед Расим

ст.експерт”Образование и мл. дейности”

 download1

29.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Милка Антонова Семерджиева

ВрИД директор на ОП „Зелен център”

с.  Аврен

 download1

30.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Румяна Георгиева Дончева

Гл. спец ЧР

 download1

31.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Анка Асенова Панова

Ст. счетоводител

 download1

32.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Сабрие Али Халибрям

Ст. счетоводител

 download1

33.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Веска Георгиева Юрганчева

Ст. счетоводител

 download1

34.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Хабибе Неждет Юсуф

Ст. спец ЧР

 download1

35.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Янчо Петров Милев

Гл. спец. ОМП-ССИ и ГЗ

 download1

36.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Тодорка Павлова Милева

гл. спец. „Култура и обредна дейност”

 download1

37.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Виолета Миткова Хаджиева

директор на дирекция Финанси и счетоводство

 download1

38.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Анка Младенова Орманова

ст. спец. КС и ЧО

 download1

39.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Гергана Асенова Чилингирова

ст. експерт „Екология

 download1

40.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Севдие Мустафа Али

ст. спец „СД и здравеопазв.

 download1

41.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мелиха Юсеин Байрям

гл. експерт „Социални дейности”

 download1

42.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мустафа Разван Разван

гл. спец СД и образование

 download1

43.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Алдин Звезданов Арсов

директор на дирекция Общинска собственост

 download1

44.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Нежля Фариз Халил

Гл. спец. ГС

 download1

45.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ибрахим Юсеин Хатиб

Главен спец. КС

 download1

46.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мюмюне Хасан Ибрям

Ст. счетоводител

 download1

47.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Хатидже Али Али

Технически сътрудник Касиер

 download1

48.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Хава Ахмед Пересе

директор на ДГ Ран Босилек с. Каменка

 download1

49.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Кирил Михайлов Кирчев

ст. спец. КС

 download1

50.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Милена Юриева Тоскова

страши спец. ГС и АО

 download1

51.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Лиляна Стефанова Мутева

ст. счетоводител

 download1

52.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Елеонора Алексиева  Славянова

директор на ДГ „Юрий Гагарин”

 download1

53.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ферад Исмаил Салиф

ВрИД директор на Автогара

 download1

54.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Анета Младенова Арабаджиева

директор с група на ДГ

с. Пелин

 download1

55.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Нури Сабри Нури

началник отдел ФСО и главен счетоводител

 download1

56.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Катя Юриева Симеонова

ст. спец КП

 download1

57.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Станка Петрова Паскалева

директор на ДГ „М.Палазов”

 download1

58.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Гюнер Юсеин Алиосман

Технически сътрудник Техник на ПУ

 download1

59.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Антоанета Фиданова Стоева

страши спец. ГРАО

 download1

60.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мюмюне Касим Ахмед

гл. спец. Бюджет и ТРЗ

 download1

61.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мирян Илиев Първанов

директор на дирекция ТРБ

 download1

62.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Севилджан Хайриттин Тасим- Халил

мл. експерт ИРСС

 download1

63.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ифет Февзиева Салимова

директор на дирекция СДИР

 download1

64.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Севгюл Билял Осман

гл. спец. Строителни разрешения и регулация

 download1

65.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Лейля Местан Исмаил

директор на ЦПЛР-ОДК

 download1

66.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Нургюл Юсеин Хасан

ст. спец. в дирекция СДИР

 download1

67.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Гюлбеяз Исмаил Бербер

ст. спец АДО в АИОП

 download1

68.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Емилия Красимирова Ангелова

Директор с група в ДГ

с. Токачка

 download1

69.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Асен Митков Христов

ст. експерт КС

 download1

70.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ахмед Мехмедов Джамбазов

гл. спец. Общинска собственост

 download1

71.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Айше Ибрам Юмер

гл. спец. Общинска собственост

 download1

72.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мустафа Мехмед Ахмед

Ст. спец. Общинска собственост

 download1

73.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Фатме Халибрям Осман

директор на дирекция АИОП

 download1

74.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Гюлназ Зекерие Симеонова

ст. спец. ГС

 download1

75.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Асен Русинов Зидаров

ст. спец. ГС

 download1

76.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Катя Асенова Карафейзиева

ст. спец. ГРАО

 download1

77.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Севдалина Сашева Мерлева

главен спец. ОРПП

 download1

78.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Тургай Мустафа Исмаил

специалист ОРПП

 download1

79.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Лейла Юмер Караибрям

директор на дирекция НЕПП

 download1

80.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ивайло Асенов Митков

старши спец ОРПП

 download1

81.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Галя Сергеева Карапачова

ВрИД директор на КСУ

 download1

82.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Хайрие Халилибрям Мехмед

гл. спец. АДО в АИОП

 download1

83.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Здравка Юлиянова Семерджиева

директор с група в ДГ

с. Аврен

 download1

84.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Фахри Местан Юсеин

Секретар на община

 download1

85.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Анка Симова Бояджиева

директор с група в ДГ

с. Егрек

 download1

86.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Боян Каменов Антонов

мл. ескперт КР

 download1

87.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Селяхтин Али Софта

главен спец. ИРСС

 download1

88.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Емине Юсеин Субашъ

старши счетоводител- ф-я Образование

 download1

89.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Детелина Любенова Джамбазова

старши счетоводител- ф-я Образование

 download1

90.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Нергюзе Ахмед Мустафова

директор на дирекция ГРАО

 download1

91.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ахмед Мехмед Ирик

кметски наместник в

с. Златолист

 download1

92.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Неджатин Мехмед Караходжа

старши счетоводител- ф-я Образование

 download1

93.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Габриела Николаева Николова

специалист ОПП

 download1

94.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Ася Миткова Хаджъисмаил

юрисконсулт

 download1

95.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Мелят Ахмед Мехмед

главен специалист ДСП

 download1

96.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Валерия Бисерова Пехливанова

директор на дирекция ПОП

 download1

97.                        

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Айше Осман Пандърова

технически сътрудник- Касиер

 download1
101.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Съби Бояджиев Главен специалист АСК download1
102.

чл.35, ал.1, т.4

от ЗПКОНПИ

Съби Бояджиев Главен специалист АСК download1
98.

чл.35, ал.1, т.4

от ЗПКОНПИ

 Любомир Янев Главен специалист ОПФГ download1
103.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Тюркян Емин Гл. спец. „Приходи -МДТ” download1
104.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Росица Горанова Ст. спец. download1
105.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Найлян Мехмед Гл. спец. „СДО" download1
107.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Айше Алиосман Гл. спец. „СД" download1
108.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Сабри Сабри ст. спец. ГРАО download1
193.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Айхан Мехмед ст. спец. download1
203.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Радослава Атанасова ст. спец. download1
205.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Йълмаз Мехмед ст. спец. download1
206.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Тюлай Али ст. спец download1
207.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Гюлай Ахмед д-р КСУ download1
208.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Жанет Трендафилова  ст. счетоводител download1
209.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Адриан Хаджиев гл. спец. СРРЦ download1
210.

чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

Дарина Тихомирова гл. спец. ОПП download1
  • Посещения: 1000

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: